Høring

Forslag til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Sendt: 26.11.2021

Adressat: Forsvarsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningen viser til Forsvarsdepartementets høring med forslag til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt, og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for arbeidsrett som har utarbeidet høringsuttalelsen. Lovutvalget består av Tarjei Thorkildsen (leder), Martin Staxrud Jetlund, Simen Lium, Kristin Fjellby Grung, Oddvar Lindbekk og Sigrun Sagedahl. Advokat Rajvinder Singh Bains bistår utvalget som sekretær. Saken og høringsuttalelsen er også forelagt lovutvalget for forvaltningsrett og menneskerettighetsutvalget, som ikke hadde merknader.

2 KOMMENTARER TIL HØRINGSNOTATET

2.1 Om bakgrunnen for endringslovforslaget

Lovforslaget gjelder en ny midlertidig lov om disponering av forsvarspersonell for å sette Forsvaret i stand til å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Bakgrunnen for forslaget er at gjeldende midlertidige lov om disponering av forsvarspersonell oppheves 1. februar 2021. Det nye forslaget er materielt tilsvarende som gjeldende midlertidige lov. Det foreslås at den nye midlertidige loven skal gjelde frem til 1. september 2021.

Den foreslåtte midlertidige loven gjelder i hovedsak to forhold: For det første en utvidelse av Forsvarets adgang til å endre arbeidsoppgaver, ansvar og arbeidssted for sivilt ansatte i Forsvaret. For det andre en utvidet adgang til å gjennomføre tiltak overfor eget personell (militært og sivilt), herunder begrensninger i reise- og bevegelsesfriheten. For begge typer tiltak gjelder et krav om at de må være strengt nødvendige for å opprettholde Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon. Myndigheten etter de to bestemmelsene kan ikke delegeres lenger ned enn nivå to i Forsvarets organisasjon.

Bakgrunnen for forslaget er offentlig informasjon om utvikling av covid-19-pandemien og innmeldt behov fra Forsvaret. Advokatforeningen har ikke grunnlag for å overprøve de helse- og militærfaglige vurderinger som er gjort i så måte. Advokatforeningen har heller ikke grunnlag for å overprøve om den tidsperiode som foreslås er hensiktsmessig.

Det Advokatforeningens høringsuttalelse vil fokusere på, er følgelig om den (arbeids)rettslige tilnærmingen til problemstillingene er riktig og om de tiltak som foreslås fremstår adekvate i relasjon til dette.

Advokatforeningen bemerker at den deler departementets oppfatning av at det er hensiktsmessig med en grundig saksbehandling av den nye loven fremfor en mer forhastet vedtakelse av en forlengelse av gjeldende midlertidige lov. Advokatforeningen påpeker likevel at høringsnotatet med hell kunne adressert tydeligere hvilke erfaringer som er gjort under gjeldende midlertidige lov, og tatt eventuelle slike erfaringer inn i vurderingen av behovet for en videreføring. Slik høringsnotatet er formulert, er det uklart for Advokatforeningen om det har vært behov for å benytte de utvidelser i styringsretten gir grunnlag for i den perioden gjeldende midlertidige lov har vært i kraft.

2.2 Nærmere om de materielle bestemmelser

Advokatforeningen er enig med Forsvarsdepartementet i at det er hensiktsmessig å etablere et tydelig hjemmelsgrunnlag for å kunne iverksette de tiltak som er vurdert å kunne være nødvendig under pandemien. Advokatforeningen er enig i at det neppe ligger innenfor styringsretten å iverksette disse tiltakene. Følgelig ville mangel på tydelig hjemmelsgrunnlag kunne medført at styringsrettens grenser kunne ha blitt utfordret. Det ville kunne medført uheldige konsekvenser. Dette er i seg selv et argument for vedtakelse av den midlertidige loven. Forutsetningen er at de foreslåtte tiltak anses som nødvendige – en helse- og militærfaglig vurdering som Advokatforeningen som nevnt ikke har grunnlag for å ha synspunkter på.

Det er en mulig innvending mot forslaget til ny midlertidig lov at den tilsynelatende gir arbeidsgiver svært vid adgang til å beslutte inngripende tiltak overfor arbeidstakerne. Advokatforeningen ser på prinsipielt grunnlag betenkeligheter med dette.

Samtidig ønsker Advokatforeningen å peke på at disse betenkeligheter dels avhjelpes av de alminnelige begrensninger i adgangen til å benytte styringsretten som hjemmelsgrunnlag, herunder krav til saklighet, forholdsmessighet og forsvarlighet. Som høringsnotatet peker på, gjelder det også krav til saksbehandlingen, herunder vil det i mange tilfeller gjelde krav til drøfting med arbeidstakernes representanter. Advokatforeningen antar at disse krav, som følger av bakgrunnsretten, vil motvirke mer utstrakt bruk av utvidelsene i styringsretten enn det er behov for.

Advokatforeningen antar også at de krav til de aktuelle tiltak som er foreslått som vilkår i selve lovteksten (strengt nødvendig, krav til dokumentasjon) vil virke i samme retning.

 

                                                  Med vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                         Merete Smith
leder                                                                                           generalsekretær