Høring

Endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Sendt: 25.05.2021

Adressat: Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

1 INNLENDING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til forslag til Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse, med høringsfrist den 25. mai 2021. Høringen gjelder endringer i "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse".

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett. Lovutvalget består av Hedvig Bugge Reiersen (leder), Tor Bechmann, Stig Berge, Ørjan Nilsen, Karl Otto Tveter og Olav Fr. Perland, som alle har lang erfaring og tung kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.

3 KOMMENTARER

3.1 Virksomhet (anbefalingen kapittel 2)

Advokatforeningen støtter den foreslåtte endringen i anbefalingen kapittel 2.
Verdiskaping er det overordnede formålet med virksomhet organisert i selskapene anbefalingen gjelder for. Verdiskaping på kort og lang sikt er en forutsetning for selskapets evne til å dekke kreditorenes forpliktelser og gi aksjeeierne avkastning. Verdiskaping er i det hele tatt en forutsetning for at selskapet skal bestå, og dermed for eksempel også avgjørende for opprettholdelse av arbeidsplassene knyttet til selskapets virksomhet. Styret har i samsvar med dette plikt til å forvalte selskapet innenfor rammene av et overordnet formål om verdiskaping, og føre tilsyn med at selskapets virksomhet organiseres og utøves på en måte som støtter opp under dette.

Sentralt i styrets forvaltnings- og tilsynsansvar er styrets ansvar for å håndtere finansielle og operasjonelle risikoer knyttet til selskapets virksomhet. Avhengig av blant annet virksomhetens karakter, omfang og geografiske plassering har styret plikt til å gjøre seg kjent med en rekke, ulike, risikofaktorer og vurdere om og eventuelt på hvilken måte disse kan ha betydning for selskapets verdiskaping. Den foreslåtte endringen forutsetter at selskapet har som formål at verdiene skal skapes på en bærekraftig måte, forstått som at selskapets virksomhet skal utøves sett hen til blant annet menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, likestilling/ikke-diskriminering, sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon. Etter Advokatforeningens syn er det ukontroversielt at ethvert allmennaksjeselskap notert på et norsk regulert marked har som mål å skape verdier på en bærekraftig måte, og at styret som ledd i sitt overordnede ansvar for risikohåndtering må ta hensyn til både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold av betydning for verdiskapingen.

Advokatforeningen legger vekt på at det er opp til det enkelte styret hvordan selskapets virksomhet skal innrettes for å nå målet om bærekraftig verdiskaping. I et selskapsledelsesperspektiv er det sentralt at styret, sett hen til selskapets virksomhet, i sitt arbeid har vurdert og gjort det som skal til for å kartlegge økonomiske, sosiale og miljømessige forhold som kan ha betydning for selskapets virksomhet og verdiskapningsmodell, herunder utarbeidet strategier for å håndtere ulike risikofaktorer på en adekvat måte. Felles for økonomiske, sosiale og miljømessige risikofaktorer er at styret på forsvarlig vis skal håndtere risikoen, og at det ligger innenfor styrets forretningsmessige skjønn å avgjøre hva som for det enkelte selskap er en adekvat håndtering. Det ligger i dette at styrets ansvar er å håndtere risiko, ikke eliminere den. Så lenge det foretas en forsvarlig vurdering kan det derfor ikke i ettertid rettes krav mot styret på det grunnlag at styret har feilvurdert situasjonen. Den foreslåtte endringen griper ikke inn dette grunnleggende trekket ved reglene om ansvar for styremedlemmer. Advokatforeningen mener det er riktig og viktig ikke å rokke ved disse grunnleggende aksjerettslige reglene.

3.2 Transaksjoner med tilknyttede parter (anbefalingen kapittel 4)

Advokatforeningen støtter den foreslåtte endringen i anbefalingen kapittel 4. Styrets ansvar for å håndtere risiko knyttet til ulovlige verdioverføringer fra selskapet er et sentralt element i beskyttelsen av kreditorenes dekningsinteresse og aksjeeierfellesskapets avkastningsinteresse. På et overordnet nivå er det i samfunnets interesse at aksjemarkedet har tillitt til at selskapets verdier anvendes som ledd i verdiskapningen. Advokatforeningen er enig med utvalget i at avtaler mellom noterte allmennaksjeselskaper i praksis er sjeldne. Der det inngås avtaler med en tilknyttet part, vil den foreslåtte reguleringen likevel kunne bidra til å forhindre at disse inngås i strid med selskapets interesse. I forbindelse med avtaler som er inngått med en tilknyttet part uten at særreglene er fulgt, har det betydning at selskapene i ettertid kan vise grunnlaget for daglig leders og/eller styrets vurdering av at avtalene ikke var omfattet av lovens særregler for slike avtaler. Advokatforeningen påpeker også at det i praksis er vanlig at instruksene regulerer håndtering av avtaler med tilknyttede parter. Forslaget vil derfor antakeligvis neppe oppleves som byrdefullt i praksis.

3.3 Valgkomité (anbefalingen kapittel 7)

Advokatforeningen støtter den foreslåtte endringen i anbefalingen kapittel 7. Advokatforeningen deler utvalgets vurdering av betydningen av at aksjeeierfellesskapet har tillitt til valgkomitéens uavhengighet. Styrets sammensetning er avgjørende for selskapets verdiskaping og evne til langsiktig overlevelse. Advokatforeningen mener forslaget også vil kunne ha en viss betydning for styrets arbeid fordi det vil kunne bidra til fri meningsutveksling i styret, ved at styrets medlemmer ikke lar seg påvirke av ønske om gjenvalg når de ytrer seg i diskusjonene og derfor slutter seg til standpunktene til styremedlemmet som også er valgkomitémedlem.

Advokatforeningen støtter også utvalgets forslag om å ta inn en presisering i kommentarene om at valgkomitéen bør gjennomføre individuelle samtaler med hvert enkelt styremedlem. Advokatforeningens erfaring er at dette er alminnelig praksis i en rekke valgkomitéer også i dag, og at slike samtaler gir et viktig bidra til valgkomitéens arbeid. Advokatforeningen mener det bør fremgå uttrykkelig av kommentaren at valgkomitéens bør gjennomføre samtaler også med eventuelle styremedlemmer valgt av og blant de ansatte.

3.4 Godtgjørelse til ledende personer (anbefalingen kapittel 12)

Advokatforeningen støtter utvalgets forslag om å fjerne gjeldende anbefalinger i kapittel 12, som følge av at disse er overflødige etter innføringen av de nye reglene i allmennaksjeloven § 6-16a med tilhørende forskrift.

Advokatforeningen er enig med utvalget i at anbefalingen om at det skal settes tak på resultatavhengig godtgjørelse bør videreføres, av de grunner utvalget peker på. Når det gjelder plasseringen av denne anbefalingen kan ikke Advokatforeningen se at det vil ha avgjørende praktisk betydning om den legges inn i kapittel 11 eller videreføre som et eget kapittel 12. Advokatforeningen heller likevel mot at det gir best systematikk at anbefalingen bevares som et eget kapittel 12, med overskrift "Godtgjørelse til ledende personer". Det er således prinsipielle forskjeller mellom fastsettelse av godtgjørelse til henholdsvis styremedlemmer, og lønn og eventuell annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det vil også gjøre anbefalingen for godtgjørelse til ledende personer mer tilgjengelig dersom den bevares som et eget kapittel, samt gjøre det enklere senere å justere anbefalingen dersom det, etter at de nye reglene har virket over noe tid, viser seg nødvendig å ta inn nye anbefalinger på dette punkt.

3.5 Øvrige endringer

Advokatforeningen har ingen øvrige kommentarer.

                                                      Vennlig hilsen


Jon Wessel-Aas                                                                            Merete Smith
leder                                                                                              generalsekretær