Høring

Forslag til ny forskrift om tryggleik i passasjerområde

Sendt: 07.05.2021

Adressat: Sjøfartsdirektoratet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Sjøfartsdirektoratet høringsbrev publisert den 9. februar 2021, med høringsfrist den 9. mai 2021. Høringen gjelder utkast til ny forskrift om tryggleik i passasjerområde.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Henrik Hagberg (leder), Oddbjørn Slinning, Nina M. Hanevold-Sandvik, Anders Svinø og Simone Ingeberg, som alle har lang erfaring og omfattende kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.

Dagens forskrift (forskrift 2. oktober 1972 nr. 4 om beregning av passasjerantall og om passasjerbekvemmeligheter m.v.) daterer seg tilbake til 1972 og er en av de eldste forskriftene som Sjøfartsdirektoratet har ansvar for. Sjøfartsdirektoratet viser til at forskriften er moden for modernisering både innholdsmessig og språklig. Det er blant annet vist til at teknologien, behov og gjeldende miljøkrav er annerledes i dag enn i 1972, slik at dagens forskrift ikke gir tilfredsstillende sikkerhet innenfor alle relevante områder.

3 ADVOKATFORENINGENS KOMMENTARER

Advokatforeningen støtter Sjøfartsdirektoratets intensjon om å skape et brukervennlig regelverk med hovedfokus på passasjersikkerheten til sjøs. Advokatforeningen er også enig i at det er et mål å unngå dobbeltregulering der det kan unngås.

Til forslaget til § 2 «Skip bygde før [dd.mm.åå]», støtter Advokatforeningen Sjøfartsdirektoratets forslag om at den nye forskriften bare skal gjelde for nye skip og ombygde skip, og således ikke ha tilbakevirkende kraft. Unntaket skal likevel ikke gjelde for skip som flagges inn til NOR eller NIS etter et gitt tidspunkt. For slike skip legger Sjøfartsdirektoratet opp til at det skal gjøres en konkret vurdering i de enkelte tilfeller, og viser til at det også er mulig å søke dispensasjon. Ved vurdering av hvorvidt det skal gis dispensasjon viser Sjøfartsdirektoraret til at de vil legge vekt på at løsningene skal være minst like gode som på et norsk passasjerskip med tilsvarende alder, størrelse og bruksområde.

Advokatforeningen mener at Sjøfartsdirektoraret bør tilstrebe å etablere en ordning hvor det er mulig å få avklart på forhånd hvorvidt et skip som skal flagges inn til NOR eller NIS vil oppfylle de relevante kravene, eventuelt hvorvidt dispensasjon vil bli gitt. Etter Advokatforeningens syn vil dette sikre nødvendig forutsigbarhet i næringen.

Forslaget til ny forskrift innebærer videre at enkelte krav til komfort fjernes, slik at det blir opp til rederier og andre innkjøpere å innta krav til komfort. Advokatforeningen er som utgangspunkt positiv til at rederier og andre innkjøpere får større mulighet og fleksibilitet til å bestemme hvilke krav som skal settes til komfort, selv om dette innebærer en viss ansvarsforskyvning over på bl.a. offentlige innkjøpere.
Sjøfartsdirektoratet har videre uttrykt at det er et mål å unngå detaljregulering. Advokatforeningen vil påpeke at forslaget til ny forskrift også inneholder til dels svært detaljerte krav som delvis synes å være begrunnet i komforthensyn, men mener at forslaget i sin helhet fremstår som gjennomarbeidet og fornuftig begrunnet.

På denne bakgrunn støtter Advokatforeningen Sjøfartsdirektorarets forslag til ny forskrift om tryggleik i passasjerområde og har for øvrig ingen ytterligere kommentarer til høringen.

 

                                                  Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                                Merete Smith
leder                                                                                                  generalsekretær