Høring

Permanent rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark

Sendt: 26.05.2021

Adressat: Domstoladministrasjonen

1 INNLENDING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Advokatforeningen Finnmark krets viser til domstoladministrasjonens høring, publisert den 20. april 2001, med høringsfrist den 26. april 2021.

Høringen gjelder rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark lagsogn.
Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens kretsstyre i Finnmark. Kretsstyret består av styreleder Benedicte Hoaas, styremedlem Airin Andersen og kommende styremedlem Silje Jakola Fjeld.

3 KOMMENTARER TIL DE ENKELTE FORSLAGENE

Behovet for fast rettssted i Finnmark for Hålogaland lagmannsrett har blitt aktualisert som følge av avgjørelsen i Høyesterett (HR 2020-1913-U). Høringsnotatet fra domstoladministrasjonen tar utgangspunkt i lagmannsrettens behov for et fast rettssted i Vest-Finnmark. Domstoladministrasjonen ba samtidig om synspunkter på om det også bør etableres et rettssted i Øst-Finnmark lokalisert til Tana.

Finnmark krets er den krets med størst geografisk område, og med flere rettskretser, herunder Vestre Finnmark tingrett, med hovedsete i Alta (tidligere Alta og Hammerfest tingrett), og Indre og Østre Finnmark tingrett, med hovedsete i Tana, (tidligere Indre Finnmark tingrett og Øst-Finnmark tingrett). Tabellen under viser tingrettene, rettskrets, bemannede rettssteder og tilhørende kommuner for rettskretsene.

image.png

Til Vestre Finnmark tingrett sogner det 43 502 innbyggere, og til Indre- og Østre Finnmark tingrett sogner det 32 710 innbyggere.

Grunnet det store geografiske området med rettskretser spredt utover Finnmark har det vært delte meninger om hvor et eventuelt fast rettssted for lagmannsretten bør plasseres.

Advokatforeningen Finnmark krets har falt ned på at lagmannsretten bør være på to faste rettssteder i Finnmark, med fast sete i Alta og i Tana.

3.1 Lagmannsrettens behov for et fast rettssted i Vest-Finnmark

Alta er hovedsete til rettskretsen Vestre-Finnmark tingrett. Alta er Finnmarks mest folkerike kommune og har, størrelsen tatt i betraktning, en betydelig aktivitet innen næringslivet. Kommunen opplever sterk vekst og har berettigede forventninger om fortsatt betydelig vekst i fremtiden. Kommunens folketall og næringsliv har også satt sitt preg på antall advokater og byen innehar i dag flest advokatkontor i Finnmark.

Ved etablering av fast rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark er tilgjengelighet og kommunikasjonsmessige forhold av stor betydning. Advokatforeningen Finnmark krets er enig med domstoladministrasjonens redegjørelse av reise fra Tromsø og Oslo til Finnmark hvor det fremkom:
For lagmannsretten er reise med fly det aktuelle kommunikasjonsmiddel. Domstoladministrasjonens undersøkelser viser at å fly til Alta er et bedre alternativ enn til Vadsø, både i forhold til pris og reisetid og med flere tilgjengelige avganger under normale forhold. Fra Tromsø til Alta er tidsgevinsten på ca. 30 min og man kan reise samme dag som saken skal avvikles. I Vadsø må man ha ekstra overnatting. Tilsvarende besparelse fra Oslo er ca. 1 time og 30 minutter. Aktører fra Oslo må uansett reise dagen i forveien av rettsmøtet, med mindre man kan forskyve oppstart av rettsforhandlingene til senere på dagen.

Hensynet til prosessøkonomi og effektiv saksgang bør også tillegges vekt. Prosessøkonomiske forhold har betydning både for domstolens virke og for parter, prosessfullmektiger og vitner i saken. Dette gir seg utslag både i private og offentlige saker. Plassering av rettssted i Alta vil være hensiktsmessig også av prosessøkonomiske hensyn.

Advokatforeningen Finnmark krets slutter seg derfor til Domstolsadministrasjonens forslag om etablering av et fast rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark og at dette lokaliseres til Alta.

3.2 Lagmannsrettens behov for et fast rettssted i Indre og Østre Finnmark

Finnmark har flere særegenheter som stort geografisk område, lange reiseveier, samt den grunnlovsfestede forpliktelse staten har for å sikre og utvikle det samiske språk, kultur og samfunnsliv. Advokatforeningen Finnmark krets anser det derfor som nødvendig med to plasseringer for lagmannsretten i Finnmark, hvor det også bør være ett sete i Tana.

Advokatforeningen Finnmark krets slutter seg til domstoladministrasjonens vurdering av fast rettssted i samiske saker. Det er viktig at Hålogaland lagmannsrett synliggjøres som ankedomstol for den samiske delen av befolkningen. I tillegg vil en slik lokalisering også bidra til å styrke tilliten mellom domstolen og den samiske befolkningen. Det vil være naturlig at rettsstedet plasseres i Tana som allerede i mange år har hatt tingrett som har opparbeidet en betydelig kompetanse innenfor den samisk kultur og samiske rettsområder.

Ikke minst vil plassering i Tana også sannsynligvis være det beste alternativ økonomisk med tanke på samlokalisering med allerede etablert domstol.

4 AVSLUTNING/OPPSUMMERING FOR HELE HØRINGSUTTALELSEN

Advokatforeningen Finnmark krets mener at Hålogaland lagmannsrett bør være på to faste rettssteder i Finnmark, med fast sete i Alta og i Tana.

Dette vil ivareta rettssikkerheten og tilgjengeligheten for innbyggerne i både Vestre- og Østre Finnmark, samt at ankedomstol for den samiske delen av befolkningen også blir ivaretatt.


                                                       Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                            Merete Smith
leder                                                                                              generalsekretær