Høring

Differensiering av avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

Sendt: 22.03.2021

Adressat: Skatteetaten

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til skatteetaten, publisert den 17.12.2020, med høringsfrist den 22.03.2021.

Høringen gjelder nærmere regler til gjennomføring av differensieringen av avgift på alkoholholdige drikkevarer (jf Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021) som ble vedtatt av Stortinget 15. desember 2020.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett. Lovutvalget består av Cecilie Aasprong Dyrnes (leder), Eivind Bryne, Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, Oddgeir Wiig og Trond Egil Egebakken, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 SKATTEDIREKTORATETS ENDRINGSFORSLAG

Skattedirektoratet foreslår følgende endring i kap. 3-4. i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter:
Ǥ 3-4-2 skal lyde:
§ 3-4-2. Avgiftsgrunnlag og -beregning
Avgiften beregnes av produktenes totale sukkerinnhold pr. liter ferdig utblandet drikke, med de satser som fremgår av Stortingets vedtak om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. § 1.»

Lovutvalget mener at begrepet «ferdig utblandet drikke» bør defineres i forskriften.

For oss fremstår det som uklart hvordan «ferdig utblandet drikke» skal forstås. Er det slik drikkevaren selges til kunden, eller er det drikken slik den fremstår etter at den er blandet ut av forbruker? Videre mener vi at forskriftens § 3-4-3 (1) må oppdateres i forbindelse med at differensiert avgift innføres med total 10 satser for drikkevarer/sirup mot dagens fire satser.

Forskriftens § 3-4-3 (1) vil fra og med 1. juli bare gjelde de to laveste reduserte satsene, dvs. satsene i Stortingsvedtakets § 1 a) punkt 5 og § 1 b) punkt 5. Dette bør fremgå av bestemmelsen.
Videre oppstiller Skattedirektoratet i høringsnotatet punkt 4, fjerde avsnitt følgende dokumentasjonskrav for utregning av sukkerinnhold:

Dersom sukkerinnholdet i ferdig utblandet vare ikke er oppgitt, må dette altså regnes ut basert på opplysningene om utblanding. For registrerte virksomheter må dokumentasjon på utregning av totalt sukkerinnhold i ferdig utblandet vare oppbevares som del av virksomhetenes avgiftsregnskap.

For å sikre etterlevelse av dokumentasjonskravet mener vi dette bør tas inn i forskriften.

 

                                                  Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                             Merete Smith
leder                                                                                               generalsekretær