Høring

Forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)

Sendt: 22.03.2021

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til justis- og beredskapsdepartementet, publisert den 15.3.2021, med høringsfrist den 22.3.2021.

Høringsnotatet gjelder en forlengelse av å opprettholde hjemlene for de midlertidige bestemmelsene innreiseforbud som utløper 1 juli.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg. Lovutvalget består av Else Leona McClimans (leder), Elisabeth Sejersted Brodtkorb, Cecilia Dinardi, Kristian Fredheim, Åge Gustad, Maria Hessen Jacobsen, Elisabeth Roscher, Karl Nicolai Vogt og Vidar Strømme, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 KOMMENTARER

Vi er svært undrende til at departementet også denne gang sender et notat på høring med svært kort høringsfrist. Da forslaget om lovhjemmel ble fremlagt i november, ble det sendt på høring med 48-timers frist. Nåværende høringsnotat er sendt på høring med en ukes frist. Dette er svært kort tid, særlig i lys av at hjemmelen ble innført etter en eksepsjonelt kort høringsrunde, hvor det i begrenset grad var mulig å gå inn i høringsnotatets materielle sider. Høringsinstituttet har som formål å bidra til en god utredning i forkant av regelendringer, og bidrar samtidig til å gi reglene legitimitet i samfunnet ved at de som berøres av endringene gis anledning til å uttale seg. Når høringsfristene er så korte som de har vært for disse to høringene om oppholdssted under innreisekarantene, minsker dette høringsinstansenes mulighet til å vurdere spørsmålene som aktualiseres ved forslagene.

4 MERKNADER

Loven er vedtatt i februar, og vår høringsuttalelse til denne er her: https://www.advokatforeningen.no/aktuelt/horingsuttalelser/2020/november/forskriftshjemmel-for-oppholdssted-under-innreisekarantene/. Vår hovedinnvending mot forslaget den gang var følgende: «Av det som kan utledes av høringsnotatet, kan Advokatforeningen ikke se at forslaget til lovhjemmel oppfyller kravene til klarhet, tydelighet, nødvendighet og forholdsmessighet som stilles til lovgivning og fullmaktshjemler». Dette synspunktet gjelder for så vidt også nåværende høring, ettersom høringsnotatet kun argumentere med forlengning, og ikke en endring av lovteksten.

Vi forutsetter at fullmaktsloven oppheves umiddelbart når tiltakene ikke lengre er nødvendige.

 

                                                    Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                            Merete Smith
leder                                                                                              generalsekretær