Høring

Forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask mv.

Sendt: 19.03.2021

Adressat: Arbeids- og sosialdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Arbeids- og sosialdepartementets brev og høringsnotat av 21. desember 2020 med forslag til lov- og forskriftsendring for å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring.

Høringen gjelder forslag om å innføre en offentlig godkjenningsordning for virksomheter som tilbyr manuelt utført renhold av motorvogn (bilvask), dekkskift og dekklagring. Bakgrunnen er at deler av bilbransjen over lang tid har vært preget av store utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett. Lovutvalget består av Tarjei Thorkildsen (leder), Martin Staxrud Jetlund, Simen Lium, Kristin Fjellby Grung, Oddvar Lindbekk og Sigrun Sagedahl, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet. Advokat Rajvinder Singh Bains bistår utvalget som sekretær. Saken og høringsuttalelsen er også forelagt lovutvalget for forvaltningsrett og menneskerettighetsutvalget, som ikke hadde merknader.

3 KOMMENTARER

Forslaget til godkjenningsordning er basert på den eksisterende godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter. Ordningen for bilvask, dekkskift og dekklagring er dermed tenkt innlemmet systemet med forhåndskontroll og etterfølgende tilsyn som administreres av Arbeidstilsynet i dag. Departementet foreslår videre at godkjenningsordningen skal følge de samme saksbehandlingsprosedyrene som er etablert for godkjenning av renholdsvirksomheter, samt at virksomhetene skal følge de samme prosedyrene og oppfylle tilnærmet samme krav, herunder krav til HMS-kort. På samme måte som for godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter, vil det være ulovlig å tilby tjenester fra virksomheter uten godkjenning. Samtidig blir det forbudt for kunder, herunder forbrukere, å kjøpe tjenester fra virksomheter som ikke har godkjenning. Arbeidstilsynets ordinære sanksjonsmidler, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 18, og straffebestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 19 vil gjelde på vanlig måte, og omfatter dermed ikke forbrukere.

Departementet har lagt frem to forslag. I høringsnotatets punkt 4.2 foreslås en utvidelse av arbeidsmiljøloven § 4-1 åttende ledd for å sikre tilstrekkelig hjemmel for godkjenningsordningen. I høringsnotatets punkt 4.3 fremlegges forslag til selve forskriften.

Advokatforeningen har tidligere inngitt høringsuttalelse til departementets forslag om utvidelse av arbeidsmiljøloven § 4-1 åttende ledd. I denne høringsuttalelsen vil Advokatforeningen gi merknader til departementets forslag til selve forskriften.

4 NÆRMERE OM DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL FORSKRIFT OM OFFENTLIG GODKJENNING FOR MANUELT UTFØRT RENHOLD AV MOTORVOGN, DEKKSKIFT OG DEKKLAGRING

4.1 Virkeområde

Advokatforeningen har merket seg at departementet i høringsnotatet punkt 4.3.2 ber om merknader til det foreslåtte virkeområdet og viser til de innspill som ble gitt i Advokatforeningens høringsuttalelse av 9. februar 2021 til foreslått forskriftshjemmel. Nedenfor kommenteres virkeområdet, slik det er foreslått i selve forskriftsteksten.

Forskriften § 2 avgrenser virkeområdet slik at godkjenningsordningen gjelder for «virksomheter». Det kommer frem av høringsnotatet at departementets hensikt er på denne måten å begrense virkeområdet for tjenester som tilbys i næringsøyemed. Advokatforeningen vil reise spørsmål ved om bruk av begrepet «virksomhet» er det mest hensiktsmessige for å oppnå den avgrensningen som departementet ønsker. Blant annet innenfor arbeidsretten brukes virksomhetsbegrepet i en videre betydning enn det forslaget legger opp til. Advokatforeningen ber departementet vurdere om det kan oppnås en bedre presisering av virkeområdet og avgrensning mot ikke-kommersielle og ideelle virksomheter, slik at for eksempel idrettslag og organisasjoner som sesongmessig tilbyr dekkskift ved dugnad, ikke omfattes av godkjenningsordningen.

Utfra en generell vurdering av at det bør tilstrebes harmonisering av like begrep på tvers av lovgivning er Advokatforeningen enig i at «motorvogn» skal forstås på samme måte som i vegtrafikkloven § 2, andre ledd.

Med foreslått forskriftstekst begrenser departementet godkjenningsordningen til å gjelde virksomheter som tilbyr manuelt utført renhold av motorvogn, dekkskift og dekklagring. Automatiserte bilvaskehaller på bensinstasjoner omfattes dermed ikke. Advokatforeningen er enig i en slik avgrensning, da det fremkommer av høringsnotatet at det ikke foreligger erfaringsgrunnlag som tilsier at slike virksomheter er preget av slike bransjemessige utfordringer som godkjenningsordningen er ment å forbedre. Advokatforeningen ser dette som en naturlig konsekvens av at slik automatisert virksomhet ikke er bemanningskrevende på samme måte som virksomheter som tilbyr renholdstjenester (bilvasktjenester) som utøves manuelt, altså ved hjelp av manuell arbeidskraft.

Forskriften er foreslått slik at virksomheter som leier ut personer som utfører renhold av motorvogn, dekkskift og dekklagring, også omfattes av godkjenningsordningen. Tilsvarende er bbemanningsforetak som leier ut renholdere omfattet av forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester og av krav om registrering i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak i henhold til Forskrift FOR-2008-06-04-541 om bemanningsforetak. Advokatforeningen har ikke kjennskap til om det praktiseres eller vil være aktuelt med utleie av personer som utfører renhold av motorvogn mv., men har ikke innvendinger til at en slik regulering bør gjelde for virksomhetene innen bilvask, dekkskift og dekklagring.

Departementet har foreslått å unnta virksomheter som er godkjenningspliktige som verksted eller kontrollorgan etter vegtrafikkloven med forskrifter og har presisert dette i forskriften § 2 siste punktum. Selv om kravene som stilles innenfor de ulike godkjenningsordningene ikke er overlappende, er Advokatforeningen enig i at det fremstår som lite hensiktsmessig med flere overlappende godkjenningsordninger. Advokatforeningen viser til at unntak for disse virksomhetene allerede er presisert i forslaget til lovtekst i arbeidsmiljøloven § 4-1 åttende ledd andre punktum og ber departementet vurdere om det er nødvendig med en slik dobbeltregulering.

4.2 Godkjenningsordningen

Departementets forslag er at godkjenningsordningen skal stille de samme krav til dokumentasjon som eksisterende godkjenningsordning for renholdsvirksomheter. Se avsnitt ovenfor.

Ordningen innebærer dermed ikke at Arbeidstilsynet skal stille nye krav til virksomhetene, men kun utøve en forhåndskontroll av allerede lovpålagte plikter.

Advokatforeningen forstår høringsnotatet slik at evaluering av godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter viser at både tilsynsmyndighetene og partene i renholds bransjen mener at ordningen har fungert og bidratt positivt i retning formålet. Advokatforeningen støtter derfor at ordningen for bilvask, dekkskift og dekkelagring innlemmes i samme system med forhåndskontroll og etterfølgende tilsyn og administreres av Arbeidstilsynet, at de samme saksbehandlingsprosedyrene følges, samt at virksomhetene skal følge de samme prosedyrene og oppfylle tilnærmet samme krav. Advokatforeningen har således ikke innvendinger til den foreslåtte ordlyden i forskriftens kapittel 2.

4.3 HMS-kort

Arbeidsmiljøloven § 4-1 syvende ledd er en generell hjemmel for å gi forskrift om pålegg om bruk av HMS-kort innenfor «bransjer» der det vurderes som nødvendig eller hensiktsmessig for å ivareta arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet.

Med bakgrunn i denne bestemmelsen foreslås det gjennom forskriften kapittel 3 å pålegge virksomhet som blir godkjent gjennom ordningen for bilvask, dekkskift og dekklagring å sørge for at arbeidstakerne har HMS-kort utstedt av en kortutsteder utpekt av Arbeidstilsynet. Bestemmelsene som foreslås er likelydende med de tilsvarende bestemmelsene i Renholdsforskriften og Advokatforeningen har ikke innvendinger til den foreslåtte ordlyden i forskriftens kapittel 3.

4.4 Tilsyn og sanksjoner

Advokatforeningen støtter at det, på samme måte som i Renholdsforskriften, henvises til de ordinære forvaltningsrettslige virkemidler som følger av arbeidsmiljøloven kapittel 18 og de strafferettslige sanksjoner som følger av arbeidsmiljøloven kapittel 19.

 

                                                   Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                         Merete Smith
leder                                                                                           generalsekretær