Regionale seminarer - Hvordan tilrettelegge for barn som aktører i domstolene? Bergen

Domstoladministrasjonen inviterer dommere, politijurister, ansatte i barnevernet, advokater og barnefaglige sakkyndige til regionale seminarer med tema Domstolsbehandling til barnets beste.

Scandiv hotel Ørnen i Bergen

05.11.2019 10.00 - 16.00

Meld deg på her

Bakgrunn for tiltaket

Anbefalingene om `Domstolsbehandling til barnets beste` er resultat av et arbeid forankret i domstolene og i Domstoladministrasjonen (DA). Arbeidet har gjennom å ta utgangspunkt i barn og unges egne erfaringer med domstolene, kommet frem til praktiske anbefalinger som skal bidra til å sikre en rettslig prosess tilpasset barnas behov, samt å gjøre prosessen mer tilgjengelig for de barn og unge sakene gjelder. Selve arbeidet har vært gjennomført av en tverrfaglig gruppe bestående av fem tingrettsdommere fra ulike domstoler, en barnefaglig sakkyndig (psykologspesialist), en politiadvokat, en advokat, en representant fra DA og en representant fra barnevernet (sosionom). Dette arbeidet har blant annet resultert i denne veilederen. Arbeidsgruppen har samarbeidet med proffene ved Forandringsfabrikken og i tillegg innhentet innspill fra andre aktører, som for eksempel Barneombudet.

Målgruppe

Dommere, politijurister, ansatte i barnevernet, advokater og barnefaglige sakkyndige

Læringsutbytte

  • Innsikt i arbeidsgruppens anbefalinger om domstolsbehandling til barnets beste i straffesaker, barnevernssaker og foreldretvist
  • Reflektere på tvers av fagmiljø rundt aktuelle problemstillinger
  • Knytte kontakter lokalt, bygge nettverk

Bidragsytere

Anita Jarvoll Hekneby, dommer i Kristiansand tingrett og Lise Gro Søreide, dommer i Bergen tingrett

Påmelding

Frist for påmelding: 20. september 2019

Påmelding til Mari-Ann Fremstad i Domstoladministrasjonen på e-post mari-ann.fremstad@domstol.no.

Ved påmelding må vi ha navn, tittel, arbeidssted, e-post og hvilket seminar du ønsker å delta på.

Ingen deltakeravgift.