Kommentarer til reglene (2009 - 2013)

Godkjenningsutvalget har gitt følgende kommentarer til regler for obligatorisk etterutdanning 01.01.2009 - 31.12.2013.

1. Generelt - kurs/kurstimer m.m.

Kurset må ha et program, en innleder og kursdokumentasjon. Kurset må minst ha to timers effektiv forelesningstid. En forelesningstime tilsvarer minimum 45 minutter. Halve kurstimer godkjennes ikke.

2. Reglenes pkt. 2:

2.1 Kurs arrangert av Juristenes Utdanningssenter (JUS) Deltakelse på kurs arrangert av JUS blir automatisk godkjent og registrert med det timetall som er oppgitt i kurskatalogen.

2.2 Kurs arrangert av Advokatforeningens kretser Etter avsluttet kurs må kretsen sende inn følgende til godkjennelse: - Kursprogram med navn på foredragsholder og antall forelesningstimer - Bekreftet deltakerliste

2.3 Kurs arrangert av universiteter/høyskoler i Norge og kurs arrangert i utlandet av universiteter eller advokatorganisasjoner Kursdeltakelsen må bekreftes enten av eksamen (f.eks. eksamen i spesialfag) eller en bekreftet deltakerliste fra kursarrangøren.

Eksempler på kurs som kan godkjennes er: - Kurs i mekling ved advokat - Et spesialfag ved de juridiske fakulteter godkjennes med inntil 40 kurstimer, herunder vil 15 studiepoeng gi 20 kurstimer og 30 studiepoeng gi 40 kurstimer - En juridisk mastergrad i utlandet godkjennes med 50 kurstimer

2.4 Kurs arrangert av andre seriøse kursleverandører herunder bedriftsinterne kurs Den enkelte deltaker eller kursarrangør må etter avsluttet kurs sende følgende vedlegg med søknaden om godkjennelse: - Kursprogram med antall forelesningstimer - Bekreftet deltakerliste - Kort sammenfatning av kursinnholdet

2.5 Forhåndsgodkjenning Da ordningen med etterutdanning er under revidering, gis det for tiden ikke forhåndsgodkjenning av kurs for eksterne kursleverandører.

3. Reglenes pkt. 3 - Undervisningsvirksomhet, veiledning og sensur.

3.1 Undervisningsvirksomhet på universiteter og høyskoler Forelesninger i juridiske fag på universiteter og høyskoler i Norge og utlandet vil bli godkjent. Det samme gjelder forelesninger på kurs arrangert av utenlandske advokatorganisasjoner. Søknaden må inneholde en bekreftet oversikt over antall forelesningstimer, samt opplysninger om nivået på forelesningene (antall vekttall på faget dersom det undervises på høgskole), og om det er avholdt gjentakelsesforelesninger.

En original forelesningstime på universitetsnivå og på likeverdig høyskolenivå teller fire kurstimer. Det samme gjelder forelesningstimer avholdt for JUS, Advokatforeningens kretser eller utenlandsk advokatorganisasjon. En gjentakelsesforelesningstime teller to kurstimer. For gjentagelsesforelesninger får man normalt ikke godkjent mer enn to gjentagelser.

3.2 Sensurarbeid på universiteter og høyskoler Faglige forberedelser for utføring av sensurarbeid, herunder utarbeidelse av praktikumsoppgaver og sensorveiledning, i juridiske fag på universiteter og høyskoler godkjennes som obligatorisk etterutdanning. Sensur godkjennes med 5 timer per oppdrag, men med maksimalt 15 timer pr. semester.

Studentveiledning ved masteroppgaver ved de juridiske fakulteter godkjennes. Veiledning ved masteroppgaver på 30 studiepoeng gir 5 kurstimer og veiledning ved masteroppgaver på 60 studiepoeng gir 10 timer.

3.3 Undervisningsvirksomhet for andre seriøse kursleverandører herunder bedriftsinterne kurs Søknad om å få godkjent undervisning på juridiske kurs arrangert av andre seriøse kursleverandører og på bedriftsinterne kurs, må vedlegges kursdokumentasjon, herunder deltakerliste, program og disposisjoner.

En original forelesningstime i juridiske fag på bedriftsinterne kurs og for andre seriøse kursleverandører teller to kurstimer. En gjentakelsesforelesningstime teller én kurstime. For gjentagelsesforelesninger får man normalt ikke godkjent mer enn to gjentagelser.

Forelesere som også deltok på øvrige deler av kurset, må spesielt opplyse om dette i søknaden og vil få godskrevet dette i tillegg.

4. Reglenes pkt. 4 - Juridisk forskning, skriving av juridiske fagbøker og tyngre fagartikler, samt deltagelse i utredningsarbeid

4.1 Juridisk forskning Juridisk forskning kan godkjennes etter konkret søknad. Godkjenningsutvalget fastsetter antall godkjente timer etter skjønn i hvert enkelt tilfelle.

4.2 Skriving av juridiske fagbøker og tyngre fagartikler Bøker og kopi av artikler sendes godkjenningsutvalget sammen med søknaden.

Skriving av juridiske fagbøker godkjennes normalt med mellom 20 og 40 timer avhengig av bokens omfang. Timeantallet fordeles på forfatterne dersom flere har skrevet en bok sammen.

Revisjon av bøker kan godkjennes med inntil 30 timer, avhengig av revisjonens omfang og innhold.

Skriving av tyngre fagartikler i juridiske tidsskrifter eller tilsvarende kan godkjennes med maksimalt 15 timer. Ved godkjenningen vil det ses hen til hvilke type tidsskrift artikkelen er publisert i, samt artikkelens omfang og innhold.

4.3 Deltakelse i faglig utredningsarbeid Godkjenningsutvalget vil etter søknad kunne godkjenne deltakelse i offentlig oppnevnte lovutvalg og annet faglig utredningsarbeid av samme karakter. Søknaden må gi en kortfattet beskrivelse av arbeidets karakter og omfang. Godkjenningsutvalget fastsetter antall godkjente timer etter skjønn i hvert enkelt tilfelle.

5. Reglenes pkt. 5 – Prosedyre av prøvesaker for Høyesterett

Godkjenningsutvalget vil etter søknad kunne godkjenne arbeid med prosedyre av prøvesaker for Høyesterett. Arbeidet vil godkjennes med 10 timer.

6. Reglenes pkt. 6 - Deltakelse i Advokatforeningens utvalg

Utvalgsmedlemmer vil automatisk bli registrert med fem kurstimer pr. år. Deltakelse i utvalgenes arbeid for øvrig godkjennes ikke som etterutdanning.

7. Reglenes pkt. 12 - Klage over godkjenningsutvalgets vedtak

Godkjenningsutvalgets vedtak kan påklages til hovedstyret ved skriftlig klage til godkjenningsutvalget. Godkjenningsutvalget skal endre sitt vedtak overensstemmende med klagen dersom utvalget finner klagen begrunnet. Dersom vedtaket ikke blir endret, skal godkjenningsutvalget oversende klagen til hovedstyret sammen med sakens øvrige dokumenter.

Søknader sendes:

Advokatforeningen - etterutdanning
Kr. Augustsgt. 9
0164 Oslo

E-post: etterutdanning@advokatforeningen.no