Regler for etterutdanning 2009 - 2013

Gjeldende for perioden 01.01.2009 - 31.12.2013. Siste endringer vedtatt på møte i Advokatforeningens hovedstyre 13. juni 2010.

1. Aktive medlemmer i Advokatforeningen skal i henhold til vedtektenes § 12-1 i femårsperioden gjennomføre etterutdanning med til sammen 80 kurstimer. Av disse timene skal minst fem timer omhandle etikk.

Hovedvekten av etterutdanning skal legges på juridisk ajourføring og fordypning, samt emner knyttet til utøvelse av advokatvirksomhet.

Medlem med arbeidsgiveransvar har plikt til å påse at dets ansatte advokater og advokatfullmektiger som omfattes av ordningen, oppfyller kravet til etterutdanning.

2. Følgende juridiske kurs godkjennes:

i) Kurs arrangert av Juristenes Utdanningssenter (JUS) - alene eller i samarbeid med andre.

ii) Kretsarrangerte kurs, kurs avholdt av universiteter/høyskoler og kurs som er arrangert i utlandet av universiteter eller advokatorganisasjoner.

Juridiske kurs som er arrangert av andre seriøse kursleverandører kan godkjennes etter søknad.

Faglige bedriftsinterne kurs av minst to timers omfang vil kunne godkjennes etter søknad.

Kurs kan forhåndsgodkjennes av Advokatforeningen, og det kan settes betingelse om at kursarrangøren registrerer deltakerne.

3. Undervisningsvirksomhet anses likeverdig med kursdeltagelse som oppfyllelse av kravet til etterutdanning.

Omregning av undervisningstimer til kurstimer fastsettes av generalsekretæren.

4. Juridisk forskning, skriving av juridiske fagbøker og tyngre fagartikler i juridiske tidsskrifter eller tilsvarende, kan etter søknad til generalsekretæren godkjennes som etterutdanning.

Deltagelse i faglig utredningsarbeid kan etter søknad til generalsekretæren godkjennes som etterutdanning.

Omregning til kurstimer fastsettes av generalsekretæren etter skjønn.

5. Arbeid med prosedyre av prøvesaker for Høyesterett kan etter søknad til generalsekretæren godkjennes som etterutdanning.

Generalsekretæren fastsetter de endelige vilkår for godskriving av kurstimer på dette grunnlag.

6. Følgende deltagelse i utvalg m.m. godskrives med fem kurstimer årlig: fagutvalg i JUS, Advokatforeningens lovutvalg, etikkutvalg og disiplinærutvalg samt Disiplinærnemnden. Deltagelse i øvrige av Advokatforeningens utvalg kan godkjennes etter søknad til generalsekretæren.

7. Emner og studieopplegg knyttet til utøvelsen av advokatvirksomhet, slik som språk, økonomi, regnskapsførsel, revisjon og drift av advokatvirksomhet vil kunne godkjennes som etterutdanning med inntil 25 timer. Disse 25 timene vil godkjennes som ikke-juridiske timer.

8. Dersom et medlem i løpet av perioden overskrider kravet til godkjente kurstimer vil kurstimer opparbeidet i periodens siste år bli overført til neste periode. Maksimalt 16 timer vil kunne overføres til neste periode.

9. For medlemmer som opptas i løpet av perioden, blir kravet forholdsmessig redusert pr. år. Nyinnmeldte fullmektiger som har tatt juridikum for mindre enn ett år siden, skal kun opptjene åtte timer det første medlemsåret.

Hel eller delvis ettergivelse av krav til etterutdanning kan gis:

i) Ved langvarig sykdom eller annet opphold i advokatvirksomheten. ii) Ved permisjon i forbindelse med fødsel.

Medlemmer som melder seg ut i det siste året i en femårs periode og gjeninnmeldes det første året i ny periode, må oppfylle eventuelle timerestanser fra tidligere periode før medlemskap innvilges.

Medlemmer som opphører praksis eller advokatfullmektiger som blir dommerfullmektig, politifullmektig eller lignende, fritas for oppfyllelse av tidligere restanser slik som nevnt ovenfor.

Søknader om ettergivelse avgjøres av generalsekretæren, som også kan ettergi kravet i andre særlige tilfeller.

10. Det medlem som ikke har oppfylt kravet til obligatorisk etterutdanning betaler en avgift til Advokatforeningen med:

  • kr. 10.000,- for den som mangler inntil 16 timer
  • kr.15.000,- for den som mangler mellom 17 og 32 timer
  • kr. 20.000,- for den som mangler mellom 33 og 48 timer
  • kr. 30.000,- for den som mangler mellom 49 og 80 timer
  • Overfor medlem som mangler mer enn 64 timer eller som ikke betaler ovenstående avgifter til Advokatforeningen kan hovedstyret treffe vedtak om eksklusjon etter vedtektenes § 13-3.

11. JUS og forhåndsgodkjente kursarrangører registrerer deltakerne på egne kurs.

På andre kurs må program og deltagerliste oversendes Advokatforeningen uten unødig opphold. Advokatforeningen kan om nødvendig be seg forelagt ytterligere kursdokumentasjon.

Melding om avholdte forelesninger og utførte forsknings- og utredningsarbeider oversendes med nødvendig dokumentasjon.

Advokatforeningen forestår løpende registrering av godkjente kurs/antall kurstimer på det enkelte medlem. Etter utløpet av hvert kalenderår vil det enkelte medlem få tilsendt en oppgave over antall kurstimer som er registrert siste år.

12. Tilsynet med oppfyllelsen av kravet til etterutdanning forestås av hovedstyret i Advokatforeningen og godkjenningsutvalget for etterutdanning. Godkjenningsutvalget for etterutdanning består av Advokatforeningens styremedlemmer i JUS.

Godkjenningsutvalget holder hovedstyret orientert om sin virksomhet.

Godkjenningsutvalgets vedtak kan påklages til hovedstyret. Klagefristen er fire uker fra medlemmet har mottatt vedtaket fra godkjenningsutvalget.
Søknader sendes:

Godkjenningsutvalget for etterutdanning Den Norske Advokatforenings Sekretariat Kr. Augustsgt. 9 0164 Oslo

e-post: etterutdanning@advokatforeningen.no