Behandling av person- og helseopplysninger - gruppelivsforsikring

Lockton Norway som forsikringsmegler og Norwegian Underwriting Agency AS (NUA) som representant for forsikringsgiver, er behandlingsansvarlig for person- og helseopplysningene som du oppgir ved tegning av denne forsikringen. 

Behandlingsansvarlig for person- og helseopplysningene som Lockton Norway (Lockton) behandler er Lockton Norway, org. nr. 997 127 420, ved Cato Aamodt, Ruseløkkveien 6 0251 Oslo.

Behandlingsansvarlig for person- og helseopplysningene som Norwegian Underwriting Agency AS (NUA) behandler er Norwegian Underwriting Agency AS, org. nr. 991 073 892, ved Preben Karlsen, Rådhusgaten 23 0158 Oslo.

De person- og helseopplysningene som medlemmet avgir når medlemmet tilslutter seg avtalen er nødvendige for Lockton og NUAs administrasjon av forsikringen. Både Lockton og NUA vil behandle opplysningene konfidensielt, og ansatte har taushetsplikt. Adgangen til person- og helseopplysningene vil bli avgrenset til de ansatte som har behov for dem.

De person- og helseopplysningene som medlemmet avgir til Lockton når medlemmet tilslutter seg avtalen er videre nødvendige for at Lockton kan oppfylle sine forpliktelser overfor NUA. Lockton vil jevnlig sende NUA oversikt over hvilke medlemmer som til enhver tid benytter forsikringstilbudet og som dermed er dekket av forsikringsavtalen. Lockton vil i den forbindelse oppgi medlemmets fulle navn til NUA.

For å sikre en korrekt behandling har forsikringsgiver mulighet til å legge frem person- og helseopplysninger for Nemnda for helsevurdering. Ved tegning av denne forsikringen gir du samtidig tillatelse til at forsikringsgiver kan legge frem de oppgitte person- og helseopplysningene for Nemnda.

En eventuell skade vil bli behandlet av selskapet Van Ameyde, org. nr. 981 964 047, postboks 865 Sentrum, 0104 OSLO. Ved en eventuell skadebehandling, vil NUA etter mottak av kravet/skaden oversende kopi av forsikringsbeviset og kopi av sykemelding del B til Van Ameyde.

Ved en eventuell klage til Finansklagenemnda eller klageinstans internt hos forsikringsgiver eller Lockton, gir du samtidig tillatelse til at de oppgitte person- og helseopplysninger blir videreformidlet til den som skal behandle klagen.

Medlemmet har rett til å få informasjon om person- og helseopplysningene som er lagret og om behandlingen, og å få utlevert opplysningene, dersom medlemmet krever det. Dersom medlemmet ønsker å få korrigert eller slettet deler eller alle opplysningene tilknyttet seg, forutsatt at det er anledning til slik sletting, så gjøres det ved å kontakte hhv. Lockton eller NUA.

Medlemmet kan til enhver tid kontakte Lockton eller NUA ved spørsmål knyttet til behandlingen av person- og helseopplysningene. Dersom medlemmet mener at Lockton eller NUAs behandling av medlemmets person- og helseopplysninger bryter med det som fremgår her eller personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), kan du klage til Datatilsynet.