Retningslinjer for arbeidsrettslig rådgivning

Retningslinjene ble vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre 6. desember 2019.

1. Innledning

Retningslinjene gjelder for alle som benytter seg av Advokatforeningens medlemstilbud om arbeidsrettslig rådgivning. Vi oppfordrer alle medlemmer til å gjøre seg kjent med retningslinjene før medlemstilbudet benyttes.

2. Hvem tilbudet gjelder for

Tilbudet gir alle medlemmer av Advokatforeningen rett til arbeidsrettslig rådgivning, med unntak av studentmedlemmer, pensjonistmedlemmer, passive medlemmer og medlemmer med midlertidig fravær.

3. Hvilken rådgivning som omfattes

Det ytes rådgivning i arbeidsrettslige spørsmål knyttet til medlemmets eget arbeidsforhold.

Det ytes rådgivning til medlemmer som er arbeidsgivere, såfremt spørsmålet retter seg til eget arbeidsforhold eller rettigheter og plikter som arbeidsgiver.

Tilbudet gir rett på inntil 60 minutters gratis bistand av en advokat over telefon, e-post eller videokonferanse.

4. Advokatene som yter rådgivning

Rådgivningen ytes av et fast utvalg av privatpraktiserende advokater. Advokatene skal ha inngående kompetanse og erfaring innen arbeidsrett.

Vervet lyses ut ved behov og oppnevnelse foretas av hovedstyret. Advokatene fakturerer Advokatforeningen månedlig og lønnes etter det Advokatforeningen til enhver tid mener er rettmessig rettshjelpssats - kr. 1560 for 2022.

5. Henvendelse om rådgivning

Medlemmer som ønsker arbeidsrettslig rådgivning henvender seg direkte til advokatene. En oversikt over advokater tilknyttet ordningen finnes på Advokatforeningens nettsider.

6. Regler for god advokatskikk og taushetsplikt

Regler for god advokatskikk gjelder fullt ut for all rådgivning i ordningen, herunder reglene om interessekonflikt i Regler for god advokatskikk punkt 3.2.

Advokatene i ordningen er underlagt den alminnelige taushetsplikten som gjelder for advokater. I tillegg plikter advokatene å behandle opplysninger fortrolig, jf. Regler for god advokatskikk punkt 2.3.2. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten. 

7. Oppdragsbekreftelse

Retningslinjene utgjør oppdragsbekreftelse mellom advokaten og medlemmet. Advokaten skal forsikre seg om at medlemmet er kjent med retningslinjene før rådgivningen begynner.

8. Videre bistand i saken

For å sikre en uavhengig rådgivning bør i utgangspunktet ikke advokaten avtale videre bistand med medlemmet, utover de 60 minuttene som følger av ordningen. Dersom det av hensyn til sakens karakter og forholdene for øvrig likevel er hensiktsmessig for medlemmet å avtale videre bistand, skal advokaten utferdige en ny oppdragsbekreftelse som danner rammene for det nye oppdraget. Bistand ut over de 60 minuttene betales av medlemmet selv.

9. Ansvar og klageadgang

Advokatene er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet.

Advokatene er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med de råd advokatene på forhånd har gitt om sakens mulige utfall.

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager vedrørende brudd på Regler for god advokatskikk og for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det påklagede forhold. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi disiplinære reaksjoner, samt å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon om klageadgang kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens eller på www.advokatenhjelperdeg.no.

10. Administasjon

Det gjennomføres regelmessige møter mellom Advokatforeningen og advokatene som yter rådgivningen. Formålet er å få en oversikt over generelle problemstillinger som er gjentagende, med sikte på at foreningen kan arbeide forebyggende overfor medlemmene.

Advokatene fakturerer Advokatforeningen månedlig. Samtidig gis Advokatforeningen en oversikt over hvilke medlemmer som har benyttet seg av medlemstilbudet i den aktuelle perioden.