Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Tre ønsker for en bedre justispolitikk

Advokatforeningens medlemmer har uendelig mange møtepunkter med innbyggere, samfunnsliv og næringsliv. Dermed vet vi bedre enn de fleste hvordan justissektoren og justispolitikken virker i praksis.

Advokatforeningen har jevnlige møter med landets politiske ledelse, ikke minst innenfor justissektoren. Disse møtene bruker vi til å argumentere for våre medlemmers faglige og økonomiske rammebetingelser, men også til å formidle viktige innspill til justispolitikken – basert på våre 8.000 medlemmers praktiske erfaringer fra sitt arbeid for klientene.

Da den nye regjeringen var på plass, valgte vi å starte samarbeidet med å gi tre prioriterte innspill til en god og offensiv justispolitikk. Temaene vi har vi diskutert med de nye regjeringspartiene flere ganger tidligere, til dels med meget positive tilbakemeldinger. Våre innspill var som følger:

 

Styrk fri rettshjelp

Et stadig mer komplisert og rettsliggjort samfunn skaper økende forskjeller.  På den ene siden finner vi de som har ressurser til å nyttiggjøre seg sine juridiske rettigheter overfor myndigheter, næringsliv og samfunn. På den andre siden har vi alle dem som ikke evner å orientere seg i et raskt voksende lov- og forskriftsverk, og som ikke har mulighet til å betale for nødvendig bistand. Økt tilgang til fri rettshjelp, og en styrking av vilkårene, vil demokratisere evnen til å ivareta sine rettigheter og mestre sitt liv.

Fri rettshjelp er et helt sentralt velferdsgode.

Advokatforeningen ønsker derfor at:

  • Fri rettshjelp utvides til flere saksområder, og inntektsgrensen økes.
  • Salærsatsen og stykkprisordningen styrkes.

 

Stans bruken av glattceller

Norge har en kultur for utstrakt bruk av glattceller. Til og med barn settes i glattceller, bruken er langt større enn behovet tilsier, og personer blir sittende lengre enn selv vårt liberale regelverk tillater. Dette er en praksis som ikke bare fører til jevnlig og sterk kritikk fra FNs og Europarådets torturkomiteer, men som også strider mot vår verdighet som sivilisert og human rettsnasjon.

Et opphold i glattcelle kan prege et menneske for livet, og gjennomføres uten forsvar og dom.

Advokatforeningen ønsker derfor at:

  • Barn i Norge ikke skal settes på glattcelle.
  • Minst halvparten av dagens glattceller oppgraderes til varetektstandard.

 

Beskytt advokatenes taushetsplikt

Advokatenes taushetsplikt er et helt sentral rettssikkerhetsprinsipp. Det er kun når man er sikker på at informasjonen som gis til advokaten ikke bringes videre til myndighetene, at advokaten kan ivareta ens interesser på en informert og god måte. Enhver uthuling av advokaters taushetsplikt, er en kraftig utvidelse av myndighetenes innsyn i privatpersoners og selskapers mest intime og private rom.  Mange vil spørre seg hvem en advokat uten full taushetsplikt egentlig representerer: Sin klient, eller det myndighetsorgan man er pålagt å rapportere fortrolig informasjon videre til?

Et forsvar for advokatenes taushetsplikt, er et forsvar for rettsstaten.

Advokatforeningen ønsker derfor at:

  • Den nye regjeringserklæringen slår klart fast advokaters taushetsplikt skal respekteres som et helt sentralt rettssikkerhetsprinsipp.
  • Svekkelsen som nylig ble gjort i advokaters taushetsplikt på skatteområdet reverseres.

 

Merete Smith, generalsekretær