Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Forhandlingsrett nå!

Advokatforeningen er kanskje aldri så spente som i oktober hvert år - når statsbudsjettet fremlegges.
I 2016 fikk vi en økning på 5 kroner, noe som utløste rettshjelpsaksjonen – en aksjon som fikk støtte i alle de største riksdekkende avisene. I år fikk vi en økning på 25 kroner. Vi mener den var positiv: Den gjenspeilet den generelle lønnsveksten i samfunnet.

Budsjettforslaget for 2018 var derimot svært skuffende for alle våre medlemmer som jobber med straffesaker og fri rettshjelp, der salærsatsen foreslås å stå uendret. Det er veldig leit å se at den viktige innsatsen dere gjør, ikke anerkjennes av regjeringen – og at utsatte gruppers rettsikkerhet blir en salderingspost.

Advokatforeningen har mange møter gjennom året med alle de politiske partiene, med flere stortingskomiteer og fraksjoner – og med ulike foreninger og interesseorganisasjoner som er opptatt av fri rettshjelp. Her argumenterer vi for at den stadige underreguleringen av salærsatsen truer utsatte gruppers rettsikkerhet, at den skaper rettslig ulikhet der fri rettshjelps-advokater møter langt bedre betalte advokater som representerer det offentlige, og at det øker de rettslige klasseskillene mellom fattig og rik. Vi søker også alltid en forståelse for at salærsatsen ikke er advokatenes lønn, men deres næringsinntekt, og at i gjennomsnitt halvparten går til å virksomhetens utgifter.

Vår langsiktige strategi er å kreve reelle årlige forhandlinger om salærsatsens størrelse, etter modell av fastlegenes forhandlingsrett. Vi mener det er mangelen på dette som gir den praksis vi har sett i mange år nå, der salærsatsens størrelse dikteres oss – og vi frykter at den er basert på mangelfull innsikt i konsekvensene for advokater og det rettshjelpssøkende publikum. Disse vedtakene har dessuten i liten grad vært begrunnet, noe som salærsatsens betydning ikke fortjener.

Kravet om forhandlingsrett vinner stadig mer gehør blant stadig flere politiske partier, og vi opplever at den blir stadig vanskeligere å nekte oss. Den store endringen i strafferettsadvokatenes og fri rettshjelps-advokatenes innflytelse over egen økonomi, tror vi vil komme den dagen forhandlingsretten er på plass.

Vi har også gjennomført en større undersøkelse som vi blant annet håper én gang for alle kan forankre forståelsen for at salærsatsen ikke er advokatenes lønn, men advokatenes næringsinntekt. Undersøkelsen viser også hvor mye av salærsatsen som i gjennomsnitt går til å dekke faste utgifter, og hvor mye som kan tas ut i lønn. Undersøkelsen blir publisert nå snart.

De neste dagene og ukene er det full gass for å forsøke å gjøre noe med satsen før statsbudsjettet vedtas. Vi er i dialog med partiene på Stortinget om konsekvensene av forslaget, og jobber selvsagt særlig hardt med opposisjonen om dette temaet.

Er det noe du kan bidra med for å påvirke det endelige utfallet av salærsatsen?

Ja, så absolutt. Ta kontakt med din lokale eller regionale stortingspolitiker, og forklar konsekvensene av den stadig underregulerte salærsatsen for din virksomhet, og dine klienter. Si eller skriv også at et forslag om å ikke regulere salærsatsen overhodet, viser at tiden er overmoden for å innfri Advokatforeningens krav om en reell årlig forhandlingsrett om satsens størrelse.

Oversikten over stortingsrepresentantene finner du på stortinget.no.