Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Klientnapperne ødelegger for gode forsvarere

Merete Smith på kontoret

Dagens Næringsliv publiserte i dag en artikkel om klientnapping. Artikkelen forteller om forsvarere som skaffer seg klienter ved å tilby penger eller andre goder til mulige klienter for å lokke dem til seg.

Dette er alvorlige brudd på reglene som gjelder for advokater. Men dessverre er det slik at det finnes råtne egg blant advokatene også. Dette går ut over tilliten til advokatenes, og ikke minst være et problem for klienten selv som ikke nødvendigvis får den beste forsvareren. I Norge har vi fritt forsvarervalg, som betyr at tiltalte selv kan velge forsvarer. I de fleste straffesakene dekker staten utgiftene til forsvarer. Det kan være fristende for en forsvarer som ønsker flere klienter å utnytte det frie valget og lokke til seg klienter med skittent spill.

Hva kan vi som Advokatforening gjøre for å forhindre at dette skjer? Vi har allerede utarbeidet regler for god advokatskikk, som omfatter alle advokater med virke i Norge, også dem som ikke er medlem av Advokatforeningen. I reglementet står det tydelig at «en advokat må ikke påta seg oppdrag uten etter anmodning direkte fra klienten, fra en annen advokat på en klients vegne eller fra et kompetent organ». Man skal altså ikke lokke til seg klienter ved å betale dem penger, smugle inn røyk til dem eller på noen som helst slags måte forsøke å presse dem inn i et klientforhold.

Til tross for et grundig etisk regelverk, så finnes det dessverre forsvarere som velger å oppføre seg uetisk. Advokatforeningen har allerede skjerpet reglene, og i tillegg til dette arrangerer vi jevnlig kurs i etikk. Etikkursene er obligatoriske for alle våre medlemmer. Etikkundervisning er også en viktig del av den juridiske utdannelsen, så det er jo ikke slik at advokatene som ikke følger reglene ikke er klar over at disse eksisterer. Vår oppgave er allikevel å følge med på utviklingen der ute. Hvis det er slik at en økende andel forsvarere utfører klientnapping, må vi som forening også gå i oss selv og se om vi kan gjøre mer for å forhindre at dette skjer. Vi vil derfor nå se på de etiske reglene som gjelder for forsvarere på nytt.

I tillegg mener vi at loven må endres. Justisdepartementet har fått et utkast til ny advokatlov fra det såkalte advokatlovutvalget. Vi har allerede et klage- og tilsynssystem, men forslagene som ligger i den nye advokatloven betyr at dette systemet blir forenklet. Det å kutte antall ledd og instanser som behandler klager, vil være et viktig virkemiddel i kampen mot uærlige advokater. Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort oppfordret i sin årstale justisministeren å få den nye advokatloven på plass så raskt som mulig. Han sa også at terskelen for å miste advokatbevillingen bør bli lavere. Hvis en advokat først bryter de etiske reglene, enten det er klientnapping eller andre lyssky midler, bør det straffes strengt.

Det er ille at en liten gruppe advokater ødelegger for sine mange hardtarbeidende forsvarerkolleger med høy etisk standard. Vi synes det er riktig og viktig at klientnapping kommer fram i lyset, men vi vet også at de aller fleste forsvarere oppfører seg slik de skal. Det er nettopp derfor Advokatforeningen aktivt arbeider for at vi skal ha ryddige og flinke forsvarere og advokater.

Lenke til regler for god advokatskikk

Lenke til Jens Johan Hjorts årstale 2016