Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

En mann ved navn Rohnny

Sjelden har jeg møtt en så god møteleder som Bodøværingen Rohnny Andersen, leder i Helgeland og Salten krets.

Møtet handlet om en foreslått sammenslåing av domstolene på Helgeland, et svært krevende tema. Jeg hadde rolle som innleder.

En av de hyggelige oppgavene jeg har som generalsekretær i Advokatforeningen er å besøke de ulike kretsene i foreningen. Til sammen har foreningen 19 kretser

Denne gangen var jeg på det årlige seminaret i Mo i Rana, der mange av advokatene - og også sorenskriverne - fra Helgeland møttes til fag og fest.

Høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy (som også er søker til stillingen som høyesterettsjustitiarius etter Tore Schei) foreleste om arbeidet i høyesterett, og han understreket betydning av høyesterett som en prejudikatdomstol.

Sammen med min kollega i Advokatforeningen, Désirée Bjørne-Larsen, forleste jeg om advokatetikk. Vi fokuserte på saker advokater oftest ringer til Advokatforeningen for å få råd om – advokaters taushetsplikt, interessekonflikt og forholdet til media. Vi forsøkte å aktivisere advokatene med konkrete oppgaver, bl.a. dette: To arbeidstakere tar kontakt med deg, og ønsker at du skal bistå dem begge i en oppsigelsessak. Er det da greit at du bistår begge arbeidstakerne?

Så startet debatten om domstolene på Helgeland. Bakgrunnen er et forslag fra Domstoladministrasjonen.  Debatter om sammenslåinger av statlige institusjoner er krevende, fordi det jo innebærer at noen vil miste "sin" institusjon. Jeg tror dette er den beste og mest saklige sammenslåingsdebatt jeg noen gang har hørt – takket være Rohnnys svært gode ledelse. Han lot alle som ville komme til orde, samtidig som han klarte å styre ordskift i en konstruktiv retning. Naturlig nok ønsker ingen av advokatene å miste domstolen på sitt kontorsted. Samtidig mente advokatene at en større domstol vil øke rettssikkerheten til det rettssøkende publikum. Til slutt ble det klart flertall for et vedtak der kretsen uttrykte støtte til arbeidet med sammenslåing av domstolene på Helgeland, uten at kretsen tok stilling til hvor domstolen bør lokaliseres. Det ble også understreket at en sammenslått domstol må gis mulighet til å sette rett flere steder i distriktet, ikke bare der domstolen blir lokalisert. Kanskje bør det også åpnes for at det opprettes servicesenter flere steder i rettskretsene som har kontordager et par ganger i måneden.

Om kvelden var det festmiddag! Også her var mulig sammenslåing av domstolene et hett tema, og det tok ikke lang tid før en av advokatene utnevnte seg selv som justitiarius for Nordland tingrett! Det eneste problemet med turen var at flyet mitt gikk allerede litt over syv neste morgen, og jeg klarte derfor ikke å holde ut til festens slutt.