Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Norsk glattcellepraksis må stoppes

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith stående på sitt kontor

Mange ser til Norge for et samfunn som fremmer demokrati og menneskerettigheter, men vi har også våre problemer.

Da jeg begynte å jobbe i Justisdepartementet i 1993, hørte jeg for første gang om internasjonale protester mot bruk av isolasjon på glattcelle. Jeg var kanskje naiv, men den gangen ble jeg overrasket over kritikken. Men kritikken ga grunn til å sette seg inn i problemstillingen, og det gikk raskt opp for meg at det var grunnlag for kritikk mot den norske praksisen med bruk av glattcelle. Senest i mars i år møtte Norge i FNs menneskerettighetskomite og måtte svare på kritiske spørsmål om bruken av isolasjon på glattcelle. Det er altså 25 år siden jeg første gang hørte om problemstillingen, men ennå er praksisen ikke opphørt.

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Jeg synes det er en skam at vi isolerer og bruker tvangsmidler mot mennesker på den måten som vi gjør i Norge. Jeg skjønner ikke hvorfor vi setter folk som ikke er en fare for seg selv eller andre på glattcelle. Ifølge den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen skal det tungtveiende grunner til for å sette personer i isolasjon. Jeg kan ikke se at hverken politikere eller andre har klart å komme med noen gode argumenter for hvorfor vi gjør det slik i Norge.

Nylig har Justis- og beredskapsdepartementet hatt et forslag om endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest på høring. Dessverre er det noen mangler i forslaget når det gjelder isolasjon. Forskriften nevner bare at det kan iverksettes «tiltak mot isolasjonsvirkninger», men jeg mener premisset er feil. Man må i stedet begynne med å vurdere om det i det hele tatt er behov for isolasjon, og dernest sørge for at de som ikke skal isoleres faktisk ikke isoleres.

Det er ikke vanskelig å unngå isolasjon. Det finnes enkle løsninger, bl.a. felleskapsrom. Høringsforslaget overlater dessverre disse vurderingene til politiets skjønn og legger mer vekt på praktiske hensyn enn det faktum at norsk isolasjon har blitt kritisert i 25 år.

I dag kom en artikkel på NRK.no som viser at Justisdepartementet ennå ikke har forstått omfanget av kritikken mot isolasjon på glattcellene. Justisdepartementet skriver i en kommentar til journalisten at «Norge ikke har fått kritikk for selve innsettelsene i politiarrest, det er lengden på oppholdene som har vært ansett som problematisk av Europarådets Torturovervåkingskomite (CPT).»

Det er ikke riktig. Det er ikke bare varigheten av opphold i politiarrest som står i fokus, men også den unødvendige og systematiske bruken av isolasjon i det hele tatt. FNs torturkomite skriver i sin CAT-rapport fra juni i år at de er bekymret for den hyppige og ofte unødvendige bruken av systematisk isolasjon i Norge.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) skriver i sin høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet at:

Det sentrale poenget vedrørende bruken av isolasjon i politiarrest («glattcelle») er at isolasjon brukes systematisk overfor alle som pågripes og settes i politiarresten, uansett om det er behov for isolasjon eller ikke, og uten noen vurdering av behovet for isolasjon. Dette er paradoksalt all den tid menneskerettslige organer er samstemte om at isolasjon bare må brukes i «exceptional circumstances», der det er «strictly necessary» og som et «measure of last resort»

Domstolene har også fastslått at praksisen med isolasjon på glattcelle er i strid med menneskerettighetene i den dommen som har fått tilnavnet «glattcelledommen» fra Oslo tingrett (våren 2015).

Forslaget om endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest bør trekkes tilbake. Det vi trenger nå er et nytt lovforslag som legger menneskerettighetene til grunn. Justis- og beredskapsdepartementet kan ikke lenger lukke øynene for den massive internasjonale kritikken av isolasjonsbruken.

Norsk glattcellepraksis må opphøre!