Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Rettsstaten taper ved vår dørstokk

Merete Smith på kontoret

På møte i den europeiske advokatforeningen (CCBE) i slutten av november, der også Advokatforeningen var til stede, fikk vi en oppdatering om situasjonen i Polen. Mens vi kjemper for salærsatsen, kjemper andre europeiske land for rettsstaten.

Advokatforeningens internasjonale arbeid er svært viktig for oss. I møte med europeiske og internasjonale advokatforeninger, kan vi utveksle erfaringer om saker som gjelder oss alle. Vi får også høre om utfordringer som ligger langt unna den norske virkeligheten, selv om landet geografisk ikke er langt unna oss.

Etter at Lech Walesa og Solidaritet vant valget i 1990, har Polen utviklet seg til å være en av de flinkeste i klassen i EU. Men nå er dette i ferd med å snu, spesielt etter valget i 2015, da det høyrepopulistiske partiet Lov og rettferdighet vant.

Nå sliter den polske rettsstaten. Striden står om dommerutnevninger til konstitusjonsdomstolen. Jusprofessor Eirik Holmøyvik skrev tidligere i år en svært god artikkel som fortalte om de dårlige kårene for den polske rettsstaten. Der skriver han at domstolene skal sikre at demokratisk vedtatte lover blir fulgt, og samtidig passe på at politikken holder seg innenfor de konstitusjonelle rammene. Det prinsippet er nå truet i Polen.

Siden den artikkelen ble skrevet har det skjedd mer i Polen. I juli var det masseprotester foran 200 rettssaler på grunn av et nytt lovforslag som vil kunne medføre at alle sittende dommere blir avsatt og at regjeringen får innsette nye. Dette ville vært et dramatisk angrep på rettstaten og maktfordelingsprinsippet. President Andrzej Duda la ned veto mot deler av lovforslaget, og gikk altså imot sitt eget parti.

En endring trådde likevel i kraft: Nå kan justisministeren avsette dommere for «lav effektivitet» eller «til fordel for rettferdigheten» uten å komme med noen nærmere begrunnelse. Dette åpner for politisk påvirkning av domstolene.

I september kom et nytt lovforslag som blant annet skulle gi sittende parlamentsmedlemmer og senatorer rett til å bestride rettsavgjørelser. Slike klager skal vurderes av en fagdommer og to lekdommere som er oppnevnt av senatet, altså i praksis president Dudas parti Lov og rettferdighet! I en rapport fra Veneziakommisjonen står det at presidenten har foreslått, som en justering av regjeringens forslag, å opprette et «Extraordinary chamber» i polsk høyesterett som også skal bestå av fagdommerne og politisk utnevnte lekdommere. «Extraordinary» chamber skal ha mulighet til å behandle både valgtvister og å omgjøre enkelte tidligere avsagte dommer.

Det har også skjedd endringer i påtalemakten. I Polen er justisministeren i tillegg riksadvokat og leder for påtalemakten. Endringene i påtalemaktens organisasjon gjør at justisministeren, i egenskap av riksadvokat, kan blande seg inn i alt som skjer i påtalemakten.

Dette er skremmende tendenser. Det vi ser i Polen er små og store forslag til lovendringer som samlet truer rettsstaten. Det er ikke alle som ser dramatiske ut ved første øyekast, men det har etter hvert blitt ganske tydelig at det legges opp til en stadig sterkere politisk styring av domstolene.

En slik utvikling i Polen, et land som ligger oss så nært, bør bekymre oss. Vi kan ikke lenger ta rettsstaten som en selvfølge og må følge nøye med på utviklingen både her hjemme og i Europa. Nå er det viktigere enn noen sinne at vi hegner om våre institusjoner!