Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Stortinget vil svekke samenes rettsstilling – for småpenger

Generalsekretær Merete Smith på sitt kontor

Stortinget vedtok rett før jul at staten ikke lenger skal dekke private parters sakskostnader i flere saker for Utmarksdomstolen mellom Finnmarkseiendommen og privatpersoner. Dette er et inngrep i urfolksrettigheter i Norge!

Hva dreier egentlig denne saken seg om? Finnmarkseiendommen er grunneier av 95 % av Finnmark fylke og gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til land og vann i Finnmark. Finnmarkseiendommen ble opprettet i 2005 for å forvalte naturressurser i Finnmark og fungerer som grunneier på vegne av alle som bor i Finnmark.

Finnmarkskommisjonen ble opprettet i 2008 og har som oppgave «å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk». Tanken bak kommisjonen var å raskere kunne avklare eiendomsrettighetene i Finnmark enn det de vanlige domstolene klarer.

Det hender at private parter eller Finnmarkseiendommen er uenige i avgjørelsene som treffes av Finnmarkskommisjonen. Da må sakene må opp i Utmarksdomstolen. Det er sakskostnadene i disse sakene som til nå har vært dekket av staten.

Departementet sier selv at regelen om å dekke sakskostnadene i slike saker ikke har ført til mange ekstra saker i Utmarksdomstolen, men mener at dette kan endre seg. Frykten er at adgangen til å få dekket sakskostnadene kan fungere som en oppfordring til å reise sak. Den nye loven innebærer altså en begrensning i dekningen sakskostnadene til den private parten i noen få tilfeller, til tross for at dette er en svært liten utgift for staten.

Dette er tilsynelatende en liten sak og dreier seg om små summer sammenlignet med andre utgifter på statsbudsjettet, så hvorfor bryr Advokatforeningen seg om slike saker? Vi skal blant annet jobbe for rettssikkerhet, og med dette forslaget forringer man rettssikkerheten til en urfolksgruppe i stedet for å anerkjenne og hjelpe gruppen med å få tilgang på sine rettigheter. Vi har folkerettslige forpliktelser overfor samene. Når vi vet at økonomien i enkelte samiske områder er vesentlig svakere enn i resten av landet, sier det seg selv at mange ikke vil våge å ta på seg en økonomiske byrden ved å gå til sak mot Utmarksdomstolen.

Samefolkets dag, 6. februar, og nærmer seg med stormskritt. Skal vi som storsamfunn feire dette med å frata en urbefolkningsgrupper lik tilgang til rettssystemet?

 
Innstilling 67 L (2016–2017) fra Justiskomiteen

Les Advokatforeningens høringsuttalelse her

Teksten er endret 11.01.2017