Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Taushetsplikt og Panama papers

Det kan være vanskelig å forsvare advokaters taushetsplikt når verden utenfor advokatsamfunnet ønsker åpenhet og innsyn som følge av saker som Panama papers.

Jeg ønsker også åpenhet og transparens i samfunnet vårt, men mener likevel at advokaters taushetsplikt er et viktig rettssikkerhetsprinsipp vi skal holde på. Hvordan kan man forsvare begge deler?

Når man diskuterer taushetsplikten og eventuelle begrensinger i denne, er det viktig å huske på at det allerede har blitt gjort innhogg i advokatenes taushetsplikt for å gi politiet bedre mulighet til å etterforske økonomisk kriminalitet og skatteunndragelser. Det så vi i 2013 da §6-2 i ligningsloven fikk tillegget som sier at advokater plikter å gi opplysninger om pengeoverføringer, innskudd og gjeld på deres klientkontoer. I tillegg må alle advokater som oppdager eller mistenker hvitvasking alltid melde fra til myndighetene. Det gis et inntrykk av at taushetsplikten er et større hinder for etterforskningen det det faktisk er.

Det er også kommet drøye påstander fra norske politikere om at advokater driver bankvirksomhet og at advokatfirmaer er lokale skatteparadis. Dette stemmer for det første ikke med virkeligheten, og for det andre er bankvirksomhet uansett ikke advokatvirksomhet som dekkes av taushetsplikten. Igjen, man argumenter ut fra en virkelighet som gir advokaters taushetsplikt mye større rekkevidde enn den faktisk har.

Taushetsplikten er i dag ikke regulert i lov, men unntakene fra taushetsplikten, som §6-2 i ligningsloven, er lovfestet. Advokatlovutvalget foreslår å lovfeste taushetsplikten i sitt forslag til advokatlov. Unntakene til taushetsplikten foreslås også nedfelt i denne loven, noe som vil gjøre det tydelig for alle hvilke regler som gjelder for taushetsplikten. Dette mener jeg er et godt forslag.

Ytterligere begrensninger på taushetsplikten kan i verste fall føre til dårligere rettsikkerhet. Advokater trenger all den informasjonen de kan få av klientene sine for å kunne gi riktige juridiske råd. Hvis taushetsplikten begrenses, kan det føre til at klientene kvier seg for å dele all den informasjonen advokaten trenger for å gjøre en god jobb. Alle skal ha mulighet til å lufte sine problemstillinger med en advokat uten å frykte at informasjonen blir spredt til andre parter – med unntak av de tilfellene der denne informasjonen kan hindre svært alvorlig kriminalitet.

Advokatforeningen er selvsagt ikke tilhengere av at advokater skal hjelpe noen til å unndra skatt. Advokater som bryter loven har et problem, og slik skal det være. Vårt anliggende er at advokater skal ha best mulige arbeidsforhold slik at de kan gi riktig juridisk bistand til dem som trenger det.

Det er lett å forstå at ønsket om å begrense taushetsplikten dukker opp i kjølvannet av Panama-avsløringene. Vi er alle enige om at økonomisk kriminalitet bør bekjempes. Da er det viktig å huske at skattemyndighetene allerede har en rekke verktøy som kan brukes i jakten på skattesnyterne.

Enda viktigere er det å fokusere på de mulige konsekvensene for den allmenne rettssikkerheten hvis taushetsplikten begrenses ytterligere. Går du til advokat, skal du være sikker på at informasjonen du gir ikke kommer på avveier. Det er en helt sentral rettssikkerhetsgaranti.

At alle betaler riktig skatt, er en bærebjelke i velferdsstaten. Rettssikkerhet er også en slik bærebjelke. Dette er forutsetningen for at individer og bedrifter har trygghet og forutsigbarhet rundt sine investeringer, nettopp slik at det kan skapes verdier som kan beskattes. Vi ser da også i praksis at de landende som har den best utbygde rettsstaten, også har den best utbygde velferdsstaten.

Min påstand er at den som er villig til å undergrave rettsstaten for å styrke velferdsstaten, risikerer å svekke begge deler.