Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Veien fra valgflesk til konkret politikk

Advokatforeningens generalsekretær Merethe Smith

Etter å ha fulgt partienes landsmøter denne sommeren, er det gledelig å gå sommeren i møte med vissheten om at fri rettshjelp har fått plass i alle partiprogrammene.

De nye programmene er interessant lesning for alle som er opptatt av justispolitikk, særlig når det gjelder fri rettshjelp. Alle partiene som i dag sitter på Stortinget har bare rosende og positive formuleringer om fri rettshjelp. På den ene siden skriver Fremskrittspartiet at de «ønsker å utvide den offentlige rettshjelpsordningen» og Sosialistisk Venstreparti vil «sikre flest mulig direkte tilgang på god og effektiv rettshjelp når de trenger det».


At partiene ser den samfunnsmessige verdien av et godt rettshjelpstilbud er et viktig steg på veien mot konkrete tiltak. Men veien fra retorikk til politikk er brolagt med mange gode intensjoner og formuleringer og ofte lite penger. I et samfunn der stadig flere får viktige og riktige rettigheter, må disse følges opp med finansiering - slik at borgerne også får anledning til å kreve sin rett når det er nødvendig.

Konkret politikk

Flere av partiene foreslår svært konkrete tiltak. SV, V og Ap peker alle på en form for førstelinjetjeneste som en del av fremtidens frie rettshjelp. Dette er noe jeg synes fremstår som svært positivt, da det kan gjøre terskelen lavere for dem som faktisk trenger råd og veiledning.


SV, Krf, V og Sp peker alle på at inntektsgrensen for fri rettshjelp må endres. Noen foreslår å heve innslagspunktet, mens andre foreslår et progressivt egenandelssystem. Uansett løsning, er det godt å se at flere og flere partier forstår at dagens ordning ikke gir god nok sikring til dem som trenger det.


Advokatenes bidrag


Advokatforeningens representantskapsmøte behandlet i forrige uke rapport som foreslår en rekke konkrete forslag til hvordan dagens ordning med fri rettshjelp kan styrkes. Det er mitt håp at vi etter valget kan forlate retorikken og utmeisle helt konkret politikk for en fremtidsrettet og sterk fri rettshjelp.
Advokatforeningen står klar til å bidra til dette arbeidet og håper at advokatenes praktiske erfaringer med dagens rettshjelpsordning, og opplevelsen av ulike klientgruppers faktiske behov, blir tatt med i utformingen av den kommende regjeringens politikk.


Jeg ser frem til en stortingsvalgkamp der fri rettshjelp er på dagsordenen. Og jeg håper på en etterfølgende stortingsperiode med en regjering - som uansett sammensetning og farge - vil samarbeide med Advokatforeningen om å prioritere å sikre alles rettigheter.