Dette er Advokatforeningen

Advokatforeningen 2019

9437 medlemmer
90 % av alle advokater er medlem
19 kretser
494 tillitsvalgte
87 høringsuttalelser
34 advokatvakter

Les mer om Advokatforeningen

Dette er Advokatforeningen

Vårt formål

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge, med en historie tilbake til 1908. Advokatforeningen jobber for en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår – og er advokatenes fremste arena for kollegialt fellesskap og rettspolitisk engasjement.

Om medlemskapet

Advokatforeningen ivaretar medlemmenes interesser og rammebetingelser. Advokatforeningen beskytter gode advokaters tillit og omdømme gjennom å utforme Regler for god advokatskikk, og ved at disiplinærutvalgene behandler klager på disse. Medlemmer i Advokatforeningen påtar seg et obligatorisk krav om etterutdanning og kompetanseutvikling, og Advokatforeningen utvikler et omfattende kurstilbud sammen med Juristenes Utdanningssenter. Alle medlemmer kan motta rådgivning om viktige temaer som advokatetikk, oppstart og drift av advokatvirksomhet. Gjennom en rekke medlemstilbud og bransjeledende forsikringsprodukter gir medlemskapet økt trygghet i yrkesutøvelsen. Medlemmer som opplever krevende situasjoner kan få bistand og krisehjelp.

Vår organisasjon

Om lag 500 advokater er tillitsvalgte i Advokatforeningen. Foreningen ledes av et representantskap, som høyeste organ, samt av et hovedstyre og en generalsekretær. Organisasjon består av en rekke faggrupper, lovutvalg og faste utvalg, med engasjerte tillitsvalgte som bidrar til å fylle Advokatforeningens mange ulike oppgaver og ansvarsområder. Geografisk er Advokatforeningen delt inn i 19 kretser. Hver krets ledes av et eget styre som forvalter kretsens midler, organiserer regional kursvirksomhet og andre aktiviteter, innkaller til kretsmøter og ellers ivaretar behovene til kretsens medlemmer.

Rettspolitisk engasjement

Advokatforeningen arbeider for rett og rettssikkerhet, og ser det som vårt ansvar å beskytte rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene. Advokatforeningen formidler medlemmenes erfaringer og synspunkter inn i lovgivningsprosessene, og inn i samfunnsdebatten. Utfordringer som oppleves særlig aktuelle eller utfordrende, gir grunnlag for foreningens Årstale. Advokatforretningens medlemmer tilbyr rettslig bistand til utsatte grupper gjennom advokatvakt i kretsene. Advokatforeningen jobber for en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår.

Omsetning og vekst

NOK 17 725 000 000

Totalmarkedet for advokattjenester var på 17,73 milliarder

Lønnsutvikling

Lønnsutvikling (2018 - 2019) i prosent, basert på nominelle, ikke inflasjonsjusterte verdier

Offentlig rettshjelp

Staten benytter tilsammen 1,6 milliarder på fri rettshjelp og rettshjelp i straffesaker

Kjønnsfordeling i advokatbransjen