Disiplinærutvalg

Disiplinærutvalgene

Advokatforeningen har syv regionale disiplinærutvalg med til sammen 77 medlemmer og ett settemedlem i 2019. I mai 2019 ble Kåre I. Moljord oppnevnt som leder av Advokatforeningens disiplinærutvalg – et nytt verv i Advokatforeningen.

Det er kretstilhørigheten som avgjør hvilket utvalg som behandler en klage på en advokat. Disiplinærutvalgene behandler klager på advokater som er medlemmer av Advokatforeningen, samt klager på advokater som ikke er medlemmer, men som ønsker en toinstansbehandling. Sakene som kan behandles er saker hvor det påstås at advokaten har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk, og/eller har tatt for høyt salær.

I 2019 kom det inn 534 klagesaker til disiplinærutvalgene, noe som utgjør en økning på 38 saker sammenlignet med året før. Totalt ble 406 saker behandlet –  120 saker færre enn i 2018. Av disse ble 276 realitetsbehandlet og 130 saker avvist. Dette er lavere enn i 2018, hvor tallene var henholdsvis 377 og 149. I 62 % av de avviste sakene, traff leder avvisningsbeslutningen alene. Dette er 8 % mindre enn i 2018.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 5,5 måneder, hvilket tilsvarer en nedgang i saksbehandlingstiden fra 2018 med 0,1 måneder.

I de sakene hvor det er gitt reaksjoner, viser statistikken at det ble gitt kritikk i ca. 19 % av sakene, irettesettelse i ca. 4 % av sakene og advarsel i ca. 1 % av sakene. I 2018 var fordelingen henholdsvis 24 %, 3 % og 4 %.

Klager ble gitt medhold i 27 % av sakene i 2019, en nedgang på 3 % fra 2018. En synkende medholdsprosent har vært en trend de siste årene.

I 2019 var det flest fellelser for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2 (advokatens oppfølging av oppdraget), punkt 1.3 (saklig og korrekt opptreden), punkt 3.3.1 (rimelig salær) og punkt 3.2 (interessekonflikt).

Saksbehandlingstiden i disiplinærutvalgene ble redusert fra 2017 til 2018 og har holdt seg stabil gjennom 2019. Et viktig tiltak i denne sammenheng har vært opprettelsen av et ad hoc-utvalg for disiplinærsaker i 2017 for å redusere saksbehandlingstiden. Utvalget har i 2019 behandlet 45 saker. Ad hoc-utvalget ble i utgangspunktet nedsatt for ett år, men mandatet har i ettertid blitt forlenget til juni 2020.

Det årlige disiplinærutvalgsmøtet ble avholdt 23. mai 2019. På møtet deltok medlemmer fra disiplinærutvalgene, leder av Disiplinærnemnden samt ansatte i Advokatforeningen. Statistikk fra disiplinærutvalgene ble gjennomgått, og status for Advokatklageordningen.no, samt ulike problemstillinger tilknyttet disiplinær- og tilsynspraksis ble presentert og diskutert. I tillegg til det årlige disiplinærutvalgsmøtet, har enkelte av disiplinærutvalgene avholdt egne årsmøter.

 

 

Disiplinærutvalget for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland, Haugesund kretser

Toralf Haver (leder), Thor Harald Eike, Eva Johnsen Holm, Stian Kristensen, Lars Faye Ree, Inger Marie Sunde, Sturla Vik Vestly, Erik Eriksen, Line Aspøy Berge og Hanne Ringnes Sanne

Disiplinærutvalget for Hordaland og Sogn og Fjordane krets

Silje Remøy (leder), Bjørn Åge Hamre, Sonja E. Bernt Heimset, Jannicke Keller-Fløystad, Brendan Stewart Mitchell, Kjell Petter Neset, Arild Nundal, Marte Røv, Even Øistensen og Lene Knapstad

Disiplinærutvalget for Møre og Romsdal og Trøndelag kretser

Per Anders Engelsen (leder), Nils Grytten, Anne Nerland Hovde, Gunhild J. Oftedal, Karl Inge Rotmo, Ellen Ulriksen Straum og Marit M. Rasmussen

Disiplinærutvalget for Nord-Norge kretsene

Ingunn Tøllefsen (leder), Rudi Mikal Christensen, Olaf Fjalstad, Anne Haraldsvik, Håvard U. Jakobsen, Jan-Kristian Kløkstad, Kjetil Rege, Torbjørn Saggau Holm, Hilde Camilla Stærk, Ole-Martin Jensen og Benny Solheim

Disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark kretser

Tore Thallaug (leder), Lars Braastad, Jan Kjetil Brekken, Bjørn Dyrland, Per Espen Eid, Torger Juel Fosse, Even Solbraa-Bay og Guro O. Trillhus

Disiplinærutvalget for Oslo krets

Underutvalg 1: René Ibsen (leder), Thomas Andersen og Knut Anders Sannes
Underutvalg 2: Johan Kjetil Høgevold (leder), Botolf Botolfsen jr. og Unni Fries
Underutvalg 3: Per Christian Opsahl (leder), Brynjulf Risnes og Gunnar Meyer
Underutvalg 4: Torhild Holth (leder), Nina Torgrimsby og Gunhild Bergan
Underutvalg 5: Halldis Winje (leder), Karoline Henriksen og Petar Sekulic
Underutvalg 6: Nils Petter Jacobsen (leder), Eirin Simonsen og Morten Alexander Daae
Underutvalg 7: Alex Borch (leder), Morten Haugen og Kristin Haram Førde
Underutvalg 8: Finn Erik Engzelius (leder), Morten J. Bjønness og Hans Andreas Hansen
Karl Marthinussen (settemedlem)

Disiplinærutvalget for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser

Ada Cathrine Høst Mytting (leder), Lars Baklund, André Berven, Ann Gunn Edvardsen, Odd Hanisch, Peter Trygve Hansen og Monica Melgård