Faste utvalg og faggruppene

Faste utvalg

Advokatbladets redaksjonsråd

Halvard Helle (leder), Ina Lindahl Nyrud, Emanuel Feinberg, Silje Christine Hellesen og Ragnhild Lunner.

Advokatbladet har som mål å utøve saklig og uavhengig journalistikk om forhold som er av betydning for advokater, og stimulere til engasjement og meningsbrytning i justispolitiske spørsmål.

Til dette formålet får redaksjonen støtte fra redaksjonsrådet, som består av en strafferettsadvokat, en internadvokat fra mediebransjen, en forretningsadvokat, en som arbeider med barnevern og barnesaker samt strafferett, og en journalistutdannet advokatfullmektig fra et forretningsadvokatfirma.

Det ble i 2019 avholdt ett møte mellom redaksjonen og redaksjonsrådet.

Redaksjonsrådets medlemmer er gjennom hele året sparringspartnere for redaksjonen ved behov, og bidrar med synspunkter på bladets journalistikk.

Som i tidligere år, fremholdt Redaksjonsrådet viktigheten av at Advokatbladet opprettholder et kritisk blikk på egen profesjon. Rådet støtter Advokatbladets satsning på utvikling og fornyelse, både av bladet og av nettplattformen.

Rådet bidrar med innspill til redaksjonelle saker og holdes orientert om bladets og nettsidenes utvikling og budsjetter.

Menneskerettighetsutvalget

Else Leona McClimans (leder), Arne Gunnar Aas, Maria Hessen Jacobsen, Elisabeth Brodtkorb, Cecilia Dinardi, Nicolai V. Skjerdal, Kristian Fredheim, Elisabeth Roscher, Silje Christine Hellesen og Vidar Strømme (fra august 2019).

Advokatforenings menneskerettighetsutvalg er et av Advokatforeningens faste utvalg med oppgave å arbeide for å fremme respekt for og etterlevelse av menneskerettighetene, med særlig fokus på forholdene i Norge.

Høringsarbeid

Menneskerettighetsutvalget avgir løpende høringsuttalelser på rettsområder med betydning for menneskerettighetene. I 2019 har utvalget blant annet avgitt uttalelser i høringene om ny lov om etterretningstjenesten, forslag til ny barnevernslov, endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette), beredskapsutvalget - «når krisen inntreffer» og forslag til felles regler i tvangsbegrensningsloven om tvang og inngrep uten samtykke.

Menneskerettigheter og næringsliv – stadfestelse av RGA 1.4

Menneskerettigheter og næringsliv fortsetter å være et fokusområde for utvalget. I 2019 har utvalget særskilt arbeidet med å få stadfestet Regler for god advokatskikk punkt 1.4 som en del av Advokatforskriftens kapittel 12. Justis- og beredskapsdepartementet besluttet mot slutten av 2018 at saken skulle sendes på høring. En rekke høringsinstanser støttet forslaget, men Regjeringsadvokaten og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet gikk imot forslaget, under henvisning til bestemmelsens generelle utforming og potensielle praktiske rekkevidde. Utvalget redegjorde for bestemmelsens rekkevidde i et brev til departementet og i lys av prinsippene fremhevet i regjeringens eierskapsmelding fra november 2019, har Advokatforeningen på ny anmodet departementet om å stadfeste regelen.

Menneskerettighetsseminaret 2019

Menneskerettighetsseminaret ble arrangert for femte gang, 11. april 2019 på Ingeniørenes Hus i Oslo. Tema var «Barn, menneskerettigheter og straff». Seminaret ble åpnet av barneombud Inga Bejer Engh, og foredragsholdere var blant annet dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol Arnfinn Bårdsen, høyesterettsdommer Erik Møse, leder av Sivilombudsmannens torturforebyggingsenhet Helga Fastrup Ervik og leder av psykologforeningens menneskerettighetsutvalg Reidar Hjermann. Menneskerettighetsseminaret har vist seg å bli en aktuell møteplass, og utvalget markerte seg i etterkant av seminaret med en tydelig stemme i den offentlige debatten når det gjelder barn født i IS.

Trandum utlendingsinternat

Menneskerettighetsutvalget har gjennom flere år fulgt situasjonen på Trandums utlendingsinternat, ved både anmeldte og uanmeldte besøk. Utvalget har fokus på de de internertes rettigheter, særlig med hensyn til helsetilbud, advokatbistand, psykososiale forhold og sikkerhetstiltak. Arne Gunnar Aas besøkte Trandum 6. desember 2019, sammen med Legeforeningens og Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg. Tallet på internerte personer har gått betraktelig ned, men utvalget er kritisk til omfanget av kroppsvisitasjon, mangelen på tolketjenester, det begrensede helsetilbudet, samt den utstrakte bruken av innlåsing på sikkerhetsceller.  

Tyrkia

Maria Hessen Jacobsen sitter i Tyrkia-utvalget, et samarbeidsprosjekt mellom Advokatforeningen, Dommerforeningen, ICJ-Norge, ICJ-studentnettverk og Politijuristene. Representanter fra utvalget reiser jevnlig til Tyrkia for å gi sin støtte til tyrkiske advokater og delta på rettsaksobservasjoner i Ankara og Istanbul. I løpet av 2019 har det blitt arrangert flere nasjonale seminarer for å skape oppmerksomhet rundt den sterkt pressede politiske situasjonen. Tiltalene mot advokatene varierer, men i en overvekt av sakene anklages advokatene for å sympatisere med terrororganisasjoner. Menneskerettighetsutvalget planlegger å reise til Istanbul i 2020, og har avtalt å møte den regionale advokatforeningen og advokater med pågående saker mot seg.  

Deltakelse i ulike utvalg

En sentral del av menneskerettighetsutvalgets arbeid er representasjon i ulike utvalg. Arne Gunnar Aas og Maria Hessen Jacobsen er representanter i det sentrale arresttilsynet. De har deltatt på tilsyn i Alta, Oslo, Narvik, samt Innlandet politidistrikt. Else Leona McClimans er representant i NIMs rådgivende utvalg, det rådgivende utvalget til Sivilombudsmannens torturforebyggingsenhet og i arbeidsutvalget i NGO-forum. Kristian Fredheim var tilstede i FNs generalforsamlingsmøte i New York i oktober. Silje Christine Hellesen er representant i en ad-hoc gruppe for Polen, i samarbeid med Dommerforeningen, Rafto-stiftelsen og ICJ Norge.  

Reviderte retningslinjer for menneskerettighetsutvalgets arbeid.

Retningslinjene for menneskerettighetsutvalgets gjennomgikk en mindre revisjon i 2019. Revisjonen innebærer i utgangspunktet ingen realitetsendring, men medfører i korte trekk at retningslinjene gjøres kjønnsnøytrale, at utvalgets arbeidsoppgaver konkretiseres, samt at adgangen til gjenoppnevnelse klargjøres. Retningslinjene er tilgjengelig på foreningens nettsider.

Etikkutvalget

Trond Stang (leder), Arve Haakstad, Halldis Winje, Ida Gjessing, Nadia Hall, Stephan L. Jervell, Terje L. Michaelsen og Unni Fries.

I løpet av 2019 har etikkutvalget hatt tre møter. Utvalgets arbeid har hovedsakelig bestått i å følge opp henvendelser fra medlemmer, og å oppdatere kommentarene til Regler for god advokatskikk, som er tilgjengelig på Advokatforeningens hjemmeside og i Advokathåndboken.

I tillegg har utvalget avgitt uttalelse nr. 36 «Advokat i åpent kontorlandskap - taushetsplikt». Uttalelsen gjaldt spørsmålet om det er forenlig med taushets- og fortrolighetsplikten å organisere advokatvirksomhet i åpent kontorlandskap. Den er publisert på Advokatforeningens hjemmeside.

CCBE arbeider for et felles etisk regelverk, «Model Code of Conduct». Etikkutvalget har hatt tett samarbeid med sekretariatet og særlig advokat Kjersti Ringdal vedrørende oppfølgingen av CCBEs arbeid.

Internasjonalt rettshjelpsutvalg

Susanne Munch Thore (leder), Ellen-Karine Hektoen, Jan L. Backer, Paal-Henrich Berle, Kjersti Beate Hasfjord og Jannicke Knudsen.

Advokatforeningens internasjonale rettshjelpsutvalg drifter rettshjelpsprosjekter i Uganda og Guatemala. Prosjektene drives i samarbeid med Uganda Law Society og La Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala.

Prosjektene yter fri rettshjelp, herunder både rådgivning og sakførsel, til underpriviligerte i Uganda og Guatemala.
Prosjektene har også som mål å bidra til å bygge rettsstaten i prosjektlandet, herunder styrke den lokale samarbeidspartneren til å bli en sterk og uavhengig rettspolitisk aktør.

I Uganda har prosjektet flere operative rettshjelpskontorer som yter bistand til lokalbefolkningen. Prosjektet i Guatemala er særskilt rettet mot urfolkets rettigheter.

Kvinneutvalget

Tina Storsletten Nordstrøm (leder), Laila Marie Bendiksen, Anne Sofie Bjørkholt, Ingjer Ofstad, Marit Moen Vik-Langlie, Kristine Hasle Øverby, Camilla Kristiansen Lunne

Formålet for utvalget er å fremme tiltak for å høyne kvinneandelen i yrket, også oppover i karrierestigen. Kvinneutvalget har hatt to møter i 2019.

I mars arrangerte kvinneutvalget Inspirasjonsdebatt «Inspirasjonsdebatt: Økte krav fra kunder til likestilling hos advokatfirmaene», dette arrangementet resulterte i 2 oppslag i Advokatbladet. I november arrangerte utvalget «Inspirasjonsdebatt: Foreldrepermisjon – en hindring i karriereløpet eller en parentes på veien». Begge arrangementene hadde god oppslutning.

Mentorordningen ble igjen arrangert, med kurs for menteene spredt utover hele året, i tillegg til individuelle møtene med mentor. Deltagerne ga gode tilbakemeldinger på ordningen.

I mars og november arrangerte utvalget permisjonsnettverk, et tilbud til advokater i foreldrepermisjon. Arrangementet legges opp med en innleder, gjerne en kvinnelig partner, som deler av sine erfaringer, deretter fri samtale.

Utvalg for internadvokater

Siv Blanca Børge-Ask (leder), Christian Karde, Astrid Skjønborg Brunt, Kristine Richardsen, Laila Myksvoll, Marte Røv, Camilla Selmann (oppnevnt mai 2019) og Per Anders Vaagenes (oppnevnt mai 2019).

Medlemmene i utvalget representerer advokater i private og offentlige virksomheter.

Utvalget skiftet i 2019 navn fra utvalg for bedriftsadvokater til utvalg for internadvokater, etter vedtak i hovedstyret. Utvalgets mandat er å arbeide for internadvokaters særskilte interesser og rolleutfordringer, samt å ta initiativ for å belyse faglige temaer som er særlig relevante for denne gruppen. Hovedfokus i utvalgets arbeid i 2019 har vært utarbeidelse av høringssvar til NOU 2019: 15 – Skatterådgivers opplysningsplikt og taushetsplikt. Utvalget har i 2019 hatt to ordinære møter, ett middagsmøte og ett lunsjmøte.

Utvalget avholder i utgangspunktet to typer arrangementer: «Rundebordsdiskusjoner» hvor deltakerne etter en faglig innledning går i mindre grupper for å diskutere og utveksle erfaringer om aktuelle temaer, samt frokostseminarer med fokus på tema av mer materiell karakter.

Bistandsadvokatutvalget

Hege Salomon (leder), Kristin Fagerheim Hammervik, Morten Engesbak, Cecilie Schjatvet, Karoline Henriksen, Erik Widerøe, Sjak R. Haaheim og Elisabeth Rød.

Utvalget skal spre kunnskap om, og forståelse for, de utfordringer fornærmede møter i strafferettspleien. Bistandsadvokatutvalget har i løpet av 2019 hatt fire ordinære møter.

Bistandsadvokatutvalget har i 2019 deltatt i møte med flere aktører på justisfeltet. Spesielt har utvalget jobbet med Regjeringens handlingsplan mot voldtekt, minstestraff for voldtekt, forslag til ny barnevernslov og gjenopprettende prosess mellom offer og gjerningsperson i konfliktrådene.

Meklingsutvalget

Geir Frøholm (leder), Morten Tveten, Ronny Lund, Ola Øverseth Nisja, Randi Birgitte Bull og Tore Lerheim.

Meklingsutvalget har avholdt 6 møter i 2019.

I løpet av 2019 har meklingsutvalget prioritert arbeidet med å stifte et Meklingssenter. I juni 2019 kunne Meklingssenteret, Mekling.no åpne i Advokatforeningens lokaler. Meklingssenteret er ett pilotprosjektet med en varighet på to år.

Advokatforeningens meklingsutvalg har derved bidratt til at konflikter kan løses utenfor rettssystemet, slik at brukerne sparer tid og penger. Dersom man ønsker å bruke meklere eller oppmenn er det enkelt å henvende seg til Meklingssenteret.

Det er et mål for Meklingssenteret å bidra til økt kvalitet på meklingen i Norge. Senteret skal arrangere seminarer, og verktøy for mekling skal utvikles i samarbeid med akademia. Senteret skal også kunne tilby co meklingsoppdrag og derved løfte frem nye talentfulle meklere.

De fleste konflikter innenfor forsikring, fast eiendom, arbeidsrett, arv skifte og familierett, kontraktsrett, nabotvister og entreprise egner godt for mekling og utenrettslig tvisteløsning.

Meklingsutvalget har samarbeidet med sentrale aktører i bygg og anleggsbransjen for å etablere Meklingssenteret. Aktørene og Advokatforeningen har bidratt til driften av Meklingssenteret. Meklingssenteret ledes av et Råd, og har opprettet fagutvalg for arbeidsrett og privatrett.

Meklingsutvalget behandler søknader om sertifisering uten at det er gjennomført kurs på Meklingsakademiet. I 2019 har meklingsutvalget mottatt fem slike søknader, en ble innvilget, tre ble avslått og en er utsatt til ny behandling. Meklingsutvalget samarbeider med JUS, for at utdannelsen som sertifisert mekler på Meklingsakademiet skal ha best mulig kvalitet.

Utvalget for juristutdanningen

Paal-Henrich Berle (leder), Erling Lind, Camilla Hovind Breiland, Ole Henrik Wille og Erik Eldjarn.

Utvalget avsluttet i 2019 arbeidet med å utforme Advokatforeningens endelige standpunkt i spørsmålet om hvilke krav som bør stilles til opplæring og praksis for å få advokatbevilling. Notatet som ble utarbeidet i denne forbindelse ble oversendt Justisdepartementet som arbeider med problemstillingen i forbindelse med advokatloven. Notatet ble til etter en bred prosess i foreningen.

Isolasjonsgruppen

Bendik Falch-Koslung (leder), Nora Hallén, Frode Sulland, Thomas Horn og Grethe Kristine Olsen (representant fra fengselsgruppen i Jussbuss).

I 2016 besluttet hovedstyret å opprette en isolasjonsgruppe etter modell fra den tidligere aksjons- og prosedyregruppen i utlendingsrett. Dette arbeidet har blitt videreført i 2019. Gruppen har som formål å prøve lovligheten av isolasjon for retten. Isolasjonsgruppen tar imot søknader om bistand til rettslig prøving av saker som gjelder isolasjon på glattcelle (politiarrest), og saker hvor isolasjon er besluttet av kriminalomsorgen i fengsel. I 2019 besluttet isolasjonsgruppen å ta en sak til retten. Saken gjelder isolasjon og omfattende bruk av sikkerhetscelle og sikkerhetsseng i Bredtveit fengsel. Det er Bendik Falch-Koslung som er prosessfullmektig i saken.

Faggruppene

Eiendsomsmeglingsgruppen

Frem til 29. april 2019: Lena Drønnesund (leder), Birgitte Midgaard, Alf Kåre Knudsen, Johan Arnt Mettevoll og Paul Henning Fjeldheim. Fra og med 29. april 2019: Paul Henning Fjeldheim (leder), Marte Reier, Øyvind Dahle, Karoline Winnæss Aarflot og Andreas S. Christensen. 

Per 31. desember 2019 hadde eiendomsmeglingsgruppen 157 medlemmer.

I løpet av 2019 har styret i Advokatforeningens eiendomsmeglingsgruppe avholdt to styremøter. Årsmøtet i eiendomsmeglingsgruppen ble avholdt 29. april 2019. Eiendomsadvokatenes servicekontor er en egen forening, og ikke en del av Advokatforeningen. Allikevel har styret i Advokatforeningens eiendomsmeglingsgruppe utgjort styret i servicekontoret. På årsmøtet til eiendomsmeglingsgruppen ble det vedtatt at eiendomsmeglingsgruppen og Eiendomsadvokatenes servicekontor heretter skal ha ulike styrer.

Eiendomsmeglingsgruppen formål er å:

  • styrke advokatens rolle som eiendomsmegler,
  • være et forum for drøfting av faglige spørsmål knyttet til eiendomsmegling,
  • arbeide aktivt for kompetanseheving blant medlemmene,
  • ivareta medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter og andre organisasjoner.

Eiendomsmeglingsgruppen skal arbeide for kompetanseheving blant medlemmene, og har dermed et særlig ansvar for å arrangere kurs for medlemmene innenfor fagområdet eiendomsmegling. I løpet av 2019 har faggruppen arrangert kurs om utarbeidelse av salgsoppgave, grunnleggende eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag særskilt, tvangssalg og pliktene som oppgjørsansvarlig ved nybygg.

Mange advokater som driver med eiendomsmegling er del av relativt små fagmiljø. Kurs er dermed også en viktig møteplass og et sted for nettverksbygging. Kursene markedsføres utover eiendomsmeglingsgruppens medlemmer. Eiendomsmeglingsgruppen håper at kurset i grunnleggende eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag kan føre til at flere advokater begynner med eiendomsmegling.

Medlemmene av eiendomsmeglingsgruppen mottar jevnlig nyhetsbrev med artikler om eiendomsmegling, regelendringer og tips og råd. For å hjelpe advokatene som driver med eiendomsmegling til å drive sikkert, har eiendomsmeglingsgruppen fått på plass en fordelsavtale for Advokatforeningens medlemmer på et fagsystem for eiendomsmegling; webmegler. Webmegler inneholder bl.a. ferdigutviklede sjekklister som gir advokaten sikker og praktisk bistand gjennom alle fasene i et eiendomsmeglingsoppdrag. Tilbudet ble lansert i løpet av første kvartal 2019. Christoffer Hope fra Websystemer var til stede på eiendomsmeglingsgruppens årsmøte i april, for å presentere webmegler for medlemmene.

I løpet av 2019 har eiendomsmeglingsgruppen hatt møte med Finanstilsynet og deltatt i brukermøter hos Kartverket. Advokatforeningen er en av avtalepartene bak opprettelsen av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester. Leder av eiendomsmeglingsgruppen er Advokatforeningens representant i Reklamasjonsnemndas styre, som styrets leder.

Den 11. oktober 2019 ble det nedsatt et lovutvalg som skal utrede behovet for endringer i någjeldende eiendomsmeglingslov. Utvalget har fått et bredt mandat, hvor det blant annet heter: Sentralt i utredningen er en samlet gjennomgang av erfaringer med gjeldende eiendomsmeglingslov og -forskrift. Evalueringen vil være et grunnlag for utvalgets vurdering av og forslag til ny eller endret lovregulering og eventuelt andre tiltak. Eiendomsmeglingsgruppens styre utgjør Advokatforeningens referansegruppe i anledning lovutvalgets arbeid, og vil ha stort fokus på dette fremover.

Forsvarergruppen

Marius O. Dietrichson (leder), Anne Kroken (nestleder), Arne Gunnar Aas, Mette-Julie Sundby, Bendik Falch Koslung, Kim Gerdts, Cecilie Nakstad, Marit Lomundal Sæther, Halvard Helle.

Årsmøtet i Forsvarergruppen ble avholdt 20. oktober i forlengelsen av høstseminaret på Sundvolden 18.-20. oktober. Høstseminaret hadde 225 deltakere. Forsvarergruppen har i 2019 avholdt syv ordinære styremøter.

Forsvarergruppen har sammen med lovutvalget for strafferett og straffeprosess besvart en rekke høringer, og styret har vært representert i møter med viktige aktører innen justissektoren og andre myndighetsorganer.

I mai 2019 ble det vedtatt nye retningslinjer for forsvarere. Forsvarergruppen har deltatt aktivt i dette arbeidet. Blant annet har Marius Dietrichson, Arne Gunnar Aas og Mette-Julie Sundby fra Forsvarergruppens styre sittet i arbeidsgruppen som fremmet første- og andreutkast til de nye retningslinjene.

Forsvarergruppen har gjennom hele året jobbet med endringene i stykkprisforskriften og salærforskriften i forbindelse med innføring av ankesiling i seksårssaker, herunder for at satsene utvides for nødvendig arbeid knyttet til ankestøtte. Av øvrige saker Forsvarergruppen har arbeidet med i 2018, fremheves det særlig at Forsvarergruppen har jobbet for å belyse og redusere bruken av klausulering av straffesaksdokumenter, for automatisk varsel fra politiet til forsvarer når en sak henlegges, samt bedre sikkerhet for forsvarer i kjellerarresten i tinghuset i Oslo.