Hovedstyrets beretning 2019

Innledning

For advokater og jurister vil 2019 bli husket som året da NAV-saken ble avslørt. De systematiske justisfeilene reiste en rekke spørsmål på rettsstatens vegne; om hvor komplisert det moderne rettskildebildet kan være, om rammebetingelsene for fri rettshjelp, om betydningen av advokaters etterutdanning, om viktigheten av å være myndighetskritisk i sitt arbeid, med mer. NAV-saken kan ses som et tegn på at det ikke har vært jobbet nok med disse temaene tidligere, og som et tegn på at det må jobbes mer og bedre med dem fremover. Vi velger å fokusere på det siste.

Vi som er blant de som har følt ansvar for rettsstaten i mange år, merker at stadig flere blir opptatt av den. Av dens mange uunnværlige samfunnseffekter, og av dens utfordringer. Den økende oppmerksomheten skyldes nok dessverre det siste; at flere ser rettsstatens betydning fordi den er under press. Også her velger Advokatforeningen å fokusere på hva vi kan gjøre. Vi vil benytte den økte synligheten til å formidle advokaters rolle i rettsstaten, deres verdi for samfunnet, og betydningen av gode rammebetingelser.

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Vårt mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår. Foreningen skal være advokatenes fremste arena for rettspolitisk engasjement. Vi arbeider for å fremme rettssikkerhet og gode rettsstatlige prinsipper, utvikler regler for god advokatskikk og har egen klageordning på advokater. Vi gir medlemsservice i form av rådgivning og en rekke medlemstilbud – ikke minst i form av gode forsikringsordninger som advokater behøver i sin virksomhet. Sammen med Juristenes Utdanningssenter administrerer vi det videre- og etterutdanningskrav som påligger alle advokater som vil være medlem i Advokatforeningen.

Advokatforeningen har vedtatt en strategi for årene 2018-2020 med disse hovedpunktene:

Advokatforeningen skal:

 • Sikre en uavhengig advokatprofesjon med høy etisk standard og kvalitet i yrkesutøvelsen.
 • Arbeide aktivt overfor regulerende myndigheter og politikere for å bedre rammevilkårene for advokatvirksomhet i Norge.
 • Ta rollen som premissleverandør i vesentlige debatter i samfunnet som gjelder rettstatens videre utvikling.

Sentralt for å oppfylle strategiske mål er at Advokatforeningen har en høy medlemsoppslutning. Mer enn 90 % av landets advokater skal være medlem i Advokatforeningen.

Hovedpunkter 2019

Hovedpunkter fra året 2019 knyttet til Advokatforeningens strategi

Advokatforeningen skal sikre en uavhengig profesjon med høy etisk standard og kvalitet i yrkesutøvelsen

Advokatklageordningen er et helelektronisk klagesystem som er utarbeidet av Advokatforeningen og Disiplinærnemnden for advokater. Systemet bidrar til en mer effektiv, sikrere og moderne disiplinærordning. Etter flere år med utvikling og testing ble løsningen lansert i januar 2019. Fra 21. oktober 2019 ble portalen obligatorisk for alle som ønsker å klage på en advokat.

Meklingssenteret åpnet i juni 2019 i Advokatforeningens lokaler og har som mål å bidra til økt bruk av mekling i Norge. Senteret er et pilotprosjekt med en varighet på to år. Meklingssenteret skal arrangere seminarer og utvikle verktøy for mekling i samarbeid med akademia. Senteret skal også kunne tilby co- meklingsoppdrag, og derved løfte frem nye talentfulle meklere. Meklingsutvalget har samarbeidet med sentrale aktører i bygg- og anleggsbransjen for å etablere Meklingssenteret. Aktørene og Advokatforeningen har bidratt økonomisk til driften av Meklingssenteret.

Det stilles strenge krav til oppstart og drift av advokatvirksomhet. Advokatforeningen er opptatt av at kravene oppfylles. Advokatforeningen har nedlagt et betydelig arbeid med å utdype og systematisere informasjonen om oppstart og drift på Advokatforeningen.no på en langt bedre måte enn det man hadde tidligere.

På Advokatforeningen.no finner man nå alt man som advokat i utgangspunktet trenger å vite om oppstart og drift av advokatvirksomhet, lett tilgjengelig og med henvisning til kilder og aktuelle nettsider.

Advokatforeningen skal aktivt arbeide overfor regulerende myndigheter og politikere for å bedre rammevilkårene for advokater

Advokatforeningen har i lengre tid arbeidet for at rettshjelpssatsen skal følge pris- og lønnsveksten. Som ledd i dette har det blitt arbeidet med å få i stand en avtale med Justisdepartementet om at rettshjelpssatsens størrelse skal fastsettes etter forhandlinger med Advokatforeningen. Det har vært flere politiske runder, og temaet har også vært løftet frem i to regjeringsplattformer. Til slutt ble likevel vurderingen at regjeringens tilbud om avtale var for dårlig, da den ikke inneholdt noen reelle innrømmelser overfor advokatene. Derfor valgte Advokatforeningen i 2019 å takke nei til den foreslåtte avtalen.

Justisdepartementet har i lengre tid arbeidet med å utrede det fremtidige tilsyns- og disiplinærsystemet for advokater. Departementet meddelte i 2018 at Advokatlovutvalgets forslag om å opprette et advokatsamfunn ikke ville bli fulgt opp, og skisserte en modell med et advokattilsyn og en advokatnemnd. Advokatforeningen har hele tiden tatt til orde for at den kommende reformen ikke bør medføre opprettelse av flere organer. Vi har derfor foreslått at sekretariatsfunksjonen til den nye nemnden utføres av Advokatforeningen, slik ordningen er i dag for den offentlige disiplinærnemnden. I 2019 ga departementet uttrykk for et retningsvalg som er i tråd med dette.

Advokatforeningen skal ta rollen som premissleverandør i vesentlige debatter i samfunnet

Advokatforeningen inntok en aktiv rolle i debatten om NAV sin feilaktige praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land. Vi bistod ved utarbeidelsen av en rettshjelpsordning for de som ble rammet av feilene, og ble også invitert til Stortingets kontrollhøring om saken.

Foreningen har i en årrekke vært tungt engasjert i bruken av isolasjon i norske fengsler. I 2019 ble temaet hyppigere og bedre skildret i mediene enn hva vi har vært vant til, noe som i hovedsak skyldtes at staten ble saksøkt for bruk av ulovlig isolasjon. Søksmålet kom i stand takket være arbeidet i foreningens isolasjonsgruppe.

Advokatforeningen var også en sentral premissgiver for debatten som oppstod om ny beredskapslovgivning, gjennom mediaoppmerksomheten vår høringsuttalelse om forslaget fikk.

Advokatprofesjonens interesse og omdømme

Rettshjelpssatsen

Rettshjelpssatsen for 2020 ble satt til kr 1060, en bedring fra året før, men ikke i tråd med våre krav og ønsker. I 2019 fremmet Advokatforeningen et krav til rettshjelpssatsen for 2021 som tar høyde for den årelange underreguleringen. Kravet for 2021 var på 1530 kroner timen.

I 2019 brukte Advokatforeningen betydelige ressurser på å utarbeide et godt kunnskaps- og argumentasjonsgrunnlag for en fremtidig økning av rettshjelpssatsen. Dette ble overlevert Justisdepartementet i forbindelse med det årlige drøftingsmøtet.

Mange av Advokatforeningens kretser deltok aktivt i arbeidet med å belyse behovet for forhandlingsrett, både gjennom møter med lokale stortingsrepresentanter og med konkrete beskrivelser av konsekvensene ved at salærsatsen underreguleres.  

Forhandlingsrett

I regjeringens Jeløya-plattform fikk Advokatforeningen gjennomslag for at rettshjelpssatsens størrelse skal fastsettes etter konsultasjoner med Advokatforeningen. I budsjettet for 2019 la de fire partiene frem en budsjettavtale med følgende formulering: «Stortinget ber regjeringen sikre forutsigbarhet knyttet til regulering av offentlig salærsats for advokater, blant annet ved at satsene i tilknytning til ordningene med fri rettshjelp og bistand i straffesaker samsvarer bedre med lønns- og prisutviklingen». Og etter dette kom Granavolden-plattformen hvor det fremgår:

Regjeringen vil: Fastsette salærsatsens størrelse i statsbudsjettet etter konsultasjoner med Advokatforeningen.

Til tross for imøtekommenhet fra Advokatforeningen ble vurderingen til slutt at regjeringens tilbud om avtale var for dårlig, da den ikke inneholdt noen reelle innrømmelser overfor advokatene. Derfor valgte Advokatforeningen å takke nei til den foreslåtte avtalen.

Det er imidlertid verdt å nevne at opposisjonspartiene i budsjettinnstillingen kom med følgende innstilling:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til ulike modeller for årlige drøftinger eller forhandlinger mellom staten og Advokatforeningen ved fastsettelse av den offentlige salærsatsen.»

Det er altså fortsatt politisk oppmerksomhet knyttet til saken.

Stykkpris

I forbindelse med det årlige drøftingsmøtet med Justisdepartementet spilte Advokatforeningen inn en rekke forslag til konkrete justeringer i stykkprisene for å bringe disse bedre i samsvar med den reelle tidsbruken. Blant annet på bakgrunn av våre tidligere innspill engasjerte departementet analysebyrået MENON Economics for å evaluere stykkprisene. Advokatforeningen bistod med datainnsamling og metodeinnspill. Rapporten ble fremlagt i 2019, og konkluderte blant annet med at:

Under fritt rettsråd velger mange advokater å yte rettshjelp godt utover stykkprisen selv om de ikke får betalt for det. En kan ikke forvente at advokater over tid skal yte denne rettshjelpen hvis de ikke får innvilget utvidet bevilgning der dette er nødvendig.

Evalueringen drøfter to mulige endringer av dagens regime. Ekteskaps- og familiesaker trekkes frem som saker som kanskje ikke egner seg for stykkpris. Samtidig peker evalueringen på at tingrettsbehandling av barnevernssaker kan egne seg for stykkpris. Advokatforeningen følger opp det videre arbeidet med rapporten, blant annet gjennom det offentlige rettshjelpsutvalget.

Godtgjøring for reisefravær

Fra januar 2017 trådte halveringen av reisefraværsgodtgjørelsen i kraft. Arbeidet med å dokumentere konsekvensene av halveringen har hatt en fremtredende plass i foreningens politiske arbeid. Rapporten «Reisefravær til besvær» dokumenterte i 2018 de reelle konsekvensene av halveringen.   

Med utgangspunkt i rapporten har Advokatforeningen vært i dialog med både Justisdepartementet og ulike partifraksjoner for å tydeliggjøre konsekvensene av halveringen. Dette var også tema på representantskapsmøtet.  

Regjeringen bestilte i 2019 en evaluering av kuttene. Rapporten forventes ferdigstilt i begynnelsen av 2020.

I Stortingets innstilling til statsbudsjettet for 2020 peker opposisjonspartiene på at: 

«det allerede nå vises til uheldige erfaringer på bakgrunn av den reduserte fraværsgodtgjørelsen ved reise»

Det er altså en betydelig politisk oppmerksomhet knyttet til reisefraværsgodtgjørelsen.

Advokatforeningen i media

Mediene har betydning for Advokatforeningen, og foreningen og våre tillitsvalgte engasjerer seg der i en rekke temaer. Noen av temaene er viktige for samfunnet, som rettssikkerhet og rettsstat, taushetsplikt mm. Andre temaer er viktige for medlemmene, som satsene for fri rettshjelp, advokatenes omdømme og forretningsadvokaters samfunnsverdi. Mediene må håndteres også når ubehagelige temaer står på dagsorden, som når enkeltadvokater ikke innfrir de forventninger samfunnet har og advokatetikken krever. Advokater lever av tillit, og de fleste forventer nok at Advokatforeningen setter en høy standard for hva som er rimelig å kreve av advokatenes klientforståelse, kompetanse og yrkesetikk.

2019 har vært et vanskelig år for rettsstaten internasjonalt. Flere av våre søsterorganisasjoner i Europa forteller at myndighetene gjør forsøk på å undergrave advokaters taushetsplikt, domstolens uavhengighet, uskyldspresumsjonen og andre viktige rettsstatsverdier som er viktig for å ivareta borgernes rettssikkerhet. At nettopp uskyldspresumsjonen var tema for Advokatforeningens årstale i november, var derfor betegnende. At talen fikk stor oppmerksomhet i flere riksmedier viser at mange ser det presset rettsstaten og rettssikkerheten opplever nettopp i våre dager. Et press som øker interessen for, og betydningen av, flere temaer som ligger i kjernen av advokatenes samfunnsoppdrag.  

Alt i alt har 2019 vært et godt år for Advokatforeningen i mediene. Foreningen og våre mange tillitsvalgte advokater fremstår i hovedsak som kompetente meningsbærere innenfor en rekke temaer som engasjerer brede samfunnslag, der det etterlatte inntrykk plasserer oss blant rettsstatens og rettssikkerhetens fremste og sterkeste forsvarere.

Advokatlov

Justisdepartementet har signalisert at det vil komme en stortingsproposisjon om advokatlov i 2021. I 2019 arbeidet departementet videre med spørsmålene om tilsyns- og disiplinærsystemet. Departementet har i denne forbindelse gitt uttrykk for at Advokatforeningen bør være sekretariat for den fremtidige Advokatnemnda. Dette er i tråd med foreningens ønsker. Foreningen har gjennom en fortløpende dialog med departementet kommet med innspill til arbeidet for øvrig. 

Hvitvasking

Advokatforeningen arbeider aktivt for å informere medlemmene om hvitvaskingsregelverket og utarbeide verktøy for å gjøre etterlevelse av loven enklere. Etter at ny hvitvaskingslov trådte i kraft i oktober 2018, har det mellom Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatforeningen hersket uenighet om hvordan reglene om advokaters rapporteringsplikt skal forstås. Tilsynsrådet har henvendt seg til Finansdepartement med spørsmål om saken og fått medhold der. Etter Advokatforeningens syn medførte ikke Finansdepartementets svar noen avklaring, og vi vil i tiden fremover arbeide for å få spørsmålet rettslig avgjort.

GDPR

GDPR trådte i kraft 20. juli 2018. I den forbindelse utarbeidet foreningen en GDPR-veileder for advokatvirksomheter, slik at medlemmene lettere kan etterleve forordningens krav. Denne ble oppdatert i 2019. I året som gikk har det også vært arrangert flere kurs om advokaters etterlevelse av GDPR.

Taushetsplikt

Borgernes rett til å søke konfidensiell juridisk bistand er en forutsetning for en velfungerende rettspleie. Advokatforeningen har derfor særlig fokus på å hegne om advokaters taushetsplikt. Advokatforeningen var representert i det offentlige utvalget som utredet skatterådgiveres, herunder advokaters, opplysningsplikt og taushetsplikt, og som leverte sin utredning i 2019. Utvalget foreslo å bevare advokaters taushetsplikt i skattesaker, men ikke for internadvokatenes del. Foreningen følger saken videre politisk. For øvrig delfinansierer foreningen for tiden en doktorgrad om innbyggernes rett til fortrolig juridisk bistand ved Universitetet i Bergen.

IKT og digitalisering

Advokatforeningen har fokus på digitalisering av bransjen generelt og ivaretar advokatenes interesser i offentlige digitaliseringsprosjekter. Advokatforeningen søker å bidra til at alle nye elektroniske løsninger som påvirker advokatenes og deres kunders arbeidshverdag blir best mulig for advokatene og effektive. Advokatforeningen bidrar med innspill i høringer, arbeidsgrupper, workshops, intervjuer og møter med aktuelle myndigheter.

Prosjekt om advokaters tilgang til å opptre digitalt som representant for innbygger

Digitaliseringsdirektoratet har i 2019 arbeidet for å legge til rette for en løsning som gjør det mulig for advokater å opptre på vegne av klienter i AltInn. Advokatforeningen har i denne forbindelse deltatt i en arbeidsgruppe sammen med Digitaliseringsdirektoratet, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Skatteetaten, NAV, Brønnøysundregistrene med flere. Formålet med arbeidet har vært å gi retningslinjer og veiledning for offentlige virksomheter som skal utvikle fullmaktsfunksjonalitet i sine tjenester mot innbyggerne.

En forutsetning for en slik løsning er utarbeidelse av et API som kan gjøre Tilsynsrådets database over landets advokater tilgjengelig for offentlige virksomheter. Advokatforeningen har bidratt også i dette prosjektet.

Obligatorisk å bruke aktørportalen også i straffesaker

Fra 4. oktober 2019 ble det obligatorisk bruk av domstolenes aktørportal også i straffesaker. Dette gjelder bare for kommunikasjon av straffesaksdokumenter mellom advokater og domstoler. Samhandling mellom advokat og påtalemyndighet skal inntil videre fortsatt gjøres via AltInn. Plikten til å benytte aktørportalen i straffesaker har vært etterspurt av Advokatforeningen fra aktørportalens etablering. Advokatforeningen reagerte derimot overfor Domstoladministrasjonen på at bruken ble gjort obligatorisk fra dag en, men advokatene var gode til å tilpasse seg kravet. Det ble også arrangert kurs i regi av Advokatforeningen om dette.

System til system-integrasjon mellom domstolenes aktørportal og advokatenes systemer

Det vil medføre besparelser for advokatene dersom det utvikles et API slik at man får en integrasjon mellom domstolenes aktørportal og advokatenes systemer. Advokatforeningen har i flere år arbeidet for å få dette på plass. Dessverre ble en slik løsning heller ikke prioritert i 2019.

Oslo Legal Hackathon

Advokatforeningen var i 2019 med på å videreutvikle Oslo Legal Hackathon som ble arrangert for andre gang 20. – 21. september. Hovedformålet er å finne nye innovative løsninger som enten forbedrer og effektiviserer forretningsmessige løsninger innenfor juridisk sektor, eller gir mennesker lettere tilgang til å forstå og håndheve sine juridiske rettigheter. I løpet av 24 timer samarbeider studenter og fagfolk innen juss, teknologi, design, og entreprenørskap i en konkurranse for å finne nye løsninger på utfordringer innen juridisk sektor, ved å kombinere juss og teknologi. Til sammen deltok over 200 på arrangementet. Oslo Legal Hackathon er en ideell forening stiftet 5. juni 2018. Foreningens formål er blant annet å arbeide for økt kunnskap og oppslutning om bruk av teknologi innenfor juridisk sektor i Norge. Foruten Advokatforeningen deltok Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, OsloMet, JUS, Gyldendal og de største aktørene i advokatbransjen i utviklingen av arrangementet.

TechTorget

TechTorget er en teknologimesse som Advokatforeningen for første gang arrangerte på Gyldendalhuset 6. november 2019 i samarbeid med TechTorget AS og Gyldendal. TechTorget gir en oversikt over hvilke teknologiske løsninger som finnes i advokatmarkedet. TechTorget er en kompaktutstilling for alle typer advokater og advokatfirmaer, administrativt ansatte og IT-ansvarlige i advokatbransjen. Målet er at gode og velprøvde løsninger for å effektivisere og forbedre advokaters hverdag skal nå de norske advokatfirmaene, internadvokater og deres ansatte på en enkel måte.

Til sammen fikk cirka 300 deltakere møte mer enn 50 utstillere. Foruten besøk hos utstillerne inneholdt programmet foredrag og workshops og presentasjoner i regi av leverandørene selv.

Deltakelse i internasjonale advokatorganisasjoner i 2019

Advokatforeningen er medlem av CCBE (Conseil des barraux europeens – Foreningen for europeiske advokatforeninger). Mette Yvonne Larsen er delegasjonsleder og Kjersti Ringdal er medlem av delegasjonen. CCBE ivaretar og samler advokatenes interesser og synspunkter, med særlig fokus mot det som skjer innen EU. CCBE har en rekke faggrupper og arbeidsgrupper innenfor rettsområder som berører advokaters virke. Sentrale temaer har i større grad enn tidligere år vært ivaretakelse av rettsstaten, Rule of Law og advokaters uavhengighet. EU satte i 2018 i gang et arbeid med å lage en European Convention for Lawyers som skal ivareta advokatrollen, taushetsplikten og uavhengigheten. CCBE har vært og er involvert i arbeidet. Arbeidet har tatt tid, men det forventes at konvensjonen vil foreligge klar for vedtakelse høsten 2021.

Andres Brosveet er foreningens representant i CCBE Criminal Law Committee.

Forsvarergruppen er medlem av ECBA European Criminal Bar Association, og deltar jevnlig i deres konferanser og arbeid. De halvårlige konferansene ble i 2019 avholdt i Athen og Belfast.

Advokatforeningen deltok i september 2019 på IBA (International Bar Association) Annual Conference. Gjennom sin deltakelse i IBA får Advokatforeningen god innsikt i internasjonale forhold som kan berøre både advokatvirksomhet og foreningens arbeid. Demokratiet og dets betydning for en velfungerende rettsstat var gjennomgangstemaer under konferansen.

Advokatforeningen er representert i IBAs organer. Berit Reiss-Andersen er officer i IBA Bar Issues Commission. Generalsekretæren er Co-chair i IBA Bar Executive Committee og officer i IBA Regulation Committee.

I mai 2019 ble det avholdt IBA Mid-Year Meeting i Budapest. Berit Reiss-Andersen var til stede på konferansen.

Generalsekretæren er leder av CEEBA (Chief Executive Bar Associations). Hun var til stede på og ledet det årlige møtet i CEEBA.

Generalsekretæren deltok også på møte i IILACE (International Institute of Law Association Chief Executives) i september 2019.

Samarbeid mellom nordiske advokatforeninger

Det er et tett og godt samarbeid mellom advokatforeningene i de nordiske landene.

Generalsekretærene i de nordiske landene møtes fast en gang i året, i 2019 i Stockholm.

Nordisk-Baltisk presidiemøte, som er et årlig møte mellom ledelsen i advokatforeningene i de nordiske og baltiske landene ble i 2019 avholdt i Estland.

Rett eller galt

Undervisningsprogrammet «Rett eller galt» er beregnet for ungdomstrinnet og gir elevene innsikt i straffesakssystemet og grunnleggende rettssikkerhetsgarantier. Utviklingen av en ny versjon av opplegget er forsinket. Forventet lansering av ny versjon av programmet er første halvår 2020. Opplegget lar elevene spille en rettssak i klassen med advokater som veiledere. Advokatforeningen har mottatt en gave på 1,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utviklingen.

Rettssikkerhet og rettspolitikk

Årstalen

I Advokatforeningens årstaler tas sentrale rettspolitiske temaer opp. I 2019 var temaet uskyldspresumsjonens stilling i norsk rett. Uskyldspresumsjonen er beskyttet av internasjonale konvensjoner og av Grunnloven og har tre hovedelementer: For det første, regler om at påtalemyndigheten har bevisbyrden. For det andre, regler om beviskrav. Tiltaltes skyld må være bevist utover enhver rimelig tvil. Og for det tredje stilles det krav til hvordan man behandler noen før det foreligger en rettskraftig fellende dom. I talen ble det belyst hvordan uskyldspresumsjonen er under press fra flere vinkler; fra politiavhør og varetekt, til lovgivers økende bruk av administrative sanksjoner i lovgivningen i stedet for straff. Talen ble holdt av Advokatforeningens leder, Jens Johan Hjort, 14. november 2019. 

Les mer om årstalen her.

Domstolkommisjonen

Regjeringen nedsatte i august 2017 et utvalg som fikk i oppdrag å utrede hvordan domstolene bør organiseres for å ivareta forventninger om effektivitet, kvalitet og uavhengighet gjennom omskiftelige samfunnsforhold. Utvalget leverte sin første delutredning i oktober 2019 (NOU 2019: 17). Denne drøfter spørsmål om hvor mange tingretter vi skal ha, og hvor grensene mellom tingrettene skal gå.

Spørsmålet om domstolstruktur har skapt stort engasjement og delte meninger blant både medlemmene og kretsene i Advokatforeningen. Det var også tema under kretsledermøtet i november.

Hovedstyret har vært opptatt av at det legges opp til en god og inkluderende prosess internt i foreningen i forbindelse med utarbeidelse av høringssvar på utvalgets forslag. Ved utgangen av året var NOU-en fortsatt ikke sendt på høring.

Etter kretsledermøtet i november og diskusjonen som fulgte, har det blitt tydelig at det er svært ulike holdninger til kommisjonens strukturforslag, dette gjelder både internt i kretsene og mellom kretsene. Det ble i den forbindelse uttrykt et ønske om å gjennomføre en spørreundersøkelse blant medlemmene for å kartlegge ulike interesser blant medlemmene. Advokatforeningen gjennomfører en slik undersøkelse i starten av 2020.

Straff

Advokatforeningen har lenge jobbet aktivt for en opplyst og ideologisk kriminalpolitisk debatt om strafferettspleien. Et hovedtiltak for å nå dette formålet er Advokatforeningens kriminalpolitiske seminar, som ble arrangert for første gang i 2018. Seminaret skal skape en møteplass for fagfolk, politikere og andre interesserte, der man sammen kan diskutere utfordringer i strafferettspleien og finne gode løsninger i et krevende farvann. I 2019 handlet seminaret om ungdomskriminalitet og straff. Seminaret vil også bli arrangert i 2020.

Isolasjonsgruppen

I 2016 besluttet hovedstyret å opprette en isolasjonsgruppe etter modell fra den tidligere aksjons- og prosedyregruppen i utlendingsrett. Gruppen har som formål å prøve lovligheten av isolasjon for retten. Isolasjonsgruppen tar imot søknader om bistand til rettslig prøving av saker som gjelder isolasjon på glattcelle (politiarrest) og saker hvor isolasjon er besluttet av kriminalomsorgen i fengsel. I 2019 ble det tatt ut stevning mot staten i en konkret sak. Det er første gang gruppen har besluttet at det skal tas rettslige skritt i en sak.

Partshjelp i sak om isolasjon

Advokatforeningen kan etter en konkret vurdering engasjere seg i pågående saker som har prinsipiell betydning for rettssikkerheten, advokatprofesjonen eller advokaters rammevilkår. Advokatforeningen innga i 2019 skriftlig innlegg i en sak for Høyesterett som gjaldt isolasjon og krenkelse av retten til respekt for privatliv og familieliv etter EMK artikkel 8, samt straffutmåling etter konvensjonsstridig isolasjon.

Rettshjelp

Advokatforeningen har lenge ønsket rettshjelpsordningen opp på den politiske agendaen og bidro i 2016 sterkt til at Stortinget vedtok å be regjeringen om å foreta en gjennomgang av ordningen med fri rettshjelp. Etter innspill fra Advokatforeningen og et omfattende utredningsarbeid fra foreningens side, ble det nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede ordningen med fri rettshjelp. Advokatforeningen er representert i utvalget ved generalsekretær Merete Smith. Utvalget skal levere sin rapport i 2020.

Inntektsgrensene for fri rettshjelp har vært uendret siden 2009, og siden lovendringen i 2006 har det vært ført en restriktiv dispensasjonspraksis. Det tas som hovedregel ikke hensyn til forsørgerbyrde, gjeldsbyrde eller andre forhold som i stor grad påvirker enkelte søkeres disponible inntekt.

Betalingsevnen kan være svak selv om inntekten overgår grensen på kr 246 000. Advokatforeningen har ved mange anledninger tatt til orde for at inntektsgrensen må heves og knyttes til for eksempel grunnbeløpet i folketrygden, og at det i større grad må tas hensyn til søkers reelle evne til å betale for juridisk bistand. Synspunkter har blitt fremmet med mange andre interesseorganisasjoner, og er sentralt ved utredningen om ny rettshjelpslov

Lovutvalg og høringsuttalelser

Advokatforeningen har hatt 27 lovutvalg i 2019. Lovutvalgene bidrar til Advokatforeningens rettspolitiske arbeid ved å utarbeide høringsuttalelser.

Se alle høringsuttalelsene her

Lovutvalgene har i 2019 til sammen utarbeidet 87 høringsuttalelser. Oversikt over høringsuttalelsene er inntatt i årsrapporten fra side og er lagt ut på Advokatforeningens nettsider. Tillitsvalgte i Advokatforeningen deltar også jevnlig i høringer på Stortinget.

Arendalsuka

Under Arendalsuka arrangerte Advokatforeningen en rettssak som rollespill der temaet var krenkende uttalelser i sosiale medier. Arrangementet hadde omkring 100 publikummere, og en «jury» bestående av stortingsrepresentanter. Publikum og juryen fikk stemme over skyldspørsmålet og straffutmålingen. Etter rollespillet og avstemningen ble det åpnet for debatt om straff og straffenivået i Norge.  

I forbindelse med Arendalsuka deltok foreningen også i andre debatter, blant annet en debatt om bruk av isolasjon, en debatt om utredningsinstruksen og et arrangement om hvitvasking.

Rettshjelpsprosjekter i utlandet

Advokatforeningens internasjonale rettshjelpsutvalg drifter rettshjelpsprosjekter i Uganda og Guatemala. Utvalget har jobbet med prosjektet i Uganda i 27 år. Prosjektene drives i samarbeid med Uganda Law Society og La Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala. Prosjektene yter fri rettshjelp, både rådgivning og sakførsel, til underpriviligerte i Uganda og Guatemala.

Prosjektene har også som mål å bidra til å bygge rettsstaten i prosjektlandet, herunder styrke den lokale samarbeidspartneren til å bli en sterk og uavhengig rettspolitisk aktør. I Uganda har prosjektet syv operative rettshjelpskontorer som yter bistand til lokalbefolkningen. Prosjektet i Guatemala er særskilt rettet mot urfolkets rettigheter.

Advokatetikk og disiplinærordningen

Advokatforeningens disiplinærsystem

Advokatforeningen har syv regionale disiplinærutvalg, og det er kretstilhørigheten som avgjør hvilket utvalg som skal behandle en klage på en advokat. Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager på advokater som er medlemmer av foreningen, samt klager på advokater som ikke er medlemmer, men som ønsker en toinstansbehandling. Sakene som kan behandles er saker hvor det påstås at advokaten har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk og/eller har tatt for høyt salær.

Les mer om disiplinærutvalgene.

Advokatforeningen er også sekretariat for Disiplinærnemnden, som er et frittstående klageorgan opprettet med hjemmel i lov og forskrift. Disiplinærnemnden behandler klager på advokater som ikke er medlemmer av Advokatforeningen som første og eneste instans. Nemnden er også ankeinstans for disiplinærutvalgets beslutninger.

Statistikk for 2019

I 2018 kom det inn 534 klagesaker, noe som utgjør en økning på 38 saker sammenlignet med året før. Totalt ble 406 saker behandlet i 2019 – 120 saker færre enn i 2018. Nedgangen skyldes i hovedsak overgangen til den elektroniske klageordningen. Av de behandlede sakene ble 276 realitetsbehandlet og 130 avvist. I 62 % av de avviste sakene, traff leder avvisningsbeslutningen alene. Dette er 8 % mindre enn i 2018.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 5,5 måneder – en nedgang på 0,1 måned sammenlignet med 2018. Antallet saker med saksbehandlingstid over seks måneder ble ytterligere redusert i 2019. Denne positive utviklingen skyldes langt på vei arbeidet i ad hoc-utvalget, som ble opprettet i 2017 for å redusere restansene i disiplinærutvalgene. Ad hoc-utvalget ble i utgangspunktet nedsatt for ett år, men mandatet ble forlenget til juni 2020. Utvalget behandlet 45 saker i 2019.

I de sakene hvor det er gitt reaksjoner, viser statistikken at det er gitt kritikk i 19 % av sakene, irettesettelse i 4 % av sakene og advarsel i ca. 1 % av sakene. Klager ble gitt medhold i 27 % av sakene, en nedgang på 3 % fra 2018. En svakt synkende medholdsprosent har vært en trend de siste årene.  

Statistikken for 2019 skiller seg ikke vesentlig ut fra tidligere år når det gjelder hvilke bestemmelser i Regler for god advokatskikk som ble hyppigst brutt. I 2019 var det flest fellelser for brudd på punkt 3.1.2 (advokatens oppfølging av oppdraget), punkt 1.3 (saklig og korrekt opptreden), punkt 3.3.1 (rimelig salær) og punkt 3.2 (interessekonflikt).

Regler for god advokatskikk

Etikkutvalget har ansvar for å oppdatere kommentarutgaven til Regler for god advokatskikk, som er tilgjengelig på Advokatforeningens hjemmesider. Utvalget oppdaterer kommentarutgaven fortløpende for at den skal være et best mulig hjelpemiddel, først og fremst for Advokatforeningens medlemmer, men også for publikum. I 2019 påbegynte etikkutvalget arbeidet med en større revisjon av kommentarutgaven.

Advokatforeningens representantskap vedtok 31. mai 2018 å innta en ny bestemmelse i Regler for god advokatskikk punkt 1.4 «Advokatens forhold til menneskerettighetene». Bestemmelsen ble til på bakgrunn av et forslag fra et utvalg nedsatt av hovedstyret som hadde som mandat å utarbeide veiledere om advokaters ansvar for at næringslivet respekterer menneskerettighetene med utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Justis- og beredskapsdepartementet sendte Advokatforeningens forslag om å stadfeste punkt 1.4 som en del av Advokatforskriften kapittel 12, og dermed gjøre regelen gjeldende for alle advokater uavhengig av medlemskap i Advokatforeningen, på høring i januar 2019. Saken er fortsatt under behandling i departementet.

Nye retningslinjer for forsvarere

Forsvarergruppens styre vedtok høsten 2016 å gjennomgå Retningslinjer for forsvarere med sikte på å foreslå en revisjon. Initiativet kom dels som en følge av problemene knyttet til såkalt klientkapring, og dels som en følge av den utvikling man har sett internasjonalt om synet på mistenktes rett til forsvarer. Det ble i denne forbindelse nedsatt en arbeidsgruppe, som foreslo en betydelig revisjon av retningslinjene. De reviderte retningslinjene ble vedtatt av representantskapet 23. mai 2019.

Foreningsmessige reaksjoner og innrapportering

Ingen medlemmer ble ekskludert fra Advokatforeningen i 2019. To søknader om innmelding/gjeninnmelding i foreningen ble avslått. Videre ble to advokater innberettet til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Begge innberetningene har sin bakgrunn i advokatenes håndtering av klientmidler.

Advokatklageordningen

Advokatklageordningen er et helelektronisk klagesystem som er utarbeidet av Advokatforeningen og Disiplinærnemnden. Systemet bidrar til en mer effektiv, sikrere og moderne disiplinærordning. Pålogging til portalen skjer med elektronisk ID.

Advokatklageordningen hadde en stille lansering i januar 2019. Mengden elektroniske saker økte gradvis, og fra 21. oktober 2019 ble portalen obligatorisk for alle som ønsker å klage på advokat.

I forbindelse med lanseringen ble informasjon om den nye klageordningen lagt ut på Advokatenhjelperdeg.no og Advokatforeningen.no, og publikum ble informert om den nye klageordningen via Advokatforeningens publikumsvakt. Advokatforeningens erfaring er at systemet har blitt tatt godt imot av brukerne av systemet.

Disiplinærutvalget mottok 229 elektroniske klager i 2019. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for disiplinærutvalget var 5,1 måneder i de elektroniske sakene.

Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

Medlemsoppslutning

Advokatforeningen har en stabil medlemsmasse og hadde ved utgangen av året 9437 medlemmer. Cirka 90 % av landets advokater er medlem av foreningen. Kvinneandelen utgjør 40,1%. Andelen ev medlemmer under 40 år er 41 %. Av disse er 56 % kvinner. Advokatforeningen innførte studentmedlemskap i 2018. Antall studentmedlemmer var 302 ved årsskiftet.

Yngre advokater

Advokatforeningen er opptatt av å være et godt tilbud for yngre advokater. Yngre Advokater (forkortet YA) er et av Advokatforeningens faste utvalg for medlemmer under 40 år. Utvalget har et fast observatørmedlem i hovedstyret.

YA er et viktig tilskudd til foreningens virksomhet og i 2019 opprettet Vest-Agder et eget YA-styre. Det finnes nå YA-styrer i følgende kretser: Oslo, Sør-Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, Troms, Trøndelag, Buskerud, Østfold og Follo, Midt-Hålogaland og Vest-Agder.

YA er svært aktive og arrangerer en rekke kurs og sosiale arrangementer. I 2019 har de utarbeidet felles retningslinjer for de lokale YA-styrene i kretsene. Gjennom felles retningslinjer kan praksis rundt opprettelse, rekruttering, funksjonstid, virksomhet, økonomi mv. samordnes og formaliseres. Forhåpentligvis vil felles retningslinjer i tillegg bidra til at flere kretser oppretter egne YA-styrer.

YA har også representert Advokatforeningen overfor studenter. YA-styret i Oslo representerte Advokatforeningen på Rettens dag i Oslo, og YA-styrene i Hordaland og Sogn og Fjordane krets og Troms krets representerte Advokatforeningen på stand under Arbeidslivsdagene på de respektive juridiske fakultetene.

Her kan du lese mer om YA sitt arbeid.

Medlemskap og medlemstilbud

Advokatforeningen ønsker at medlemskap i foreningen skal gi tilgang på tilbud og informasjon om det å være advokat eller advokatfullmektig som man ellers ikke ville fått. Advokatforeningens rådgivning på telefon er således bare for medlemmer. Advokatforeningens hjemmesider har vært åpne for alle, men i løpet av 2019 ble en god del innhold blitt «lukket» og er nå bare tilgjengelig for medlemmer. Det gjelder blant annet publikasjonene om merverdiavgift og om advokatregnskapet, samt Elisabeth Willes bok om omorganisering av advokatvirksomhet. Målet er i utgangspunktet at all informasjon og alle tilbud bare skal være tilgjengelig for medlemmer i løpet av 2020. Informasjon av almen interesse vil fortsatt ligge åpent tilgjengelig. Det gjelder for eksempel regler for god advokatskikk med kommentarer og rettspolitiske saker.

Advokatkurset og tapaskvelder

Også i 2019 har det vært avholdt tre advokatkurs i Oslo og ett utenbys hvert semester. Kursene er populære og blir fort fullbooket. I 2019 har det vært cirka 90 deltakere pr kurs i Oslo og mellom 40 og 60 deltakere utenbys. Totalt er dette om lag 600 deltakere.

Kursene består av flere e-kurs. Kursene er ellers stadig mer oppgavebasert og med gruppediskusjoner.

Advokatforeningen bidrar med oppdatert informasjon om driftsrelaterte spørsmål, samt med statistikk fra disiplinærsystemet og aktuelle advokatetiske spørsmål. Advokathåndboken som er utarbeidet av Advokatforeningen og som inneholder kilder i advokatretten er en del av pensum på kurset.

Etter første kursdag arrangerer Advokatforeningen en tapaskveld i egne lokaler i Juristene Hus. I 2019 ble det arrangert seks tapaskvelder med rundt 40 deltakere på hvert arrangement. Deltakerne ønskes velkommen av sentrale tillitsvalgte og blir orientert om Advokatforeningens arbeid og om Yngre advokater.

Rabattavtaler for medlemmer

Medlemmer av Advokatforeningen har tilgang til en rekke rabattavtaler. Foreningens hovedfokus er å inngå avtaler som gir rabaterte tilbud på tjenester med tilknytning til advokatvirksomhet.

Foreningen har avtale med Handelsbanken (bank- og lånetjenester), Eurocard (kredittkort), Iron Mountain (fysiske og digitale arkiveringstjenester), Semantix Translation (translatørtjenester), Kopinor (kopiering), Bristol Hotell og Nordic Choice Hotels (hotell- og konferanseopphold), Webmegler (fagsystem for eiendomsmegling), Telenor (bedriftstelefoni), Mobit (produkter og support), samt Gyldendal Rettsdata og Lovdata Pro.

Medlemstilbud forsikring

Profesjonsansvarsforsikringen – kollektiv ordning og firmaordning

Et av Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er forsikring, med profesjonsansvarsforsikring som det mest sentrale tilbudet. Profesjonsansvarsforsikringene for advokat- og eiendomsmeglingsvirksomhet, styreansvarsforsikringen, gruppelivsforsikringen og sykeavbruddsforsikringen er kollektive avtaler, hvor Advokatforeningen er forsikringstager og den enkelte advokat er sikret. De øvrige forsikringstilbudene er individuelle. Forsikringsvilkårene for de kollektive avtalene og ansvarsforsikringen for bo- og bobestyrere er utviklet av Advokatforeningen, og er under kontinuerlig forbedring i regi av Advokatforeningen.

Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring for advokater, og vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet. Forsikringsgiver på Advokatforeningens kollektive tilbud om individuell profesjonsansvarsforsikring er Gjensidige. I 2019 har 4 048 advokater og advokatfullmektiger benyttet tilbudet. Dette er en nedgang på 0,5 % fra 2018.

I tillegg til den individuelle profesjonsansvarsdekningen, har Advokatforeningen siden 2010 tilbudt profesjonsansvarsforsikring for advokatfirmaer - firmadekning. Advokatforeningen har utviklet et eget vilkårssett for advokatfirmaene. Ved utgangen av 2019 var 64 advokatfirmaer forsikret gjennom ordningen. Dette er en netto økning på tre firmaer fra 2018. I alt var 2052 medlemmer forsikret gjennom firmaordningen per 31. desember 2019, som er en økning på 4,9 %.

Summen av medlemmer som benytter det individuelle tilbudet om profesjonsansvarsforsikring og firma-tilbudet gir en oppslutning om Advokatforeningens profesjonsansvarsforsikring blant medlemmene på 70 %. Det er en økning på 1 % sammenliknet med 2018, og er den høyeste oppslutningen siden vi begynte målingene.

I 2019 har 669 medlemmer hatt tilleggsforsikring for eiendomsmegling, noe som er en nedgang på 13,6 % sammenliknet med 2018. Antallet har vært synkende i flere år. Antallet eiendomsmeglingsoppdrag og omsatt volum har også gått ned i 2019.

Vi har over noe tid sett tendensen til et mer skeptisk forsikringsmarked, som utfordrer både premiene og forsikringsvilkårene, ikke minst når det gjelder profesjonsansvarsforsikring for advokater. Fornyelsen for 2020 for advokatfirmaer viste at premien for profesjonsansvarsforsikring for advokater er på vei oppover etter mange år med fallende premie.

Styreansvarsforsikring

Tilbudet om styreansvarsforsikring er rettet mot medlemmer som har styreverv i eksterne selskaper der det ikke er tegnet styreansvarsforsikring samlet for hele styret, og er en individuell styreansvarsforsikring. Medlemmene av Advokatforeningen har tilbud om markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring, og den kan dekke for inntil 50 styreverv. Forsikringsgiver på Advokatforeningens kollektive tilbud om styreansvarsforsikring er Gjensidige.

I løpet av 2019 har 270 medlemmer vært forsikret gjennom tilbudet om styreansvarsforsikring, som utgjør en økning på 1,5 % sammenliknet med 2018.

Øvrige bedriftsforsikringer

Advokatforeningens øvrige bedriftsforsikringstilbud omfatter sykeavbruddsforsikring, gruppelivsforsikring, tjeneste- og fritidsreiseforsikring, yrkesskadeforsikring, ulykkesforsikring, familieulykkesforsikring og eiendelsforsikring. I 2019 har hovedfokuset, utover de vanlige administrasjonsoppgavene, vært knyttet til anbud på Advokatforeningens sykeavbruddsforsikring, gruppelivsforsikring og kontorforsikringer. Ny forsikringsgiver fra 1. januar 2020 er Norsk Forsikring, som i Norge er agent for bl.a. Lloyds og Swiss Life. Ny forsikringsgiver for reiseforsikring er AIG. Tilbudene vil bli administrert av Advokatforeningens forsikringsmegler, Lockton.

Ved utgangen av 2019 var det 702 medlemmer som hadde Advokatforeningens sykeavbruddsforsikring, som er en netto økning på 1,9 % sammenliknet med 2018. Et nytt medlemstilbud utviklet i 2019 er kollektiv sykeavbruddsforsikring for advokatfirmaer. Det vil si at det er advokatfirmaet og ikke det enkelte medlem som tegner forsikringen for sine ansatte, som kan være alle ansatte eller en nærmere definert ansattgruppe.

Ved utgangen av 2019 er det 516 medlemmer som har gruppelivsforsikringen til Advokatforeningen, som er en økning på 4 % sammenliknet med 2018.

Oppslutningen om de øvrige bedriftsforsikringene har vært lav i alle år, men i løpet av 2019 har oppslutningen økt med 3,6 %.

På oppdrag fra Domstolsadministrasjonen (DA) har Advokatforeningen siden 2009 administrert ansvarsforsikringen for bostyrer i konkurs og ansvarsforsikringen for bobestyrer i offentlig skifte av dødsbo, herunder utformingen av forsikringsvilkårene, som godkjennes av DA. Bo- og bobestyrerforsikringen er dermed ikke et medlemstilbud, men et tilbud til alle advokater. Forsikringsgiver er Zürich Insurance plc.

Andre medlemstilbud

Veiledning om drift av advokatvirksomhet

Det stilles mange krav til det å drive advokatvirksomhet. Advokatforeningen skal bistå medlemmene til enkelt å oppfylle kravene og til å drive med lav risiko for feil. Et av Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er medlemsrådgivning om oppstart og drift av advokatvirksomhet. I 2019 har Advokatforeningen utviklet nye artikler om det å starte advokatvirksomhet, om å drive som advokat, om å være arbeidsgiver, men også om å bli ansatt som advokatfullmektig eller advokat. Artiklene og hjelpemidlene de inneholder er tilgjengelig på Advokatforeningen.no for medlemmer av Advokatforeningen.

Fagsystem for eiendomsmegling

Det stilles stadig flere og strengere krav til det å drive eiendomsmegling. For å hjelpe advokatene som driver med eiendomsmegling til å drive sikkert, har Advokatforeningen inngått en fordelsavtale for Advokatforeningens medlemmer med Websystemer om et fagsystem for eiendomsmegling; webmegler. Webmegler inneholder bl.a. ferdigutviklede sjekklister som gir advokaten sikker og praktisk bistand gjennom alle fasene i et eiendomsmeglingsoppdrag. Tilbudet ble lansert i løpet av første kvartal 2019.

Arbeidsrettslig rådgivning

Hovedstyret vedtok i 2019 å inkludere arbeidsrettslig rådgivning som en del av Advokatforeningens medlemstilbud. Tilbudet styrker særlig foreningens tilbud til ansatte advokater, men tilbudet gjelder generelt både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Tilbudet gir rett til inntil 60 minutters gratis bistand av en advokat over telefon, e-post eller videokonferanse. Det ytes rådgivning i arbeidsrettslige spørsmål knyttet til medlemmets eget arbeidsforhold. Det ytes rådgivning til medlemmer som er arbeidsgivere, såfremt spørsmålet retter seg til eget arbeidsforhold eller rettigheter og plikter som arbeidsgiver. Tilbudet gjelder ikke studentmedlemmer, pensjonistmedlemmer, passive medlemmer eller medlemmer med midlertidig fravær.

Medlemmer som ønsker arbeidsrettslig rådgivning, henvender seg direkte til advokatene som er tilknyttet ordningen. Det er i første omgang oppnevnt to advokater til å bistå i ordningen; advokat Anniken Astrup i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS (Oslo) og advokat Thomas Benson i Angell Advokatfirma AS (Bodø). I samråd med advokatene vil ordningen evalueres i løpet av 2020, med hensyn til saksmengde og antall advokater som er tilknyttet ordningen. 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for den arbeidsrettslige rådgivningen. Retningslinjene er tilgjengelig på foreningens nettsider. Retningslinjene utgjør oppdragsbekreftelse mellom advokaten og medlemmet, og advokatene skal forsikre seg om at medlemmet er kjent med retningslinjene før medlemstilbudet benyttes.

Advokattjenester og mva – Oppdatert publikasjon

Advokatforeningens publikasjon «Advokattjenester og merverdiavgift» oppsummerer avgiftssituasjonen for advokater og gir svar på spørsmål knyttet til merverdiavgift og advokattjenester. Publikasjonen er et praktisk oppslagsverk om de merverdiavgiftsspørsmål som oppstår i forbindelse med advokatvirksomhet. Publikasjonen ble oppdatert i januar 2019, og er tilgjengelig på advokatforeningen.no for medlemmer av Advokatforeningen.

Regnskap i advokatvirksomhet – Oppdatert publikasjon

Advokatforeningens publikasjon «Regnskap i advokatvirksomhet» er et praktisk oppslagsverk ved føring av regnskap tilknyttet advokatvirksomhet, inkludert advokatens særregnskaper. Her gis også tips om typiske feil som gjøres. Publikasjonen ble oppdatert i januar 2019, og er tilgjengelig på Advokatforeningen.no for medlemmer av Advokatforeningen.

Rådgivning til medlemmene

Rådgivning til medlemmene er et av Advokatforeningens viktigste medlemstilbud. Advokatforeningen har fokus på å utvikle rådgivningskompetansen slik at foreningen tilbyr oppdatert og nyttig informasjon til medlemmene, som bidrag til medlemmenes drift av advokatvirksomheten. Advokatforeningen bruker således også medlemmenes henvendelser til å videreutvikle informasjonen som finnes på advokatforeningen.no.

De fleste medlemshenvendelsene kommer per telefon. For å sikre kort responstid ble det i 2019 innført en ordning med telefonvakt for alle juristene i Advokatforeningen. I 2019 besvarte Advokatforeningens ansatte 6926 telefonhenvendelser fra medlemmene. 22 % av henvendelsene knyttet seg til oppstart og drift av advokatvirksomhet, herunder det advokatetiske regelverk. 30 % av henvendelsene dreide seg om forsikring. 15 % av henvendelsene knyttet seg til kurs og etterutdanning, mens 33 % var henvendelser i tilknytning til medlemskapet.

Faglige spørsmål knyttet til driften av advokatvirksomheten gjelder blant annet forståelsen av hvitvaskingsregelverket, GDPR og advokaters taushetsplikt. Advokatforeningen har utarbeidet artikler om medlemmenes plikter etter hvitvaskingsregelverket, herunder forslag til hvitvaskingsrutiner for et advokatforetak, og nyttige tips til hvordan medlemmene kan etablere et personvern i advokatvirksomheten som er i samsvar med GDPR. Artiklene med veiledere er tilgjengelige på advokatforeningen.no. På advokatforeningen.no finnes også en praktisk artikkel om taushetsplikten og fortrolighetsplikten.

Advokatforeningen mottar også jevnlig henvendelser fra medlemmer som skal starte advokatvirksomhet, som ønsker å vite hva som må være plass før de starter opp, og hvilke krav som gjelder når man driver advokatvirksomhet. I 2019 har Advokatforeningen hatt et særlig fokus på rådgivning knyttet til oppstart og drift av advokatvirksomhet. Det er utarbeidet en rekke nye artikler til temaet, herunder om forretningsplanen, om valg av foretaksform og en oversikt over registreringer som man må og bør foreta før man starter opp. Det har også blitt utarbeidet nye rådgivende artikler til temaet å bli arbeidsgiver.

Medlemmene har også ofte spørsmål knyttet til plikten til å stille sikkerhet og til å ha en ansvarsforsikring. Dersom man påtar seg et oppdrag som er å anse som eiendomsmegling, plikter man å stille ekstra sikkerhet og ha en profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling. Advokatforeningen mottar jevnlig spørsmål om konkrete oppdrag er partsrepresentasjon/advokatvirksomhet eller mellommannsvirksomhet/eiendomsmegling. På advokatforeningen.no finnes en egen artikkel om grensen mellom partsrepresentasjon og mellommannsvirksomhet. Rådgivning til advokater som driver med eiendomsmegling er også sentralt for foreningen, og det er en egen nettside på advokatforeningen.no med fagartikler om eiendomsmegling. Det sendes også ut egne nyhetsbrev til advokater som er medlem av Advokatforeningens eiendomsmeglingsgruppe og som stiller sikkerhet for eiendomsmegling.

Med jevne mellom mottar Advokatforeningen også spørsmål knyttet til forståelsen av foreningens forsikringsvilkår. Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring for advokater. Vilkårene er utviklet av Advokatforeningen, og skjer bl.a. på bakgrunn av henvendelser fra medlemmene. Vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet, og er takknemlige for tilbakemeldinger om dem.

For øvrig knytter mange av medlemshenvendelsene seg til forståelsen av Regler for god advokatskikk. Det er disiplinærutvalget og Disiplinærnemnden som avgjør om en handling eller opptreden er i strid med Regler for god advokatskikk, men ved å henvende seg til Advokatforeningen kan medlemmene få god veiledning i de aktuelle rettskildene og i hvordan man skal etterleve regelverket. På Advokatforeningen.no ligger Regler for god advokatskikk med kommentarer. Denne blir fortløpende oppdatert med nye avgjørelser avsagt av disiplinærutvalget og nemnden.

Etterutdanning

Generelt

Fra og med 1. januar 2019 innførte Advokatforeningen en selverklæringsordning for etterutdanning for den nye femårsperioden 2019-2023. Ordningen innebærer at alle medlemmer plikter å sende inn erklæring til Advokatforeningen om hvor mange timer etterutdanning medlemmet har gjennomført ved periodens slutt. Medlemmene kan bruke Min side-portalen for å holde oversikt over kurstimer samt eventuelt gjenstående etterutdanningskrav.

I 2019 ble det registrert totalt om lag 33 500 kursdeltakelser. Til sammenligning fra første året i forrige femårsperiode, ble det i 2014 registrert ca. 29 200 kursdeltakelser. Kursregistreringen på Min side økte med ca. 7 % fra siste år.

Kursvirksomhet

Kurs arrangert av Advokatforeningen, herunder faste utvalg, faggrupper og kretser, er et sentralt tilbud til våre medlemmer. Hvert år bevilger JUS ca. 400 000 kroner til kretsene, hvilket primært er øremerket foredragshonorar. I kretsene har det i 2019 blitt avholdt om lag 70 kurs og faglige arrangementer. Kriminalpolitisk seminar, Menneskerettighetsseminaret og forsvarergruppens høstseminar var som tidligere blant arrangementene med flest deltakere.

I 2019 har Advokatforeningen hatt fokus på økt kompetansehevingstilbud til medlemmene og satset ytterligere på egen kursvirksomhet. Foruten kursaktiviteten i regi av kretsene, ble det i 2019 arrangert om lag 40 kurs i regi av Advokatforeningen.

Juristenes Utdanningssenter

JUS er Advokatforeningens viktigste kurstilbud til våre medlemmer, og er vår samarbeidspartner i forbindelse med Advokatenes fagdager – foreningens største kursbegivenhet. JUS arrangerte i tillegg om lag 185 kurs i 2019. I tillegg til å romme både faglig bredde og dybde i sentrale rettsområder, tilbyr JUS kurs i alternativ tvisteløsning, mekling, ledelse, kommunikasjon, IKT, Legal Tech m.m. Eget fagforum i både compliance og arbeidsrett bidrar til ytterligere fordypning med mål om økt læringsutbytte gjennom delt kunnskap og erfaringer.

Satsingen på digitale og innovative læringsformer er et viktig tilbud for å øke tilgjengeligheten av fagtilbudene. I løpet av 2019 tilbød JUS 40 e-kurs innenfor et stort omfang temaer. Totalt registrerte JUS om lag 11 750 kursdeltakelser i 2019. Tallet er noe lavere enn i 2018, men fremdeles høyere enn første året i forrige etterutdanningsperiode 2014–2018.

Advokatenes fagdager

Advokatenes fagdager er årets store begivenhet for advokater fra hele landet og arrangeres i samarbeid med JUS. Fagdagene ble i 2019 arrangert for 11. gang. Her møttes nærmere 1500 deltakere for to inspirerende dager – med kurs, møter, debatter og fest. Formålet med fagdagene er å være en faglig og sosial møteplass for advokatbransjen. Målet er at deltakerne skal få et faglig utbytte, en positiv opplevelse og tilhørighet til advokatbransjen. Det faglige tilbudet skal være praktisk rettet, aktuelt og ha høy kvalitet. Den faglige menyen skal treffe alle de store grupper av advokater og gi gode muligheter for den enkelte deltaker til å sette sammen sitt eget kurs. Sosialt skal fagdagene være et sted hvor man treffer gamle kjente, møter nye og uansett får følelsen av å være inkludert.

Den faglige menyen bestod av ni parallelle kurs som til sammen omfattet 45 forskjellige temaer. Nærmere 850 deltok på kurs og over 70 foredragsholdere fra over 30 forskjellige firma/organisasjoner bidro. I evalueringen fra 2019 svarte 97 % av respondentene at de vil anbefale andre å delta på fagdagene. Den faglige helhetsvurdering av arrangementet fikk en snittscore på 5 på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er høyest.

Å få advokatbevilling er en stor begivenhet i advokatlivet, og Advokatforeningen markerer denne ved å invitere til en egen mottakelse under fagdagene for alle som har fått bevilling det siste året. Over 100 nye advokater deltok i 2019. Både mottakelsen for nye advokater og Advokatfesten ble holdt på Taket av Steen & Strøm, og mer enn 700 var påmeldt festen.

Talentprisen

På Advokatfesten ble Advokatforeningens Talentpris delt ut for 8.gang.  Prisen går til det firmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter. I 2019 rettet juryen fokus mot firmaer som trekker til seg unge talenter ved å være nytenkende og satse på innovasjon og teknologi. Nivået blant søkerne var høyt, og juryen måtte foreta vanskelige valg da nominasjonslisten skulle avgrenses. Vinneren ble Wikborg Rein for sin satsing på teknologi og digitalisering, og for å involvere unge talenter i arbeidet.

Meklingssenteret og Mekling.no

I 2018 inviterte Advokatforeningens meklingsutvalg til en workshop. Blant de inviterte var politisk rådgiver fra Justis- og beredskapsdepartement, representanter fra universitetene, representanter fra forsikringsbransjen og representanter fra bygg og anleggsbransjen. Denne workshopen resulterte i at meklingsutvalget begynte å arbeide for å stifte et meklingssenter. I slutten av 2018 vedtok hovedstyret at meklingsutvalget hadde støtte til å opprette et slikt senter.

I løpet av 2019 har meklingsutvalget prioritert arbeidet med å stifte et meklingssenter. I juni 2019 kunne Meklingssenteret, åpne i Advokatforeningens lokaler. Meklingssenteret er et pilotprosjekt med en varighet på to år.

De fleste konflikter innenfor forsikring, fast eiendom, arbeidsrett, arve-, skifte- og familierett, kontraktsrett, nabotvister og entreprise egner seg godt for mekling og utenrettslig tvisteløsning. Dersom man ønsker å bruke meklere eller oppmenn (tekniske eksperter innen bygg og anlegg), er det enkelt å henvende seg til Meklingssenteret.

Det er et mål for Meklingssenteret å bidra til økt kvalitet på meklingen i Norge. Senteret skal arrangere seminarer, og utvikle verktøy for mekling i samarbeid med akademia. Senteret skal også kunne tilby co-meklingsoppdrag, og derved løfte frem nye talentfulle meklere.

Meklingsutvalget har samarbeidet med sentrale aktører i bygg- og anleggsbransjen for å etablere Meklingssenteret. Aktørene og Advokatforeningen har bidratt økonomisk til driften av Meklingssenteret. Meklingssenteret ledes av et råd, og har opprettet fagutvalg for arbeidsrett og privatrett.

Meklingsutvalget har derved bidratt til at konflikter kan løses utenfor rettssystemet, slik at brukerne sparer tid og penger.

Meklingsutvalget utviklet Mekling.no i forbindelse med den nye sertifiseringsordningen for meklere i 2016. En av meklingsutvalgets oppgaver er å sertifisere meklere, etter at de har bestått eksamen på Meklingsakademiet, eller etter særskilt søknad. Deretter presenteres de sertifiserte meklerne på Mekling.no.

Meklingsutvalget har hittil hatt ansvar for Mekling.no, men ved opprettelsen av Meklingssenteret i 2019 har senteret overtatt ansvaret for nettstedet. I forbindelse med etableringen av Meklingssenteret er nettsiden Mekling.no videreutviklet slik at den inneholder nyhetssaker. En liste over oppmenn er også tilrettelagt på denne siden.

Forum for de store advokatfirmaene

Advokatforeningen har sammen med foreningens største medlemsbedrifter etablert Forum for de store advokatfirmaene. Forumet består i dag av 13 advokatfirmaer. I forumet møter managing partner eller styreleder fra hvert advokatfirma. Møtene i 2019 har omhandlet IKT-sikkerhet, forretningsadvokaters samfunnsverdi, interessekonflikt, og tilsyn i advokatbransjen.

Den store firmadagen

Den store firmadagen, som er et årlig arrangement, ble arrangert for fjerde gang i 2019. Til firmadagen inviteres styreleder og managing partner i de 40 største advokatfirmaene til seminar med etterfølgende middag.

Tema for årets seminar var blant annet legal tech, forretningsmodeller i advokatbransjen, forretningsadvokaters samfunnsbidrag, brexit, og innkjøp av advokattjenester.

Lønnsundersøkelse og lønnskalkulator

Advokatforeningen kartlegger ved starten av hvert år inntektsforholdene for medlemmer ansatt i advokatfirmaer, bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor gjennom en lønnsundersøkelse. Undersøkelsen danner grunnlag for en lønnsstatistikk og -kalkulator for ansatte advokater og advokatfullmektiger. Sammen utgjør disse et av foreningens mest etterspurte medlemstilbud.  

Tallene som ble innsamlet for 2018 viser at ansatte advokater hadde en negativ lønnsutvikling det siste året på minus 3 %. Andelen ansatte advokater som oppgir at de har resultatavhengig lønn lå i 2018 på 84 %. Bedriftsadvokatene hadde en marginal nominell lønnsøkning fra 2017 til 2018. Organisasjonsadvokatene hadde en gjennomsnittlig nominell reallønnsøkning på omtrent 1 %. Offentlig ansatte advokater hadde en nullvekst fra 2017 til 2018. Lønnsveksten for andre ansatte i offentlig sektor i Norge var i samme periode på 3 %.

For 2019 har datainnsamlingen blitt utvidet med en egen del knyttet til rettshjelpssatsen. Videre er lønnskalkulatoren videreutviklet til et mer moderne format, som lanseres i 2020.

Bransjeundersøkelsen

I 2019 ble det gjennomført en bransjeundersøkelse. Formålet med undersøkelsen er å etablere et faktagrunnlag for analyser og vurderinger av advokatbransjen og advokatyrket i Norge. I undersøkelsen kartlegges omsetning, inntekter, priser, kostnader og strukturelle forhold i bransjen. Undersøkelsen fra 2019 viser blant annet en fortsatt vekst i markedet for advokattjenester.

Undersøkelsen viser også at kjønnsulikheten i bransjen utlignes sakte, men sikkert. Et annet interessant resultat er at advokatene leverer pro bono-tjenester for om lag 280 millioner kroner årlig.

Bransjeundersøkelsen er fra 2019 etablert som en årlig undersøkelse.

I forbindelse med Den store firmadagen foretar Advokatforeningen en egen regnskaps- og bransjeanalyse for de største virksomhetene. Analysen ble i 2019 for første gang håndtert uten bruk av eksterne rådgivere.   

Forretningsadvokaters samfunnsverdi

I moderne tid har advokater hatt en viktig rolle i «bygging av landet», enten det er snakk om utvikling av store samfunnsprosjekter, som norsk kontinentalsokkel og «oljeeventyret», eller det dreier seg om å bygge en verdensledende velferdsstat med velfungerende juridisk infrastruktur, «rule of law».

Det synes allikevel som at opinionen har lite bevissthet rundt forretningsadvokatenes rolle i samfunnet, sammenlignet med andre profesjoner som for eksempel ingeniører. Derfor bestilte Advokatforeningen en rapport fra MENON Economics for å dokumentere advokatfirmaenes samfunnsbidrag i økonomiske termer.

Rapporten viser blant annet at advokatbransjen, med de største forretningsadvokatfirmaene i spissen, har den høyeste verdiskapningen per ansatt i rådgivernæringen. Med dette som bakteppe, viser rapporten til at det er avgjørende at norsk rett og norske forretningsadvokaters konkurranseevne må styrkes for å kunne ta større markedsandeler.

Advokatjobb.no

Advokatjobb.no er en stillingsportal eid og utviklet av Advokatforeningen. Her samles ledige stillinger fra juss-Norge på et sted. Med en stillingsannonse i portalen treffer du advokater som aktivt søker jobb, og advokater som bare vil orientere seg i markedet.

Stillingsannonsene vises både på Advokatjobb.no, på Advokatbladet.no og på Advokatforeningen.no. Leserne kan abonnere på ukentlige nyhetsbrev, som sendes ut hver mandag med ukens ferske stillinger.

På Advokatjobb.no markedsføres både ledige partnerstillinger og ledige stillinger som advokatfullmektig og advokatsekretær. Annonsørene er både fra det private og det offentlige, slik at også ledige dommer- og juriststillinger vises. Ledige trainee-stillinger vises under en egen fane. Portalen viser også alle jobb-bytter i advokatbransjen med navn og bilder.

Portalens omsetning økte fra lansering i 2014 til og med 2018, men fra 2019 falt omsetningen med 36 prosent. Fallet tilskrives konkurranse fra konkurrerende nettsted.

I oktober 2019 fikk portalen ny annonseselger. Firmaet Salgsfabrikken AS selger nå annonser både for Advokatjobb.no, og Advokatbladets to plattformer.

Medlemskommunikasjon

Advokatforeningen er en sammensatt forening med høyt aktivitetsnivå på en rekke ulike områder. Dette skaper behov for effektiv og målrettet kommunikasjon med medlemmene, der det gis presis informasjon om hvordan vi arbeider for å ivareta deres mange ulike interesser. Foreningens omfattende tilbud av markedsledende forsikringer, produkter og tjenester, samt utviklingen av populære kurs og arrangementer over hele landet, øker kommunikasjonsbehovet ytterligere.

Sosiale medier

Advokatforeningen er til stede i alle de viktigste sosiale mediene. Vi deler nyhetssaker og aktuell informasjon til våre følgere på Facebook (ca 7250 følgere), LinkedIn (ca 4900 følgere) og Twitter (ca 4250 følgere). I tillegg har vi en Facebookside for Advokatenhjelperdeg.no som har ca 4170 følgere. I forbindelse med Rettshjelpsaksjonen i 2015 opprettet vi en egen Facebookgruppe; «Ingen rettssikkerhet uten rettshjelp» – for å dele informasjon og artikler knyttet til aksjonen. Denne gruppen er fortsatt aktiv og har omtrent 3000 medlemmer.

Advokatforeningen.no

Advokatforeningens nettsider gjør det enkelt å følge med på nyheter fra Advokatforeningen, samtidig som medlemmene lett skal kunne orientere seg i arbeidet med myndighetskontakt og rettspolitikk, få god medlemsrådgivning, samt få oversikt over møter, kurs og andre aktiviteter sentralt og i kretsene. Vi har i 2019 fornyet artiklene som ligger under inngangen “Advokatvirksomhet”.

Det var til sammen 174 892 brukere innom nettsiden i 2019, noe som er en økning på over 10 prosent fra året før.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev er en viktig kommunikasjonsplattform mot våre medlemmer. Her formidles blant annet stoff som berører advokatbransjen og informasjon om foreningens arrangementer. I 2019 sendte vi ut til sammen ca. 300 nyhetsbrev. Vi segmenterer de fleste utsendelsene våre for å nå ut til deler av medlemsgruppen, for eksempel kretser eller utvalgte advokatgrupper. Vi sender også ut et månedlig nyhetsbrev til alle medlemmene. Åpningsprosenten på våre nyhetsbrev er på over 53 prosent.

Advokatenes fagdager 2019

Gratis råd og rettshjelp til publikum

Advokatenhjelperdeg.no

Advokatforeningens forbrukerportal Advokatenhjelperdeg.no ble lansert i 2006. Nettsiden hadde 1 124 202 besøkende i 2019, som er en økning på 25 % fra året før. 90 % av de besøkende kommer fra søkemotorer – da fortrinnsvis Google – og direkte inn på nettstedets artikler om forbruker-juss.

«Finn advokat», der besøkende kan søke blant Advokatforeningens medlemmer, er nettsidens mest populære tjeneste, tett fulgt av «Spør advokat». Her kan publikum stille spørsmål til utvalgte advokater. Tjenesten mottar mellom 100 og 150 spørsmål i uken, og ca. 25 % av de innsendte spørsmålene blir besvart.

De mest populære juss-artiklene er «Slik skriver du samboeravtale», «Skrive testamente» og «Taper trygderettigheter ved flytting».

Advokatforeningens medlemmer er søkbare på Find-a-lawyer European e-justice Portal, ved at advokater med bevilling som er registrert på tjenesten «Finn advokat» på Advokatenhjelperdeg.no er tilgjengelige i søketjenesten.

Advokatenhjelperdeg.no

Advokatvakten

I Advokatforeningens kretser organiseres det advokatvakttjenester hvor det gis inntil 30 minutter gratisjuridisk rådgivning til publikum. Hvor ofte advokatvaktene arrangeres, og hvor mange advokater som er tilgjengelig, varierer fra sted til sted. I 2019 kunne Advokatforeningen tilby advokatvakt 33 ulike steder i Norge. Tilbudet ytes gratis av medlemmer av Advokatforeningen. Advokatvakten er et populært rettshjelpstilbud som blir hyppig brukt av publikum.

Publikumsservice

Advokatforeningen har en egen publikumstelefon som er åpen mandag–fredag, kl. 12.00– kl. 15.00. I tillegg besvares skriftlige publikumshenvendelser som mottas per brev og e-post. Majoriteten av henvendelsene gjelder spørsmål om klage på advokat, disiplinærordningen, samt hvordan komme i kontakt med advokat for juridisk rådgivning.

Advokatbladet

2019 ble et år med store endringer for Advokatbladets papirmagasin, samtidig som redaksjonen satset kraftig på nett. I april kom bladet i ny visuell drakt, med nytt og gjennomarbeidet design. Navnet «Advokaten», som hadde vært brukt parallelt i halvannet års tid, ble sløyfet, og redaksjonen begynte igjen bare å bruke navnet Advokatbladet, et navn med historisk klang.

Bladet er inne i sin 99-årgang, og redaksjonen forbereder seg på å markere at advokatenes eget organ feier 100-årsjubileum til neste år.

Advokatbladets nye layout kjennetegnes av god design, større bruk av grafikk og foto, og journalistisk fokus på brede og aktuelle temaer. Med nytt design ble det også innført et større skille mellom papirmagasinet og nettsidene. Artikler som står på trykk i bladet, skal være eksklusive for bladet, og ikke gjenbrukes fra nett. Papirmagasinet kom med ni utgaver i 2019.

Samtidig er bladets nettsider fornyet og aktualisert. I februar fikk Advokatbladet en ny nettplattform, og bruker nå den samme plattformen som Dagbladet, TV2 og en rekke andre fag- og nisjemedier. De nye nettsidene er mobiltilpassede, har flere muligheter for visuell presentasjon, og gir bedre lesbarhet.

Har satt dagsorden

Advokatbladet har rettet journalistisk søkelys på en rekke områder:

 • Uenigheten mellom Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatforeningen om tolkningen av den nye hvitvaskingsloven.
 • Kvinneflukten fra advokatbransjen.
 • Advokatfullmektigers arbeidsvilkår.
 • Legal tech-utviklingen i bransjen.
 • Domstolkommisjonens forslag til ny domstolstruktur.
 • Konsekvenser av kuttet i reisesalæret og manglende økning i rettshjelpssatsen.
 • Arbeidet med ny advokatlov.
 • Fokus på disiplinærsaker og advokatetikk.
 • Advokaters rammevilkår.
 • Oppstart av advokatvirksomhet.
 • Advokatforeningens arbeid for å begrense bruken av isolasjon.
 • Arbeidet mot seksuell trakassering i advokatbransjen.

Videre har redaksjonen dekket en rekke løpende nyhetssaker om advokater og advokatbransjen, om rettsutviklingen, om rettspolitikk og andre spørsmål av interesse for advokater.

Rettsutvikling topper

Det ble i 2019 gjort leserundersøkelser både på papir og nett. Slik ble resultatene for papirmagasinet: 72,2 prosent leser hver utgave. Bare 5 prosent svarte at de ikke leser papirmagasinet. 44,5 prosent bruker tretti minutter eller mer på lesing. 23 prosent bruker 20 til 30 minutter. 24 prosent bruker ti til tjue minutter, mens 8,5 prosent bruker mindre enn ti minutter på bladet.

På spørsmål om hva leserne ønsker å lese mer om, svarer de spurte slik (flere svaralternativer var mulig): Rettsutvikling (82 prosent), etikk og fag (62 prosent), rettspolitikk (51 prosent), nytt om folk og firmaer (42 prosent), lønn og salær (29 prosent), teknologiutvikling og fag (29 prosent), advokatbransjens rammevilkår (27 prosent), jusutdanning (9 prosent) og annet (4 prosent). 101 personer responderte på undersøkelsen.

Sterk vekst på nett

Etter oppstart av et toårig nettprosjekt i mai 2018, har nett-trafikken hatt en formidabel vekst. Antall unike sidevisninger økte med 58 prosent i 2019, og antall brukere økte med 102 prosent.

Advokatbladet bringer nå nyhetssaker om og for advokater hver dag, ofte flere ganger per dag. Nett-prosjektet ble høsten 2019 forlenget med ytterligere ett år.

Leserundersøkelsen på nett viser at 58,8 prosent av leserne er enten advokat eller advokatfullmektig. 17,5 prosent av leserne er enten jurist eller student, mens 23,7 prosent er ikke-jurister. 7 av 10 lesere er under 54 år. Nett-leserne har noenlunde de samme leserpreferansene som papirleserne, ifølge undersøkelsen, som ble besvart av 160 personer.

Advokatbladet.no

Økonomi og drift

Nye lokaler for Advokatforeningen

I 2019 ble det besluttet at Advokatforeningen flytter fra sine lokaler i Kristian Augusts gate 9 til nye lokaler i Universitetsgaten 7. Øvrige leietakere i Kristian Augusts gate 9 flytter ikke.

Advokatforeningen signerte den 10. desember 2019 avtale med Juristforbundet om salg av aksjene i Juristenes Hus AS. Juristforbundet overtok aksjene den 2. januar 2020. Advokatforeningen hadde avtalt vederlag for aksjene på kr 48.201.776, som vi fikk overført den 3. januar 2020.

Advokatforeningen inngikk videre avtale om leie av nye lokaler i et bygg under oppføring i Universitetsgaten 7, med Entra ASA som utleier. Etter avtalen er innflytting i september 2021.

Advokatforeningen ser frem til å flytte inn i tidsmessige lokaler som gir mulighet til mer utadrettet aktivitet overfor medlemmene. I nye lokaler vil Advokatforeningen tydeligere enn i dag kunne fremheve sin egen identitet. Lokalene inneholder en sone som vil være åpen for medlemmene. Advokatforeningen vil også kunne avholde egne kurs i et direkte tilknyttet lokale.

Regnskap 2019

Advokatforeningens aktivitetsbaserte regnskap er inntatt i årsrapporten. Aktivitetsbasert regnskapsrapportering gir informasjon om i hvilken grad foreningen lykkes med å oppfylle sine mål og hvor effektivt midlene blir benyttet. Aktivitetsbasert styring gjør det også enklere å vurdere foreningens utvikling over tid

Aktivitetsregnskapet for 2019 viser et aktivitetsresultat på kr 14 959 009,-. Budsjettert aktivitetsresultat for 2019 var på kr 6 276 414,-. Budsjettavviket er forårsaket av ekstraordinære inntekter fra avgift ved manglende etterutdanning, samt høy avkastning på finansplasseringene.

Formålsprosenten 2019 er på 80,6 %, det vil si at 80,6 % av alle kostnadene er fordelt ut på foreningens formål. Til sammenligning var formålsprosenten i 2018 på 82,8 %. 

Sum inntekter er kr 69,6 mill., budsjetterte inntekter 2019 var kr 66,7 mill. ekskl. finansinntekter.

Netto finansposter har et resultat på kr 7,8 mill., en differanse til budsjett på kr 5,3 mill.

Kostnader til foreningens formål er kr 50,4 mill.,og kostnader til administrasjon er på kr 12 mill. Til sammen er det et mindre forbruk av midler på kr 0,5 mill. sammenlignet med budsjett.

Formålskapitalen per 31.12.2019 utgjør kr 100,2 mill., hvorav fri formålskapital utgjør kr 68,9 mill., som tilsvarer ca. 1 års drift i et nedleggelsesår.

Pensjonsforpliktelsene er redusert med kr 2,2 mil. kroner, og skyldes hovedsakelig endringer i forutsetningene.

Advokatforeningen har etter hovedstyrets mening en solid og sunn økonomi, som tilsier at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Etter hovedstyrets oppfatning gir det fremlagte resultat og balanse med tilhørende noter et rettvisende bilde av foreningens utvikling og drift. For øvrig vises det til regnskap og balanse inntatt i årsberetningen.

Les mer om regnskapet.

Miljø og likestilling

Virksomheten drives i Juristenes hus med adresse Kristian Augusts gate 9, Oslo. Foreningen har ingen fysisk produksjon og forurenser således ikke det ytre miljø. Det var per 31.12.2019 35 medarbeidere i sekretariatet, herav 3 ansatt i engasjement. Kvinneandelen er på 77 %. I Advokatforeningens styre er det 5 kvinner (42 %) og 7 menn (58 %) inkl. Yngre advokaters observatør. Sykefraværet i sekretariatet var på 3,4 % i 2019 mot 5,4 % i 2018. Det legemeldte sykefraværet var henholdsvis på 3,7 % for kvinner og 2,5 % for menn. Det egenmeldte sykefraværet var totalt på 1,1 % mot 0,8 % i 2018. Det ble ikke rapportert om personskader i 2019. Advokatforeningen er tilsluttet bedriftshelseordning.