Kretser

Kretser

Aust-Agder krets

Leder: Ole Magnus Heimvk
Styremedlememr: Kari Høgevold (nestleder), Cecilie Helberg

Kretsen hadde 59 medlemmer per 31. desember 2019.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
I perioden er det blitt avholdt ett lokalt kurs. Videre er det i kretsen lagt ned mye arbeid knyttet til ny domstolstruktur, herunder betydningen dette vil ha for Aust-Agder tingrett og Aust-Agder jordskifterett.

Kretsens leder sitter i en arbeidsgruppe sammen med representanter for kommunene i kretsen, og tillitsvalgte i domstolen. Videre er det opprettet en gruppe i foreningen som skal arbeide med problemstillingen i 2020.

 

Buskerud krets

Leder: Christer Almquist
Medlemmer: Ida Camilla Hals, Vibeke Bille, Thomas Austad, Monica Tennebø
Varamedlemmer: Sjak Haaheim, Charlotte Wickmann Kvamme, Gabrielle Lileeng Asmyhr

Kretsen hadde 198 medlemmer per 31. desember 2019.

Kursvirksomhet/ faglige aktiviteter
28.05.2019 «Narkotikaprogram med domstolkontroll» med tingrettsdommer Merckoll

14.09.19 «Praktiske råd til forberedelse og gjennomføring av sivil hovedforhandling». Kurset var i regi av Yngre Advokater Buskerud krets.

Sosiale aktiviteter
08.11.2019 Gåsaften med 64 påmeldte.

06.09.2019 Yngre Advokater Buskerud stod i år som arrangør for en litt annen vri på den årlige Advokatur. Advokaturen i år ble arrangert som en «Urban Advokatur», der det blant annet var omvisning på Aass Bryggeri og senere sammenkomst på en rekke steder i Drammen by.

Annet
Kretsstyret har arbeidet med høringsuttalelser. Kretsstyret har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med endringer i etterutdanningen for tidsperioden 2019 – 2023. Videre har kretsstyret avgitt høringsinnspill til endringer i retningslinjer for sertifiserte meglere og forslag til vedtektsendringer fra representantskapsmedlem Brynjar Østgård. Videre har kretsen avgitt høringsuttalelse knyttet til revidering av retningslinjer for forsvarere.

Les om Yngre Advokater Buskerud krets her.

Advokatvakten
Den regulære advokatvakten er avholdt annen hver uke i 2019 og styret vil takke alle advokater som stiller opp og bidrar til et godt tilbud til byens innbyggere. Kretsstyret er informert om at biblioteket på Papirbredden holder på med oppussing og at de av den grunn ikke kan stille med lokaler i første halvdel av 2020. Kretsstyret har p.t ikke sett andre egnede lokaler, noe som medfører at advokatvakten våren 2020, trolig utgår. Kretsstyret ser advokatvakten som svært viktig og vil arbeid for å få gjennomført denne fra høsten 2020.

Finnmark krets

Leder: Sven Falkanger
Styremedlemmer: Anne Haraldsvik, Anne Marit Pedersen

Kretsen hadde 46 medlemmer per 31. desember 2019

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter:
28.03.19 Årsmøte og møte med Samisk forum for domstolene. Tema for møtet var forslag til intern veileder for domstolene for behandling av samiske saker.

11.-12-12.19 Kurs i Vadsø med følgende temaer:
- Domstolkommisjonens arbeid v/kommisjonsmedlem Nils Asbjørn Engstad
- Parts- og vitneavhør v/ Kari Sigurdsen hos Regjeringsadvokaten
- Advokatetikk v/Anders Kittelsrud fra Advokatforeningen
- Fremtidsfullmakt v/ Aleksander Eggum fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

 

Haugesund krets

Leder: Christoffer A. Falkeid
Medlemmer: Helena Helgesen (nestleder), Ann-Elin Rossebø, Christian Amundsen, Kristin S. Engdal
Varamedlemmer: Erik Lea, Maria Oftedal, Håkon V. Nordstrøm

Kretsen hadde 99 medlemmer per 31. desember 2019.

Kursvirksomhet/ faglig aktivitet
07.03.19 Kurs i digitalt rettsaksarbeid v/tingrettsdommer Kjetil Myhrvold

Sosiale aktiviteter
03.08.19 Deltakelse under parolen under Haugesund Pride

18.10.19 Høstfest med forestillingen 0+0=4 på Bedehusets Bar og Bazaar

06.12.19 Julebord på Sjøhuset

20.12.19 Julesherry hos Advokatene Lea, Haavik, Helland & Falkeid

Annet
Styret innvilget kr. 10 000 til 8. mars komiteen i Haugesund sitt arrangement i Festiviteten 8. mars 2020, hvor temaet var «Kvinner og makt».

 

Hordaland og Sogn og Fjordane krets

Leder: Ingelin M Gundersen
Medlemmer: Bjarte Aarlie (nestleder), Brendan Stewart, Rikke Arnesen, Stian Osa, Robert Fonn, Åshild Fløisand
Varamedlemmer: Sølvi Nyvoll Tangen, Arild Solheimsnes, Ann Cathrine Lerstad

Kretsen hadde 845 medlemmer per 31. desember 2019.

Kursaktivitet/ faglig aktivitet
17.01.19 Drap – Rett på sak

19.02.19 Møte i sivilt råd

12.03.19 Årsmøte for kretsenmed påfølgende kurs og middag

14.03.19 Samarbeidsmøte med aktørene i straffesakskjeden (påtalemyndighet, advokater, kriminalomsorg og Bergen tingrett

2.04.19 Offentlige anskaffelser – Rett på sak

21.06.19 Sommerfest og kurs

27.08.19 Utlendingsrett – Rett på sak

29.8.19 Sivilt råd

19.9.19 Kurs i Sharia – avlyst på grunn av for få påmeldte

23.10.19 Dialogmøte om saksavvikling i straffesaker i Gulating lagmannsrett

1.11.19 Tvistedagen – samarbeidsprosjekt mellom Bergen tingrett, Gulating lagmannsrett, advokatforeningen og juridisk fakultet

5.11.19 Folkerett – Rett på sak

6.12.19 Kurs og julebord – Sogn og Fjordane

10.12.19 Nye rutiner og kortere ankeforhandlinger i sivile saker – Gulating lagmannsrett

Advokatvakten
Advokatvakten i kretsen ar holdt åpent hver torsdag fra 17:00-20:00 i tinghuset

Les om Yngre Advokter Hordaland og Sogn og Fjordane krets her.

 

Hedmark krets

Leder: Trude Holmen
Styremedlemmer: Emil Tømmerdal Nordby. Hanne Wesche, Anne Marit Mork
Varamedlemmer: Håkon Langerud, Helge Hartz

Kretsen hadde 133 medlemmer per 31. desember 2019.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter:
01.03.19 Årsmøtet med påfølgende årsmøtemiddag i Hamarstuene. Tilstede var medlemmer fra kretsen samt ledsagere.

Under årsmøte ble fri rettshjelpsordningen og advokatvaktordningen diskutert, samt at det ble bestemt at årsmiddagen for neste år skulle være gratis for kretsens advokatfullmektiger.

Advokatvakten:
Advokatvaktordningen har fulgt samme mønster som tidligere år. Ordning hvor man anmodet brukerne om å melde fra til Frivillighetssentralen hvorvidt de kommer, har blitt videreført også i år. 

 

Helgeland og Salten krets  

Leder: Ingid M. Holm
Medlemmer: Silje Mjelle, tor Eitran, Kristin F. Hammervik
Varamedlemmer: Siv-Kristin Hansen, Trond-Ivan Blomsø, Frank O. Kvalvik

Kretsen hadde 104 medlemmer per 31.12.2019

Kursvirksomhet/Faglig aktivitet
8.11.19 Kurs i aktiv saksstyring etter Tvisteloven i samarbeid med Salten tingrett.

24.-25.10.19 Det tradisjonelle Mo-seminaret

 

Midt-Hålogaland

Leder: Trude Marie Wold
Styremedlemmer: Stian Auglend, Hanne Skare
Varamedlem: Daniel Riibe-Stokland

Kretsen hadde 90 medlemmer per 31. desember 2019.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
25.01.19: Kurs i etikk v/ Jeppe Normann på Sortland.

15.03.19. Kurs i rettsmegling ved tidligere sorenskriver i Oslo Geir Engebretsen, tingrettsdommerne Hanne Sofie Bjelland og Ragnar Lindefjeld i Narvik.

29.11.2010: Kurs i eiendomsmegling v/ Johan Arnt Mettevoll i Harstad.

Sosiale aktiviteter
24.01.2019: Sosial samling med middag mv. i forbindelse med årsmøtet.

15.03.2019 Vinterfestukeseminar med både faglig og sosialt innhold.

Annet
Styret har i 2019 som i 2018 hatt stort fokus på endringene i domstolstrukturen som pågår nasjonalt. Styret tok initiativ til et ad hoc møte på Sortland da domstolkommisjonen kom med sitt forslag. Det ble i den anledning satt ned en gruppe hvor i sorenskriveren i Vesterålen, advokat John Petter Karlsen og en rekke lokale politikere er deltagere. Styret har valgt i den forbindelse og ikke være med i gruppen, men isteden tilby sin bistand ved behov.

Det har også vært fokusert på rettshjelpsats, og halvering av reisesats, noe som påvirker advokatene i kretsen i meget stor grad.

Advokatvakten
Midt-Hålogaland arrangerer advokatvakt i Harstad og Sortland.

Les om Yngre Advoater Midt-Hålogaland krets her.

 

Møre og Romsdal krets

Leder: Roger Sporsheim
Styremedlemmer: Wenche Brandstad, Lars Neergård, Øystien Remme, Jahn Waage Aurdal

Kretsen hadde 183 medlemmer per 31. desember 2019.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
8.-9.03.19 Årsmøte og kurs i kretsen

4.-5.10.19 Høstseminar ved Angvik Gamle Handelssted.

Sosiale aktiviteter
Lokalavdeling Ålesund og Sunnmøre har hatt følgende fem arrangementer i 2019: Årsmøte i mars, kurs om digital hovedforhandling og etikk i mai, sommerseilas i juni, foredrag om barnefaglig sakkyndighet i november og julebord i desember. Lokalavdelingen i Molde har hatt tre arrangementer i 2019. I mars holdt de årsmøte hvor advokat Kristine Rørholt fra WR holdt foredrag om hvitvasking. Det ble arrangert sommerfest 8. juni, og på høstmøtet i september holdt høgskolelektor Georg Panzer Iversen foredrag om etikk.

Annet
I 2019 har Advokatforeningen primært hatt fokus på fremtidig domstolstruktur, men kretsen har også vært engasjert i spørsmål om rettshjelpssatsen. Det har vært noe kontakt med politikerne for å påvirke endringer i ordningen for fri rettshjelp.

Advokatvakten
Advokatvakten har blitt gjennomført damen med Ålesund frivillighetssentral, som også videreføres i 2020. Det arrangeres også advokatvakt i Kristiansund i samarbeid med kommunen.

 

Oppland krets

Leder: Tone Ljoså
Styremedlemmer: Ingrid Lund, Øystein Skurdal, Henrik Kaldahl Thorrud
Varamedlemmer: Ellen Beate Lunde, Karianne Grindstad

Kursaktiviteter/ Faglig aktivitet
Styret planla å arrangere et Juristtreff på Lillehammer for advokater, andre jurister og studenter høsten 2019. På grunn av mye arbeid knyttet til domstolkommisjonens forslag om nedleggelser av domstoler i kretsen ble dette utsatt til 4. februar 2020, men en del av forberedelsene ble gjort i 2019. Tema for kurset var Advokatetikk, med vekt på reglene om god advokatskikk og andre etiske normer, og med konkrete etiske dilemmaer, ved Sverre Blandhol, professor ved Det juridiske fakultet, UiO. Kurset og påfølgende juristtreff ble holdt på Scandic Lillehammer Hotell og til tross for at invitasjonen kom noe seint ut var det rundt 25 deltakere på hver av arrangementsdelene, derunder også noen studenter, og deltakerne virket fornøyde.

Annet
Styret utarbeidet og gjennomførte med hjelp fra Advokatforeningens administrasjon en spørreundersøkelse blant kretsens medlemmer rett i etterkant av domstolkommisjonens innstilling i oktober 2019. Resultatene fra denne har blitt lagt fram i møte på Lillehammer hos Advokatfirmaet Thallaug, og spredd til øvrige kretsledere og informert om på kretsledersamling og formøte til denne i november.

Tone Ljoså deltok på et møte om Domstolstruktur som Senterpartiet arrangerte på Stortinget i mai. Tone Ljoså, Øystein Skurdal og Ingrid Lund har deltatt på møte om konsekvenser av domstolkommisjonens innstilling for Lillehammer hos advokatfirmaet Thallaug.

 

Oslo krets

Leder: Else-Marie Merckoll
Medlemmer: Lars Berge Andersen (nestleder), Trygve Staff, Nora Hallén, Hanne Skaaberg Holen, Anette Mellbye, Gitte Marie Lundh Bjurling
Varamedlemmer: Petter Mandt, Aurora Geelmuyden, Elsa Charlotte Gil

Kretsen hadde 5556 medlemmer per 31. desember 2019. Oslo er Advokatforeningens største krets og utgjør 57% av foreningens totale medlemsmasse.

Kursvirksomhet/ faglig aktivitet

15.01.19 Foreldretvister med Rikke Lassen

22.01.19 Digital hovedforhandling med Frode Støle og Espen Bjerkvoll

27.02.19 Hvitvasking med Jon Petter Rui

02.04.19 Etikk: Advokatenes rolle i rettsmekling med Ragnar Lindefjell

05.03.19 Digital rettsaksarbeid – del II med Frode Støle og Espen Bjerkvoll

04.09.19 Adobe Acrobat Reader med Frode Støle og Espen Bjerkvoll

10.09.19 Ny arvelov med Vibeke Five

16.10.19 Adobe Acrobat Reader med Frode Støle og Espen Bjerkvoll

29.10.19 Skatterazzia med Harald Hauge

13.11.19 nytt i Avhendingsloven med Joachim Skjelsbæk

Sosial aktivitet
Oslo krets har medlemskap i Oslo bedriftsidrettskrets. Kretsen har et aktivt fotballag, bestående av ca. 15 medlemmer, som i sommersesongen 2019 kom på 7. plass i 2. divisjon – samme plass som i 2018. Advokat Anders Goplen Haug er oppmann for fotballaget.

Annet
Kretsstyret har i 2019 hatt et godt samarbeid med Oslo tingrett. Det årlige faste dialogmøtet ble avholdt mandag 8. april. Fra tingretten deltok sorenskriver Yngve Svendsen, avdelingsleder og tingrettsdommer Espen Bjerkvoll og direktør Arnhild Olsen. Fra kretsen deltok styreleder Else-Marie Merckoll og styremedlem Trygve Staff. Fra sekretariatet deltok Hege Moljord. Temaer som ble drøftet, var bla Aktørkonferanser, moderat spesialisering, sikkerhetskontrollen, Aktørportalen, samt salæravregning i fri rettshjelpssaker.

Dialogmøte med Oslo byfogdembete ble avholdt tirsdag 15. oktober. Fra byfogden deltok sorenskriver Inga Merethe Vik og avdelingsleder og dommer Hilde Gaarder. Fra kretsen deltok nestleder Lars Berge Andersen og varamedlem Elsa Charlotte Gil. Fra sekretariatet møtte Hege Moljord. Temaene for møtet var Status på saker i Oslo byfogdembete, status advokatoppdrag, økonomi og bemanning, samt domstolkommisjonen og endringer i domstolstruktur.

Det årlige faste dialogmøtet med Borgarting lagmannsrett ble avholdt mandag 21. oktober. Fra lagmannsretten deltok førstelagmann Marianne Vollan, lagmann Eirik Akerlie og direktør Mari Fjærtoft Trondsen. Fra kretsen deltok styreleder Else-Marie Merckoll og styremedlem Trygve Staff, fra sekretariatet deltok Hege Moljord. Temaene for møtet var Erfaringer med utredningsenheten, berammingssituasjonen, tiltak for å redusere ankeforhandlingstiden, aktuelle rettspolitiske saker, samt digitale arbeidsmåter.

For øvrig var kretsen representert på Rettens dag i Oslo tinghus, lørdag 26. oktober 2019.

I november var kretsstyret på studietur til Warszawa. Målet for turen var å utveksle erfaringer og uttrykke støtte til de utfordringer advokater og dommere i Polen opplever med det eksisterende politiske klimaet. Programmet inneholdt blant annet møter med advokatforeningen i Warszawa, Ombudsmannen, omvisning og orientering i Høyesterett, lokale dommere, representanter fra ambassaden i Warsawa samt en lokal journalist.

Styreleder Else-Marie Merckoll har deltatt i Advokatforeningens forhandlingsutvalg og har bla hatt møte med Justisdepartementet om rettshjelpsatsen og stykkprisforskriften for 2021.

Kretsen har ved flere anledninger blitt oppfordret av medlemmer til å delta til Oslo Pride. Pride er en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, og en politisk markering av at alle mennesker, uavhengig av seksuell legning, skal få leve frie liv uten fare for trakassering eller diskriminering. Kampen for menneskerettigheter er sentralt for Advokatforeningen, og kretsen markerte også i 2019 sin støtte ved å delta i paraden lørdag 22. juni 2019. Arrangementet var svært vellykket, og rundt 25 personer deltok. Deltakerne møttes i Juristenes hus og fikk servert enkel frokost og utdelt t-skjorter, før de samlet gikk til paradestart på Grønland.

Årsmøtet ble avholdt 21. mars 2019 i Gamle Logen i Oslo. Arrangementet var gratis for medlemmer av kretsen, og vellykket med om lag 230 deltakere.

Arrangementet ble innledet av obligatoriske formalia og valg til foreningens styrer. Tema for den påfølgende paneldebatten var «Ytringsfrihet i krenkelsens tid». Debatten ble innledet med et innlegg av høyesterettsdommer og tidligere dommer i EMD, Erik Møse. Debattleder var Anne Siri Koksrud Bekkelund fra Civita og debattdeltakere var William Nygaard, Adele Matheson Mestad, Asle Toje og Leo Ajkic.

Spellemannsvinner Thea Hjelmeland stod for kveldens underholdning, etterfulgt av bespisning og sosialt samvær.

Advokatvakten
Oslo krets har en advokatvaktordning i Oslo sentrum, Sandvika og Asker. Advokatvakten i Asker ble startet opp i 2015 som følge av stor etterspørsel. I 2019 har det bidratt syv advokater i Asker, 15 advokater i Sandvika og 41 advokater i Oslo. Advokatvakten er et svært populært rettshjelpstilbud som brukes flittig av publikum.

Les om Yngre Advokater Oslo krets her. 

 

Romerike krets

Leder: Ruth Nying Frøland
Medlemmer: Monica Melgård, Ole-Kristian Ringnes, Hilde Mo, Andreé Berven

Kretsen hadde 168 medlemmer per 31. desember 2019. 

Sør-Rogaland krets

Leder: Stian Bråstein
Styremedlemmer: Eirik Myhre, Vegard F. Bråstein, Håkon Halvorsen, Elisabeth Bjelland, Ann Mari Winterhus-Fjeld, Kristin Jensen, Siri Olstad.

Kretsen hadde 473 medlemmer per 31. desember 2019.

Kursaktivitet/ faglig aktivitet
4.04.19 «Tvister etter boligkjøp» v/ Trygve Bergsåker

08.05.19 «Grensen for medvirkningsansvar med særlig sikte på passiv medvirkning. Oppdatering av rettspraksis – strafferett og straffeprosess» v/ Magnus Matningsdal

08.09.19 Kurs i dødsboskifte v/ Randi Birgitte Bull hos Bull & Co Advokatfirma AS

Sosiale aktiviteter
13. 06.19 Den etter hvert svært så langvarige tradisjon med Båttur med MS Rogaland i juni, står fortsatt like sterkt. Etter noen år med litt sviktende deltakerantall, har vi de siste år hatt godt oppmøte.. Turen forløp på sedvanlig vis med skalldyr på menyen, og 3-4 timer i byens skjærgård. Kvelden ble avsluttet, for dem som ville, med et nattlig bybesøk. Også i år ble siste års innmeldte i advokatforeningen invitert av styret på vorspiel før turen, noe som også ble en suksess. Godt oppmøte av de unge, men vi vil gjerne se enda flere neste år.

21.09.19 Advokatforeningens medlemsmøte på Rogaland Teater. I samarbeid med Advokatforeningen ble gjestespillet «0+0=4» satt opp på hovedscenen. Tema var justismord og rettssikkerhet.

Kvelden ble innledet med forestillingen 0+0=4, utført av skuespiller Thomas Bye. Tre sterke historier fra vårt eget rettssystem ble fremført med høyt engasjement. Forestillingen ble en spennende innleder til kveldens paneldebatt om rettssikkerhet.

I panelet satt et utvalg av kretsens egne jurister - Helge Bjørnestad, Inger Marie Sunde og Bjarne Winterhus-Fjeld -, i tillegg til forfatter Bjørn Olav Jahr, skuespiller Thomas Bye og ordstyrer Hans Petter Aass. Medlemmene i salen kom med gode spørsmål, og vi fikk nyttige diskusjoner om rettssikkerhet, politiarbeid og samarbeid mellom aktørene. De som var tilstede fikk også høre Bjørnestad fortelle om den gang han oppdaget et justismord fra egen rettssal.

14.12.19 Juletrefest. Etter to år på Clarion Hotel med blandet suksess, ble årets juletrefest arrangert på Atlantic hotel. Det må betraktes som en større suksess. God mat, svært profesjonell stab og flotte lokaler gjorde kvelden til en veldig kjekk opplevelse. Noen små innkjøringsproblemer opplevdes dog, men det rettes opp til neste år. Ellers forløp kvelden på sedvanlig vis, med god mat og drikke, gode (om noen litt lange ☺) taler, juletregang, dans og goddrøs m.v.

Ellers var deltakelsen igjen ganske høy, ca. 130 denne gang. Deltakerantallet synes faktisk å være påvirket av hvorvidt det er fotografering eller ei. Vi håper på enda flere deltakere neste år, og da vil arrangementet også bli lagt en uke tidligere, slik at vi ikke kommer for tett oppi jul, noe som visstnok også påvirker enkelte. Dessverre sviktet styret litt i år m.h.t. å få arrangert vorspiel for de nyinnmeldte. Det beklager vi, men lover å komme sterkere tilbake neste gang. Men alle var enige om at det hadde vært en kjekk kveld!!

Styret arrangerte også i år Advokatmesterskap i volleyball og fotball, kalt «actionball». Det var påmeldt seks lag med totalt 57 spillere. Dette året var det Kluge som stakk av med seieren. Konkurransen ble avsluttet med bankett på Villa22, med 42 påmeldte.

Advokatvakten
Advokatvakten er et gratis rettshjelpstilbud hvor kretsens medlemmer stiller opp frivillig og tilbyr publikum inntil en halvtime gratis juridisk rådgivning. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Sølvberget, som stiller lokaler til disposisjon. Markedsføring skjer både på Sølvberget sine hjemmesider, samt på hjemmesidene til Advokatforeningen.no.

Siden 2018 har det vært advokatvakt hver torsdag ettermiddag, avbrutt av sommer- og juleferie. Det var 35 frivillige som påtok seg vakter i 2019, og disse fikk fordelt til sammen 36 vakter. Til sammenligning var det 30 frivillige i 2019 som fikk fordelt 36 vakter. Enkelte blir satt opp som «hovedvakt», og andre som «bakvakt». Sakstypene er varierende, og inkluderer bla familierett, barnerett, utleierett, utlendingsrett, plan- og bygningsrett, husleierett, arbeidsrett m.m.

I løpet av 2019 har det vært en jevn pågang av innbyggere som har møtt opp til Advokatvakten. På grunn av noe manglende tilbakemeldinger fra vaktene er det ikke fullstendig oversikt over det totale antallet saker/fremmøtte i 2019. Men på enkelte travle dager var det ikke anledning til å hjelpe alle fremmøtte.

Det er en løpende og god dialog mellom Sølvberget og Advokatforeningen Sør-Rogaland krets. Kretsen forestår fordeling av vakter samt har all dialog med vaktene, mens Sølvberget tilrettelegger kontorsted og andre praktiske i forhold.

Les om Yngre Advokater Sør-Rogaland krets her.  

 

Telemark krets

Leder: Heidi Amalie Grindem
Styremedlemmer: Siv Johanne Dalen (nestleder), Ranveig Sem, Bjørn Dyrland, Ine Evja, Kristine Langerød
Varamedlemmer: Fred Arne Hjetland, Tom Isaksen

Kretsen hadde 99 medlemmer per 31. desember 2019

Kursaktiviteter /faglige aktiviteter
28.03.19 Årsmøte, kurs og middag avholdt på Thon Hotel Høyer. Generalsekretær Merete Smith avholdt kurs i etikk og informasjon om foreningens arbeid.

29.-30.08.19 Sensommerkurs på Langesund Digitalisering i advokatbransjen v/ direktør for digital innovasjon, Arne Steen Slåttå i Adv. firmaet Haavind AS. Kurset hadde følgende temaer:
- Digitalisering, dialog og forventinger imf. Saksforberedelse for Agder lagmannsrett v/ lagdommere Guro Vale Kvakvik og Andreas Skoe Cederkvist
- Retorikk i rettssalen v/ Professor Sverre Bladhol, UiO/Jur. Fakultet
- Endringer i avhendingslova v/ Professor Trygve Bergspker, UiO/ institutt for privatrett
- Digital saksgang og aktørportalen v/ kst. Tingrettsdommer Julie Rasmussen Soll

Sosiale aktiviteter
12.12.19 Julekurs med julebord avholdt på Villa fløyen i Skien hvor temat var: Dialog og forventinger imf. Saksforberedelse og saksgjennomføring i Tingretten v/ tingrettsdommer Knut Kollen

Annet
Kretsen har deltatt på møte med stortingets justiskomite i Aust-Telemark tingrett om endringer i ny somstolstruktur. Styret har forløpende behandlet aktuelle saker fra sentralt hold som høringsuttalelser, vedtektsendringer mv.

Advokatvakten
Det er etablert advokatvakt for Skien, Porsgrunn, Bamble og Bø, alle avholdt ved bibliotekene.

 

Trøndelag krets

Leder: Kyrre R. Osmundsen
Styremedlemmer: Anita Rian Lykken (Nestleder), Marit Wenda Kjørsvik, Guri Ulvsløkk Vagnildhaug, Line Gulbrandsen, Maria B Tanemsmo, Sigun Dybvad
Varamedlemmer: Johan Iva Ansnes, Kolbjørn Lium

Kretsen hadde 382 medlemmer per 31.desember 2019.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
28.05.19 Praktisk eiendomsmegling v/ Dag Hegerstrøm

06.09.19 Sekretærkurs

24.-26-10-19 «Rørossseminaret 2019»

Sosiale aktiviteter
06.06.19 Sommerfest med foredrag

13.12.19 Julebord - Advokatforeningens julebord ble avholdt i Klubbselskapet Harmonien

Advokatvakten:
Vaktordningen ved Trondheim folkebibliotek er arrangert ukentlig i hele 2019.

Ordningen er fortsatt populær blant befolkningen og det er som regel fulle lister – dvs. 4 påmeldte til hver tirsdag. Det er fortsatt kun en advokat som møter pr. vakt.

Ordningen fungerer godt, de advokatene som deltar på vaktordningen gjør en viktig sosial innsats. Ordningen videreføres.

Les om Yngre Advokater Trøndelag krets her.

 

Troms krets

Leder: Kathrine Gry Jakobsen
Medlemmer: Kristian Høines Mathisen, Bård Utstøl Pedersen
Varamedlemmer: Tom-Martin Bersvendsen, Birthe Hansen Nordgård

Kretsen hadde 166 medlemmer per 31. desember 2019.

Kursaktivitet/faglig aktivitet
14.03.19 Årsmøte og kurs av Espen Bjerkvoll og Frode Stølen fra Oslo tingrett i digitalt rettssaksarbeid. Årsmøtet ble avholdt på Clarion Hotell With med påfølgende festmiddag på Scandic Ishavshotell

11.10.10 Kurs av advokat Eirik Birkelund fra Sands Advokatfirma DA i Tromsø. Tema for kurset var Mangler og mangelansvar i entrepriserett på hotell The Edge i Tromsø

Sosiale aktiviteter
I 2019 ble det avholdt seks «Jusluncher» i samarbeid med Juristforbundet og UiT Norges arktiske universitet, hvorav tre på våren og tre på høsten.

Advokatvakt:
Det har gjennom året vært gjennomført advokatvakt på Finnsnes og i Tromsø. Ansvarlig for advokatvakta i Tromsø opplevde store utfordringer da det ved oppstart ikke hadde meldt seg mer enn noen få advokater. Etter et par påminnelser herfra, mulighet for nedlegging av tiltaket og interne oppfordringer, er det nå tilstrekkelig med frivillige advokater som har meldt seg til ordningen. Styret oppfordrer kretsens medlemmer til å melde seg til dette viktige rettshjelptilbudet til kretsens befolkning. En stor takk til advokat Ulf Hansens kontor i Tromsø og advokat Olav Eriksens kontor på Finnsnes som også i 2019 har tatt ansvar for oppsett av vaktlister og kontakt med bibliotekene.

Les om Yngre Advokater Troms krets her.

 

Vest-Agder krets

Leder: Eirik Ramsland (fra juni 2019) og Susanne Moe (frem til juni 2019)
Medlemmer: Maria Ursin Ingebrigtsen, Lars Faye Ree, Ronny Håkonsen
Varamedlemmer: Arild Karlsen og Silje Hauan Andersen

Kretsen hadde 203 medlemmer per 31. desember 2019.

Kursvirksomhet/ Faglig aktiviteter
9.-10.03.19 Årsmøte og kurs. Kursene bestod av:
 - «Styremedlemmers og daglig leders erstatningsansvar – «ansvarsgjennombrudd»» v/ Professor Tore Bråthen
 - «Advokatetikk – rollemoral og integritet» v/ Marianne K. Bahus
 - «Tolking av testamenter» v/ Advokat Jens Daniel Vinvand

06.09.19 «Seksjonering og reseksjonering, med vekt på Kartverkets kontrolloppgaver ved reseksjonering» v/ Hugo Torgersen

13.09.19 Kurs med følgende temaer:
 - «EMK, grunnvilkår, praksis» v/ Helle Cecilie Lineikro.
 - «Prosjektet domstolsbehandling til barnets beste. Summarisk gjennomgang, anbefalinger i barnevernssaker, straffesaker mv.» v/ Tingrettsdommer Anita Jarvoll Hekneby
 - «Etikk for advokater, case studies» v/ Erik Glad Balchen og Åse Johnsen Drabløs
 - «Romretten: Opprinnelse, utvikling og betydning» v/ Svein Krsitian Haanes

12.11.19 «Innføring i Jordskifte, ny lov 2013, saksbehandling» v/ Einar Bergsholm

03.12.19 Skatebetalerforeningens årlige kurs i skatterett v/ Trond Olsen

12.12.19 Nye retningslinjer for forsvarere v/ Arild Dyngeland

Sosiale aktiviteter
13.-16.09.19 tur med kretsen til Piemonte

Annet
I 2019 har det vært avholdt to samarbeidsmøter mellom Advokatforeningen, Kristiansand tingrett, Statsadvokatene i Agder og Agder politidistrikt, samt representant for faste forsvarere og faste bistandsadvokater.

Advokatforeningen har også hatt et samarbeidsmøte med leder av Fylkesnemnda i Agder. Medlemmene har fått mulighet til å komme med innspill og referat fra møtene er blitt sendt tilmedlemmene.

Yngre Advokater er blitt opprettet i kretsen.

Styret har fulgt opp NOU 17:2019 Domstolstruktur. Advokater som praktiserer i rettskretsen til Lister tingrett har sendt inn merknader til NOUen. Det er uklart når (om) NOUen sendes ut på høring. Styret har også sendt innspill til høring om nye retningslinjer for forsvarere og endring i retningslinjer for sertifiserte meklere.

Advokatvakten
Advokatvakten i Kristiansand har vært gjennomført hele 2019. I år har styret også startet opp med en prøveordning med Gatejuristen. Første advokatvakt med Gatejuristen vil være i 2020. Tidligere ordning på Kongens senter er videreført. Styret registrerer at det har vært økende interesse for ordningen blant kretsens medlemmer, hvilket er svært gledelig, men vil fortsatt oppfordre flere firmaer til å ta ansvar for å delta på tiltaket.

Advokatvakten i Mandal har også blitt gjennomført i 2019. Mandal kommune organiserer denne sammen med Advokatforeningen. Det har vært gjennomført 11 advokatvakter i 2019. 70% av advokatvaktene som praktiserer i Mandal deltar på ordningen.

Les om Yngre Advokater Vest-Agder krets her.

 

Vestfold krets

Leder: Marianne Teisbekk
Medlemmer: Thomas Bjanger (nestleder), Even Solbraa-Bay, Ann-Iren Skjelbred, Jessica Nazareno Ellingsen, Jørgen Samuelsen, Håvard Wiig Andersen

Kretsen hadde 237 medlemmer per 31. desember 2019

Kursvirksomhet/ faglig aktivitet
Kretsen har avholdt ett lokalt kurs i 2019 i tilknytning til årsmøtet. I tillegg har det vært gjennmført to kurs på Sandefjord Motorhotell, i tillegg til storkurset i utlandet. I 2019 ble det ikke avholdt høstfest. I stedet ble det i august arrangert «Back to work» for advokatene og domstolene for å makere overgangen fra flere domstoler til nye Vestfold tingrett.

 

Østfold og Follo krets:

Leder: Lars Winsvold
Medlemmer: Mario E. Nodenhaug, Mirén Gundersen, Ole Richard Holm-Olsen, Thomas Andrews.
Varamedlemmer:Trine Husaas, Kjetil Linde Holo

Kretsen hadde 252 medlemmer per 31. desember 2019.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter:
24.04.19 Digitalt rettssaksarbeid og advokatenes rolle ved utenrettslig mekling.
Kurset var todelt, og det var totalt 34 deltakere i løpet av kursdagen.

Sosiale aktiviteter:
Kretsen bruker årsmøtet i mars med etterfølgende middag som en viktig sosial aktivitet og en anledning for nettverksbygging.

Annet
Det som særlig har engasjert styret og medlemmer i kretsen er forslaget fra tingrettene selv om sammenslåinger av fire østfold-tingrettene. Her har det avtegnet seg delte oppfatninger i kretsen, I høringsuttalelsen var det stilt spørsmål ved konsekvenser som man ikke fant godt nok utredet i forslaget.

Kretsleder deltok sammen med flere andre kretsledere på et høringsmøte på Stortinget i mai, hvor temaet var den kommende innstillingen fra Domstolkommisjonen med fokus på sammenslåinger.

Advokatvakten:
Per i dag er det advokatvakt i Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Drøbak, Vestby, Askim og Hobøl. Tilbudet må generelt anes som ettertraktet og verdifullt for brukerne. Kretsen støtter opp om virksomheten, og bidrar økonomisk til annonsering hvis behov.

Styret har ikke komplett oversikt, men er farer at deltakelsen enkelte steder er god, andre steder varierende. Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta. 

Les om Yngre Advokater Østfold og Follo krets her.