Lovutvalg og høringsuttalelser

Lovutvalg og høringsuttalelser

Listen nedenfor viser Advokatforeningens lovutvalg og avgitte høringsuttalelser i 2019. Høringer der Advokatforeningen ikke har hatt bemerkninger til lovforslagene ikke er tatt med i oversikten.

Arbeidsrett

Tarjei Thorkildsen (leder), Monica Furustøl, Kristin Fjellby Grung, Martin Staxrud Jetlund, Oddvar Kindbekk og Simen Smedbu Lium.

 1. Ny forskrift om kontrolltiltak for arbeidstakere under skipsarbeidsloven
 2. Forslag til endringer i arbeidstvistloven
 3. Endring i forskrift om arbeidstid for avlastere
 4. Forskriftsendringer - unntak fra arbeidstidsbestemmelser
 5. Nye regler om dykking fra skip
 6. Høring om endringer i arbeidsmiljøloven mv.
 7. Utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip (sammen med samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring)
 8. Forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Asyl- og utlendingsrett

Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Chrisitan F. Galtung, Zulifqar Munir, Andre Møkkelgjerd, Emilie Westlye Refseth, Christel Reksten og Bjørn Skuggevik.

 1. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker (sammen med IKT og personvern)
 2. Endring i antallet advokater på vakt i UDIs advokatvaktordning sendt fra Utlendingsdirektoratet
 3. Innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv
 4. Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser (sammen IKT og personvern)
 5. Forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel
 6. Ny ordning for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE)
 7. Endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri i utlendingssaker

 Avgiftsrett

Cecilie Aasprong Dyrnes (leder), Eivind Bryne, Bjørn Chrisitan Lilletvedt Tovsen, Oddgeir Wiig og Grethel Jevne Østlie.

 1. Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjonar
 2. Framlegg om fjerning av fritak frå avgift for varesendingar av låg verdi (350-kronersgrensa)
 3. NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats
 4. Forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift

Bank, finansiering og valuta

Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Peter Aall Simonsen, Linn Hertwig Eidsheim, Thorbjørn Gjerde, Kjersti Hønstad og Hillevi Torngren Myhre.

 1. Forslag til regler for lånebasert folkefinansiering
 2. Gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning
 3. Tilpasninger i kapitalkravene for banker
 4. Gjennomføring av deler av boliglånsdirektivet

Bygningsrett og reguleringsspørsmål

Liv Zimmermann (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Kjell Erik Grøsfjeld, Ingrid Kyvig og Anne Synnøve Monsen Tellefsen.

 1. Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser
 2. Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven (sammen med fast eiendom (tings- og leierett))
 3. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova (sammen med lovutvalget for fast eiendom (tings- og leierett))

Børs- og verdipapirhandelrett

Tone Merete Østensen (leder), Atle Degré, Tore Mydske Bjarne Rogdaberg og Marianne Sahl Sveen

 1. Behov for endringer i bestemmelsen om utdeling av utbytte i finansforetaksloven § 10-6 (sammen med selskapsrett)
 2.  NOU 2019: 1 Overtakelsestilbud - frivillig og pliktig tilbud
 3. Forslag til endringer løpende forpliktelser knyttet til utvidet melding og informasjonsdokument
 4. Høringsnotat om ny lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv. (SRD II, åpenhet og innflytelse) - alminnelig høring

Eiendomsmegling

Paul Henning Fjeldheim (leder), Karoline Winnæss Aarflot, Øyvind Dahle og Lena Drønnesund

Ingen uttalelser i 2019

Energirett, vannkraft, olje og gass

Stein Erik Stinessen (leder), Vetli Felland, Torkjel Kleppo Grøndalen, Cathrine Bjørge Hetland, Jan Birger Jansen, Anders Rødland og Anne Elisabeth Bjelland Wedum.

 1. Forslag til endring av energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)
 2.  Endring av særavgiftsforskriften - avgift på elektrisk kraft

Erstatningsrett

Tom Sørum (leder), Ståle Haugsvær, Monica de Jonge, Eivind Kogstad og Marte Randen von Hirsch.

 1.  Forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader
 2. Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift (sammen med forsikringsrett)

Europa- og konkurranserett

Helge Stemshaug (leder), Olav Kolstad, Thea Susanne Skaug, Eivind Johannes Vesterkjær og Line Voldstad. 

Ingen uttalelser i 2019.

Familierett, arv og skifte

Hanne Skråmm Espeland (leder), Roar Bårdlund, Brede Gundersen, Ingelin Morken Gundersen, Anders Lorvik Navjord og Andreas Poulsson

 1. Endringer i vergemålsloven mv. (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i saker om vergen mv.) (sammen med forvaltningsrett)
 2. Forslag til endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven
 3. Høringsnotat med forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap
 4. Forslag til ny barnevernslov (sammen med velferdsrett, bistandsadvokatutvalget og menneskerettighetsutvalget)

Fangst og fiskeri

Kjetil Haare Johansen (leder), Gerd Aaland Fagerli, Tore Fjørtoft, Kenneth Mikkelsen, og Mons Alfred Paulsen.

 1. Forslag om endring av akvakulturloven
 2. Utkast til forskrift om utnyttelse av produksjonskapasitet i røde produksjonsområder – laks
 3. Forslag til endringar i deltakarlova og havressurslova
 4. Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020

Fast eiendom (tings- og leierett)

Ivar Christian Andersskog (leder), Jo Are Aamodt Brænden, Christine Haugstvedt Downing, Gro Hauge, Ellen Cecilie Mostad og Olav Pedersen.

 1. Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven (sammen med bygnignsrett og reguleringsspørsmål)
 2. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova (Sammen med lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål)
 3. Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger (sammen med IKT og personvern)
 4. Innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Forsikringsrett

Hans Kenneth Viga-Gerhardsen (leder), Anette Cecilie Kjørrefjord Eckhoff, Frithjof Herlofsen, Sven Iver Steen og Toralf Wågheim.

 1. Enpersonsutredning om formuerettslige lovvalgsregler (sammen med samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring).
 2. Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift (sammen med erstatningsrett)

Forvaltningsrett

Kaare Andreas Shetelig (leder), Steffen Asmundsson, Kristian Brandt, Knut Erik Marthinussen Harjang og Silje Aga Rogan.

 1. Endringer i vergemålsloven mv. (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i saker om vergen mv.) (Sammen med familierett, arv og skifte)
 2. Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser
 3. NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov
 4. NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer (sammen med menneskerettighetsutvalget)

IKT og personvern

Thomas Olsen (leder), Christopher Sparre-Enger Calusen, Fred Richard Elsheim, Jarle Roar Sæbø, Cecilie Wille Søvik og Malin Tønseth

 1. Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten (sammen med strafferett og straffeprosess og menneskerettighetsutvalget)
 2. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker (sammen med asyl- og utlendingsrett)
 3. NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett
 4. Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser (sammen med lovutvalget for asyl- og utlendingsrett)
 5. Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger (sammen med fast eiendom (tings- og leierett))
 6. Utkast Normen versjon 6.0
 7. Endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard)

Immaterial- og markedsføringsrett

Are Stenvik (leder), Ingvild Hanssen-Bauer, Hans Erik Johnsen, Stine Helén Pettersen, Felix Reimers og Martin Berggreen Rove.

 1. Utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter - gjennomføring av EUs forretningshemmelighetsdirektiv i norsk rett

Klima og miljørett

Arne Oftedal (leder), Cathrine Aulie, Morten H. Berger, Aksel Erik Hillsestad, Liv Monica Stubholt og Elisabeth Voldsund.

 1. NOU 2018:11 Ny fjellov
 2. Forslag til endring av forurensningsloven § 78

Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso

Håvard Wiker (leder), Frank C. Aase, Odd Bovim, Ole Magnus Heimvik, Jorunn Kristin Moltu Jacobsen og Reidar Myhre.

 1. Endring i konkursregisterforskriften (offentliggjøring av opplysninger om konkurskarantene mv.)
 2. Forslag til endring av konkursloven §§ 79 og 138 og panteloven § 6-4

Reindrift og samerett

Knut Helge Hurum (leder), Anja Jonassen, Nils Utsi og Brynjar Østgård.

Ingen uttalelser i 2019

Selskapsrett

Atle Degré (leder), Tor Bechmann, Stig Berge, Marit Wenda Kjørsvik, Åse Koll Lunde og Hedvig Bugge Reiersen.

 1. Behov for endringer i bestemmelsen om utdeling av utbytte i finansforetaksloven § 10-6 (sammen med børs- og verdipapirhandelsrett)
 2. Gjennomføring av direktiv (EU) 2017/828 om å fremme langsiktig aksjeeierengasjement og endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10
 3. Forslag om ny forskrift til foretaksnavneloven
 4. Forslag til ny forskrift om registrering og offentliggjøring av mellombalanser

Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring

Henrik Hagberg (leder), Nina Hanevold-Sandvik, Oddbjørn Slinning, Anders Svinø og Mats Erik Sæther

 1. Forskrift om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard
 2. Evaluering av overtredelsesgebyr i skipssikkerhetsloven kapittel 9
 3. Forslag om å oppheve dispasjørordningen
 4. Enpersonsutredning om formuerettslige lovvalgsregler (sammen med forsikringsrett)
 5. Forslag til ny forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer
 6. Overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensingene i eller i medhold av NIS-loven §4
 7. Anmodning om innspill - spørsmål om ansvarssubjekt - overtredelsesgebyr ved brudd på NIS-fartsområdebegrensninger
 8. Utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip (sammen med arbeidsrett)
 9. Endring i forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader som følge av endringer i IGF-koden (MSC.422(98))
 10. Endring i forskrift om radiokommunikasjonsutstyr
 11. Endring i forskrift om farlig last som følge av endringer i IMDG-koden (MSC.422(99))
 12. Høringsuttalelse om endringer i forskrifter til veglova, vegtrafikkloven og andre lover knyttet til den delen av regionreformen som gjelder overføring av fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene og omorganiseringen av Statens vegvesen
 13. Endring av sertifikatforskriften og havnestatskontrollforskriften som følge av (EU) direktiv 2017/2110
 14. Endring i forskrift om farlig last som følge av endringer i ICG-koden (MSC.441(97))
 15. Endring av forskrift om redningsredskaper på skip som følge av endringer i SOLAS (MSC.404(96) og MSC.421(98))
 16. Forslag til endring i byggeforskriften og forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere
 17. Endring av forskrift om brannsikring på skip som følge av endringer i SOLAS og FSS-koden
 18. Endringer i forskrift om bygging, utrusting og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip (hurtigbåtforskriften)

Sivilprosess og voldgift

Christian Reusch (leder), Grethe Gullhaug, Nina Monssen, Ola Øverseth Nisja, Lene Sandberg og Peter Vagle

 1. Utkast til konvensjon – Haag-konferansens Judgments Convention
 2. Sammenslåing av Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett (sammen med styret i Østfold og Follo krets)
 3. Sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett (sammen med styret i Romerike krets)
 4. Behandling av forbrukerklager
 5. NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt
  (sammen med skatterett, internadvokatutvalget og strafferett og straffeprosess

Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett

Kristin Bjella, (leder), Kristoffer Dons Brøndbo, Stine Jarslett, Tine Larsen og Bjørn Terje Smistad.

 1. Forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

Skatterett

Cecilie Amdahl (leder), Andreas Bullen, Daniel Markus Hermod Herde, Runar Nordby, Marius Grana Noss og Eyvind Sandvik

 1. Skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format
 2. Forslag til endring i konsernbidragsreglene
 3. NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt (sammen med internadvokatutvalget, sivilprosess og voldgift og strafferett og straffeprosess)
 4. NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk

Strafferett og straffeprosess

Hallvard Helle, (leder), Ann Helen Aarø, Anders Brosveet, Thomas Horn, Renè Ibsen, Nicolai V. Skjerdal, Frode Sulland, Inger Marie Sunde og Lars Christian Sunde.

 1. Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten (sammen med IKT og personvern og menneskerettighetsutvalget)
 2. Innspill til rusreformutvalget
 3. Endringer i reglene om kildevern i straffeprosessloven og tvisteloven
 4. Forslag til ny forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker
 5. Forslag til endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m.)
 6. Retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger (Sammen med lovutvalg for velferdsrett)
 7. Hjemmel for å utstyre tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel
 8. Endringer i salær- og stykkprisforskriften knyttet til advokaters godtgjøring av arbeid med anke
 9. Kommunikasjonskontroll i nødsituasjoner
 10. Forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette, pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.) (sammen med menneskerettighetsutvalget)
 11. NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt (sammen med skatterett, internadvokatutvalget og sivilprosess og voldgift)

Velferdsrett

Thorgeir Hole, (leder), Bjarte Aarlie, Lars Duvaland, Ingrid Lauvås, Olav Lærgreid og Gro Sandvold

 1. Innspill - Utredning av kompetansen til advokater og psykologer i barnevernssaker
 2. Forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.
 3. Retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger (sammen med lovutvalget for strafferett og straffeprosess)
 4. Forslag til ny barnevernslov (sammen med familierett, arv og skifte, bistandsadvokatutvalget og menneskerettighetsutvalget.
 5. Forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader (sammen med erstatningsrett)
 6. NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten (sammen med menneskerettighetsutvalget)

Andre

Bistandsadvokatutvalget

 1. Forslag til ny barnevernslov (sammen med velferdsrett, familierett, arv og skifte og menneskerettighetsutvalget)

 2. Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn

Menneskerettighetsutvalget

 1. Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten (sammen med IKT og personvern og strafferett og straffeprosess)
 2. Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort
 3. Forslag til ny barnevernslov (sammen med velferdsrett, familierett, arv og skifte og bistandsadvokatutvalget)
 4. Forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette, pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.) (sammen med strafferett og straffeprosess)
 5. NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer (sammen med forvaltningsrett)
 6. NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten (sammen med velferdsrett)

Internadvokatutvalget

 1. NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt
  (sammen med skatterett, sivilprosess og voldgift og strafferett og straffeprosess)