Regnskap og balanse

Aktivitetsregnskap 2019

 

 

Note

Aktivitetsregnskap

Aktivitetsregnskap

MEDLEMSINNTEKTER

 

2019

2018

Kontingent   51 506 770 50 390 992
Avgift ved manglende etterutdanning   8 000 000 70 000
Andre Medlemsinntekter   326 346 233 120

Sum Medlemsinntekter

1

59 833 116

50 694 112

       

DRIFTSINNTEKTER

     
Forsikringsgebyr   8 633 591 7 251 342
Kursinntekter    5 727 340 7 722 853
Annonseinntekter   1 385 116 1 908 859
Salgsinntekter   775 108 989 022
Diverse inntekter   1 158 757 777 965

Sum driftsinntekter

1

17 679 912

18 650 040

       

Netto Finansposter

 

7 999 551

-932 960

Sum inntekter

2

85 512 579

68 411 192

       

KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL

3, 4, 5, 7

   
Advokatprofesjonens interesser og omdømme   13 229 608 12 573 438
Rettsikkerhet og rettspolitikk   5 912 731 6 249 686
Advokatetikk og disiplinærordningen   9 408 023 9 251 298
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon   21 433 200 24 858 767
Gratis råd og rettshjelp til publikum   1 302 045 1 817 698
Advokatbladet   5 886 902 6 118 038

Sum kostnader til foreningens formål

2

57 172 510

60 868 925

       
Administrasjon  3, 6, 7 9 413 708 8 258 378
Foreningsorganer   4 331 352 4 409 631

Sum kostnader til administrasjon og foreningsorganer

2, 3, 4

13 745 060

12 668 009

       

Årets Aktivitetsresultat

 

14 595 009

-5 125 741

       

Tillegg/reduksjon formålskapital

     
Overført formålskapital Advokatforeningens kretser   441 142 406 214
Overført Annen formålskapital   -15 036 151 4 719 527

Sum disponeringer

14, 15

-14 595 009

5 125 741

Balanse

Eiendeler

     

Anleggsmidler

Note

31.12.2019

31.12.2018

Varige driftsmidler 8 8 101 772 9 468 309
Langsiktige fordringer 9 0 13 286 973
Aksjer 10 3 850 000 3 850 000
Driftsmidel Advokatforeningens kretser   47 200 47 200

Sum anleggsmidler

 

11 998 972

26 652 482

Omløpsmidler

     
Kortsiktige fordringer 11 63 391 869 61 397 611
Kortsiktige fordringer Advokatforeningens kretser   1 144 952 1 446 308
Finansielle omløpsmidler 12 68 279 504 61 398 861
Bankinnskudd  13 41 876 597 16 919 137
Bankinnskudd - forsikring   17 952 223 18 207 707
Bankinnskudd Advokatforeningens kretser   10 043 209 8 722 911
Sum omløpsmidler   202 688 354 168 092 535

SUM EIENDELER

 

214 687 325

194 745 017

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

     

Formålskapital

     

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

     
Kompensasjonsfond   22 800 731 22 800 731
Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner 14 22 800 731 22 800 731
Fri formålskapital      
Formålskapital Advokatforeningens kretser   8 525 871 9 007 011
Annen formålskapital   68 933 966 53 062 421

Sum fri formålskapital

 

77 459 837

62 069 432

Sum formålskapital

15

100 260 568

84 870 162

Gjeld

     

Avsetninger

     
Pensjonsforpliktelser 16 8 480 798 10 646 426
Gjeld til Disiplinærnemnden 17 7 819 306 4 319 104
Andre avsetninger   1 425 000 1 500 000

Sum avsetninger

 

17 725 104

16 465 530

Kortsiktig gjeld

     
Skyldig forsikringspremie 18 26 647 808 27 093 995
Kreditorer   14 608 579 14 159 544
Annen kortsiktig gjeld 11 49 648 906 45 102 526
Kortsiktig gjeld Advokatforeningens kretser   2 709 489 1 209 408
Skyldig offentlige avgifter og feriepenger   3 086 870 5 843 851

Sum kortsiktig gjeld

 

96 701 652

93 409 324

Sum gjeld

 

114 426 756

109 874 854

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

 

214 687 325

194 745 017

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og etter god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Årsregnskapet består av Advokatforeningen og Advokatforeningens 19 kretser. Mellomværende mellom Advokatforeningen og kretsene er eliminert i årsregnskapet.

Aktivitetsregnskapet for 2019 er satt opp med sammenligningstall fra 2018.

Inntekter

Kontingenter følger kalenderåret og inntektsføres over perioden for medlemskapets varighet.

Publikasjonsinntekter inntektsføres over abonnementsperioden. Andre inntekter resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten er utført.

Kostnader

Kostnadene er inndelt i kostnader til anskaffelse av midler, kostnader tilknyttet foreningens formål og administrasjonskostnader. Alle kostnader, inkludert lønn, tilhørende en aktivitet, er henført til denne. Felleskostnader som kostnad til IT, lokaler, porto, telefon, strøm og forsikringer er fordelt mellom aktivitetene i henhold til antall årsverk som er registrert på aktivitetene. Se note 3 for fordelingen av felleskostnader.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende vurderinger lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er verdsatt til virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og driftsmidler med begrenset levetid avskrives over forventet økonomisk levetid. Mottatt tilskudd til utvikling av driftsmidler balanseføres og inntektsføres i tak med avskrivningene til driftsmiddelet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en totalvurdering av fordringsmassen bygd på erfaringstall.

Pensjoner

Den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen balanseføres med virkning fra 31.12 2015.

Ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som finansieres over drift vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen.

Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger innregnes ikke i resultatet, men føres direkte mot organisasjonens egenkapital. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

Skatt

Advokatforeningen er ikke skattepliktig.

Note 1 Medlemsinntekter og driftsinntekter

Medlemskapet i Advokatforeningen er et individuelt medlemskap. Hvert medlem betaler medlemskontingent til foreningen og kontingent til kretsene. Kretsene bestemmer selv sin egen kontingent. Alle kontingentene faktureres i desember året før og utgjør pr 31.12, en kortsiktig gjeld. Andre medlemsinntekter er avgift ved manglende etterutdanning, som faktureres hvert 5 år, i tillegg har kretsene medlemsinntekt fra årsmøter og lokale lag.

 
År Medlems-kontingent Krets-kontingent

2015

37 654 460

5 378 520

2016

40 524 790

5 520 821

2017

43 117 185

5 693 520

2018

44 530 152

5 860 840

2019

45 708 320

5 798 450

 

Note 2 Spesifisering av inntekter og forbrukte midler etter art

Inntekter

2019

2018

Kontingent

51 506 770

50 292 664

Etterutdanning

8 000 000

70 000

Andre medlemsinntekter

326 346

233 120

Publikasjons- og annonseinntekter

2 160 224

2 936 047

Forsikringsgebyr

8 633 591

7 265 034

Kursinntekter

5 727 340

7 762 854

Diverse inntekter

1 158 757

784 436

     

Sum inntekter

77 513 028

69 344 155

     

Kostnader

 

 

Publikasjon og annonsekostnader

2 167 817

2 655 050

Personalkostnader

31 718 986

30 795 585

Personalkostnader tillitsvalgte

4 021 037

4 280 395

Avskrivning

1 552 594

2 210 673

Kontor, IKT, porto kostnader

9 275 155

9 971 391

Ekstern tjenester

7 752 141

6 790 807

Annen driftskostnad inkl møte og reise kostnader

7 624 203

8 355 514

Kostnader Advokatforeningens kretser

6 805 637

8 477 523

Sum

70 917 571

73 536 937

Netto finansposter

7 999 551

932 959

Årsresultat

14 595 008

-5 125 741

 

Note 3 Fordeling av felleskostnader mellom aktiviteter og administrasjon

Felleskostnader som kostnader til IT, lokaler, porto, telefon, strøm og forsikringer er fordelt mellom de ulike formålene i det aktivitetsbaserte regnskapet i henhold til antall årsverk i de forskjellige aktivitetene. Administrasjonskostnader er kostnader til drift av sekretariatet og kretsene, som kostnader til regnskap inkl. IKT, HR, revisjon, tap på fordringer, samt andel av felleskostnadene.

Nedenfor er fordelingen av felleskostnader fordelt på de ulike formål.

 

Felles kostnader

Andel i prosent

Advokatprofesjonens interesser og omdømme

1 183 216

18 %

Rettsikkerhet og rettspolitikk

621 227

12 %

Advokatetikk og disiplinærordningen

1 085 701

17 %

Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

2 151 898

30 %

Gratis råd og rettshjelp til publikum

124 384

1 %

Advokatbladet

788 562

9 %

Administrasjon

762 635

9 %

Styreorganer

222 471

3 %

Sum Felleskostnader

6 940 094

100 %

 

Note 4 Personalkostnader

Samlede ytelser til fast ansatte og tillitsvalgt. Tillitsvalgte omfatter medlemmer av disiplinærutvalgene, leder av hovedstyret, leder og sekretær i forsvarergruppen og redaktør av Ju§nytt i Advokatbladet.

 

Fast ansatte

Tillitsvalgte

Sum

Lønn, feriepenger og honorar

21 234 797

3 431 209

24 666 006

Pensjon, pensjons- og personalforsikringer

5 197 128

0

5 197 128

Arbeidsgiveravgift

3 874 264

589 828

4 464 093

Andre ytelser

1 037 863

0

1 037 863

Sum personalkostnader

31 344 052

4 021 037

35 365 089

 

Lønn og godtgjørelse til styret og generalsekretær

 

Lønn

Pensjon/    personal forsikring

Andre ytelser

Sum

Generalsekretær

1 874 275

18 186

100 238

1 992 698

Hovedstyrets leder

750 000

 

 

750 000

Sum godtgjørelse

2 624 275

18 186

100 238

2 742 698

 

Generalsekretæren er tilsluttet foreningens pensjonsordning som sikrer 65 % av lønn ved oppnådd pensjonsalder. Andre styremedlemmer mottar ikke honorar.

Det var pr 31.12.2019 ansatt 36 personer i sekretariatet som til sammen har utførte 33 årsverk.

Note 5 Formålsprosent

Advokatforeningens formålsprosent for 2019 er 80,6 %. Det vil si at 82,8 % av alle kostnadene er fordelt ut på foreningens formål. Tilsvarende var formålsprosenten i 2018 på 82,8 %.

Note 6 Ytelser til revisor

Kostnader til revisjon i sin helhet er bokført mot administrasjonskostnader og utgjør for 2018.

 

Ytelser til revisor

2019

Revisjonshonorar

294 375

Andre tjenester

65 375

Sum ytelser til revisor

359 750

Alle tall er inklusive merverdiavgift

Note 7 Advokatforeningens kretser

Advokatforeningen har 19 kretser, hvor hver krets bestemmer sin egen kretskontingent og kretsstyrene forvalter kretsenes midler. Regnskapet til kretsene er konsolidert inn i Advokatforeningen sitt regnskap.

MEDLEMSINNTEKTER

2019

2018

Kretskontingent

5 798 450

5 860 840

Andre medlemsinntekter

326 346

233 120

Sum Medlemsinntekter

6 124 796

6 093 960

DRIFTSINNTEKTER

   

Kursinntekter

1 764 120

3 627 248

Sum driftsinntekter

1 764 120

3 627 248

     

Netto Finansposter

102 358

70 101

Sum inntekter

7 991 274

9 791 309

     

KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL

   

Advokatprofesjonens interesser og omdømme

173 358

115 664

Rettsikkerhet og rettspolitikk

58 533

32 629

Advokatetikk og disiplinærordningen

962 805

1 167 564

Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

5 399 982

6 863 673

Gratis råd og rettshjelp til publikum

145 202

218 789

Sum kostnader til foreningens formål

6 739 880

8 398 319

Administrasjon

998 734

1 115 835

Foreningsorganer

693 802

683 369

Eliminerte kostnader

-1 626 779

-1 626 779

Sum driftskostnader

6 805 637

8 570 744

 

Kostnader til foreningens formål (formålsprosent) i kretsene utgjør 80% av kretsenes kostnader.

Note 8 Varige driftsmidler

IKT-driftsmidler avskrives lineært over 3 år. Inventar avskrives lineært over 8 år.

Immaterielle driftsmidler avskrives lineært over 5 år.  Immaterielle driftsmidler består av portalene Advokatenhjelperdeg.no, Advokatforeningen.no, Advokatbladet.no, Advokatenesfagdager.no, Advokatjobb.no, samt utvikling av advokatklageordningen og Rett eller galt. Disse prosjektene er fortløpende aktivert, men er ikke tatt i bruk per 31.12.2018. Det er mottatt tilskudd til utvikling av Rett eller galt, tilskuddet inntektsføres lineært i takt med avskrivningene.

 

Inventar

IKT

Immaterielle driftsmidler

Sum

Anskaffelseskost 01.01.19

3 136 858

10 540 027

21 494 378

35 171 263

Tilgang

 

 

186 047

186 047

Avgang

 

 

 

0

Anskaffelseskost 31.12.19

3 136 858

10 540 027

21 680 425

35 357 310

 

 

 

 

 

Akk. Avskrivninger 01.01.19

2 327 110

9 957 680

13 418 164

25 702 954

Årets avskrivninger

228 038

694 631

629 920

1 552 589

Avskrivninger, avgang

 

 

 

0

Akk. Avskrivninger 31.12.19

2 555 148

10 652 311

14 048 084

27 255 543

Nedskrivning

 

 

 

 

Bokført verdi 31.12.2019

581 710

-112 284

7 632 341

8 101 767

 

Note 9 Langsiktige fordringer

Langsiktig fordring på Juristenes hus AS med kr 13.286 973,- ble innfridd i 2019 og er nå i kr null.

Note 10 Aksjer

Foreningens aksjer i Juristenes hus AS er verdsatt til kostpris med kr 3 850 000. Eier- og stemmeandel utgjør 50 %.

Note 11 Kortsiktige fordringer og gjeld

Kontingentinntektene faktureres på forskudd året forut. Kontingentinntekter for 2020 er bokført som kortsiktig gjeld og utgjør kr 44,3 mill. kroner. Nedgangen i kortsiktig fordringer knytter seg til forsikringsordningen nevnt i note 18 hvor det er en nedgang i forsikringsgebyret som faktureres forsikringstakerne.

Note 12 Finansielle omløpsmidler

Plassering gjelder rentefond Formuesforvaltning.

Verdi 01.01.19

61 398 861

Avkastning

6 880 643

Verdiendring verdipapirer

0

Sum avkastning

6 880 643

Brukt kapital

0

Verdi 31.12.2019

68 279 504

Note 13 Bank

Skattetrekkskonto inngår som bundne midler med kr 3 676 855 per 31.12.19.

Note 14 Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

Kompensasjonsfondet ble opprettet av representantskapet i 1985 og har som formål å dekke kostnader til aksjoner.

Note 15 Bevegelser i formålskapitalen

Formålskapital

IB 01.01.19

Årets bruk

Årets tilskudd

Bokført verdi 31.12.19

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

 

 

 

 

Kompensasjonsfond

22 800 731

0

0

22 800 731

Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner

22 800 731

0

0

22 800 731

Formålskapital Advokatforeningens kretser

9 007 011

481 140

 

8 525 871

Annen formålskapital

53 062 411

 

15 871 555

68 933 966

Sum formålskapital

84 870 153

0

15 871 555

100 260 568

 

Note 16 Pensjonskostnader og –forpliktelser

Foreningens ansatte er medlemmer av en kollektiv pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til pliktig tjenestepensjon etter lov om tjenestepensjon. Ansatte etter 30.06.2012 er omfattet av en innskuddspensjon, mens ansatte før den tid har en ytelsesordning. Den årlige premie for ytelsesordningen kostnadsføres direkte i henhold til unntaksregelen for små foretak.

Den balanseførte pensjonsforpliktelsen på 8,48 mill. knytter seg til usikrede og sikrede pensjonsavtaler.

Pensjonskostnad kollektiv ytelsesordning (sikret)

2019

2018

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

1 833 221

1 755 200

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

887 192

805 341

Avkastning på pensjonsmidler

-751 579

-627 515

Administrasjonskostnader

32 352

32 182

Arbeidsgiveravgift

282 167

277 094

Netto pensjonskostnad inkl aga

2 283 354

2 242 302

 

 

 

Pensjonskostnad inkl aga ordninger over drift (usikret)

116 430

100 357

 

 

 

Sum pensjonskostnad inkl aga

2 399 784

2 376 446

Sum pensjonskostnad eks aga

2 103 229

2 082 774

 

 

 

Pensjonsforpliktelse kollektiv ytelsesordning (sikret)

2019

2018

Pensjonsmidler inkl AGA

30 865 000

29 350 000

Pensjonsforpliktelse inkl AGA

-35 990 365

-35 301 350

Netto pensjonsmidler (-forpliktelse)

-5 125 365

-5 951 350

 

 

 

Pensjonsforpliktelse ordninger over drift (usikret)

-3 355 433

-4 695 076

 

 

 

Sum pensjonsforpliktelse

-8 480 798

-10 646 426

 

 

 

Avstemming pensjonsforpliktelse

2019

2018

Pensjonsforpliktelse per 01.01

-10 646 426

-13 383 144

Årets pensjonskostnad

-2 399 784

-2 342 659

Årets premiebetalinger inkl. administrasjonskostnader

3 730 005

3 325 038

Årets estimatavvik ført mot egenkapital

835 407

1 754 339

Pensjonsforpliktelse per 31.12

-8 480 798

-10 646 426

 

 

 

Økonmoniske forutsetninger

 

 

Diskonteringsrente

2,30 %

2,60 %

Forventet avkastning på pensjonsmidlene

2,30 %

2,60 %

Forventet lønnsvekst

2,25 %

2,75 %

Forventet G-regulering

2,00 %

2,50 %

Forventet regulering av pensjoner under utbetaling

0,50 %

0,80 %

Aktuarmessige forutsetninger

 

 

Arbeidsgiveravgift

14,1 %

14,10 %

Dødelighet

K2013BE

K2013BE

Uførhet

KU

KU

 

Per 31.12.19 er det 35 personer som omfattes av den sikrede ordningen fordelt på 18 aktive ansatte og 17 pensjonister. Den usikrede ordningen knytter seg til 3 pensjonister per 31.12.19.

Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført. 36 personer omfattes av ordningen som fordeler seg aldersmessig som følger:

60-68 år -  3 personer

50-59 år -  7 personer

40-49 år -  13 personer

30-39 år -  8 personer

 

20-29 år -  5 personer

 

Foreningens forpliktelser til ordningen består av en årlig premie beregnet ut fra antall ansatte. I tillegg betales en egenandel som utgjør 10 % av den enkeltes årlige pensjon.

Note 17 Disiplinærnemnden

I henhold til advokatforskriftens kapittel 5 §5-1 skal sekretariatfunksjonen for Disiplinærnemnden utføres av Advokatforeningen og regnskap med melding om nemndens virksomhet sendes hvert år til Justisdepartementet. I henhold til §5-2 finansieres Disiplinærnemnden ved årlige bidrag fra advokater som utøver advokatvirksomhet. Bidragets størrelse fastsettes av Justisdepartementet i samråd med Disiplinærnemnden og innkreves av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Departementet har ved fastsettelsen av bidraget til Disiplinærnemnden lagt til grunn at nemnden bygger opp en egenkapital for å ta høyde for større utgifter til eventuelle fremtidige saksomkostninger.

 

2019

Inntekter Disiplinærnemnden inkl tilkjente saksomkostninger

11 909 472

Driftskostnader Disiplinærnemnden

8 409 270

Overskudd

3 500 202

 

 

IB 2019 fordring til Disiplinærnemnden

4 319 104

Årets overskudd

3 500 202

UB 2019 forpliktelse til Disiplinærnemnden

7 819 306

 

Note 18 Skyldig forsikringspremie

Den kortsiktige gjelden til forsikringsordningen gjelder skyldig forsikringspremie til forsikringsselskapet. Forsikringspremien knytter seg til kollektiv sikkerhet og formueskadeforsikring og kollektiv styreansvarsforsikring. Hovedfakturering skjer i desember og skyldig premie overføres til forsikringsselskapet to ganger pr. å

Slik brukes medlemskontingenten

,

Revisors beretning

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til representantskapet i Den Norske Advokatforening

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Den Norske Advokatforening som består av balanse per 31. desember 2019, aktivitetsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i organisasjonens årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den ellers viser seg å inneholde vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. ‘

Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle organisasjonen eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

  • identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
  • opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll;
  • vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
  • konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
  • vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.