Referat fra styremøte 22. november 2021

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 22. november 2021

Deltakere:
Marius Dietrichson
Cecile Nakstad
Bendik Falch-Koslung
Marit Lommundal Sæther
Maria Hessen Jacobsen - Deltok på teams
Jon Anders Hasle
Petter Sogstad Grannes
Armin Khoshnewiszadeh - Advokatforeningens representant

Sted: Oslo, den 22. november 2021 
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 8/2021

Forsvarergruppen holdt styremøte 22. november 2021, agenda var utsendt på forhånd.

1. Referat fra styremøte 27. september 2021.

Ingen bemerkninger.

2. Orienteringssaker.

a) Oppfølgingsbrev til Oslo politidistrikt vedrørende mindreårige i arrest.

Forsvarergruppen har sendt et brev til Oslo politidistrikt foranlediget av at 21 mindreårige satt på celle utover 24 timer i 2020, samt konkrete innspill å forbedre forholdene for mindreårige i sentralarrest.

Avventer svar. Purrebrev er sendt.

b) Brev til Kriminalomsorgsdepartementet vedrørende varsel til forsvarer når klient flyttes til nytt fengsel.

Styret sendte brev til Kriminalomsorgsdirektoratet 18. august 2021 om at det er ønskelig at forsvarer får orientering når varetektsinnsatte flyttes fra et fengsel til et annet.  Enkelte av våre medlemmer har klaget over at man ikke blir orientert.

Purring er sendt, og det avventes svar.

c) Brev til Riksadvokaten vedrørende forholdet mellom bøtesatser og den subsidiære fengselsstraff

Styret har tilskrevet Riksadvokaten i brev av 6. september om utregningen av den subsidiære fengselsstraffen. Det kan se ut til at bøtene gitt av politiet over tid har økt, formodentlig blant annet av den grunn at lønnsnivået og betalingsevnen i samfunnet har økt, samtidig som beregningen av den subsidiære fengselsstraffen (omregningsnøkkelen) har stått stille: 1 subsidiær dag fengsel pr. påbegynt kr 500 i bot for forhold som gjelder ordensforstyrrelser, våpen og narkotika. Dette betyr at man på grunnlag av det samme lovbrudd stadig må sitte lenger i fengsel hvis man ikke har betalingsevne.

Her venter vi på svar.

d) Brev til domstoladministrasjonen vedrørende omlegging av praksis for tolkeregninger m.m.

I forbindelse med at domstolene nå er i gang med å sentralisere oppgaver knyttet til regnskap og lønn i Domstolenes regnskaps- og lønnsseksjon (DRL), hadde styret fått indikasjoner på at det hadde skjedd en omlegging av praksis hvor advokaten fra nå av måtte legge ut for tolk for så å sende krav om refusjon av utlegg.

Advokatforeningen har tilskrevet Domstolsadministrasjonen om dette og i svarbrev av 20. september 2021 klargjøres det at praksis ikke har endret seg. Tolker vil fortsatt kunne sende en arbeidsoppgave direkte til domstolen. Når tolk gjør dette er det viktig at arbeidsoppgaven er attestert av advokat og at saksnummer fremkommer av tolkens salæroppgave.

Etter styremøte hadde Forsvarergruppen et møte med DRL. Et kort stikkordsmessig referat fra møtet 9. desember følger under:

  • DRL anerkjenner at salær i mange tilfeller har blitt utbetalt svært sent. Dette tilskrives blant annet at DRL er en ny organisasjon og at ressursene som kreves for å behandle salærkrav har vært undervurdert. Det fokuseres nå på å få ned behandlingstiden, samtidig som større krav prioriteres da manglende utbetaling av slike krav i større grad kan skape likviditetsutfordringer. Forsvarergruppen understreket at deler av salæret er advokatens lønn, at det er det advokaten skal leve av, og at øvrige deler av salæret går til løpende driftsutgifter som husleie som forfaller hver måned, og at det derfor ikke er akseptabelt med sen utbetaling.
  • Forskuddsbetaling etter salærforskriften § 6 tredje ledd avgjøres fortsatt av dommer i saken.
  • Forsvarergruppen oppfordret DRL til å følge eksempelet fra Oslo tingrett, hvor dialog med advokatene om salærpraksis har ført til en svært god ordning alle parter er fornøyd med. Regler og praksis må ikke bare utformes på bakgrunn av hva som er hensiktsmessig for domstolene, men også for advokatene. Forsvarergruppen ga på møtet uttrykk for at vi oppfattet at den nye enheten ikke var fokusert nok på dette.
  • Det skal holdes jevnlige møter med mellom Advokatforeningen og DRL for å diskutere regelverk og praksis vedrørende salær.

e) Brev til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende mobilavtaler for innsatt på lavsikkerhet og kriminalomsorgens undesøkelsespraksis.

Styret har i brev av 18. november 2021 bedt Kriminalomsorgsdirektoratet om å redegjøre for lovhjemmel og praksis i landets fengsler vedrørende undersøkelse av mobilen til innsatte på lavsikkerhet i forbindelse med permisjoner og lignende, herunder gjennomgang av innsattes korrespondanse og sikring mot innsyn i taushetsbelagt korrespondanse.

Svar avventes.

f) Nytt system for gjennomgang av databeslag underkjent

Den europeiske menneskerettighetsdomstol avsa 17. desember 2020 dom mot Norge for krenkelse av EMK art. 8 ved ikke å ha tilstrekkelig klar rettslig regulering av håndteringen av databeslag som inneholder taushetsbelagt advokatkorrespondanse.

Forsvarergruppen har i brev av 6. desember 2021 til Riksadvokaten uttrykke skepsis til den ordningen som nå er valgt av, hvor oppgavene med gjennomgang og utsortering av beslagsfrie opplysninger er tilbakeført til politiet, jf. riksadvokatens direktiv av 17. juni 2021 om ransaking av datamengde.

Riksadvokatens nåværende direktiv oppfyller ikke de vilkår hverken Høyesterett eller EMK stiller for gjennomgang av advokat-klientkorrespondanse. Etter Forsvarergruppens syn må slik gjennomgang foretas av et organ som er organisatorisk adskilt fra politi og påtalemyndighet.

g) Oslo tingretts oppdaterte retningslinjer for hvor vitner bør møte i straffesaker.

Oslo tingrett har oppdatert sine retningslinjer om hvor vitner bør møte i straffesaker. Retningslinjene er utarbeidet i lys av smittevernhensyn.

De oppdaterte retningslinjene er vedlagt e-posten.

h) Forholdene i arresten i Oslo tinghus.

En av våre medlemmer har sendt en klage til Oslo tingrett (med kopi til Forsvarergruppen) over tilstanden i arresten i Oslo tinghus. Dårlig renhold, sterkt kloakklukt, bananfluer, nedslitte møbler og ikke minst skitt overalt er blant forholdene som nevnes. Oslo tingrett har meddelt at man allerede har begynt å ta tak i flere av forholdene som nevnes, og at det i løpet av desember vil være store forbedringer.

Styret er helt enig i at forholdene er kritikkverdige og vil følge opp saken.

i) Referat fra møte i Yngre forsvarere.

Styret gjennomgikk referat for møte i gruppen fra 13. oktober 2021. Det ble særlig pekt på spørreundersøkelsen om fullmektigers arbeidsforhold. Det er flere nedslående tall for forholdene i bransjen. Samtidig er styret enig med Yngre forsvareres uttalelser i Advokatbladet at noen av disse forholdene delvis skyldes den lave rettshjelpssatsen.

3. Sundvolden 2021

Årets seminar på Sundvolden den 21. – 23. oktober 2021 ble evaluert, og etter de tilbakemeldinger som kom – er det grunn til å være tilfreds. Vi har notert et par ting knyttet til det faglige programmet som vi skal ta tak i for neste års vedkommende.

Styret har også tatt opp med ledelsen på Sundvolden at vi skal ha tilgang til bar og dansegulv i 1. etasje – slik at vi bare får lørdagens middag i underetasjen og etter denne går opp.

4. Henvendelse fra Barneombudet om barn i fengsel, rettspsykiatriske rapporter og bruk av forvaring.

Barneombudet har utarbeidet laget en intern rapport om barn i fengsel. Rapporten ser nærmere på hvilken hjelp ungdommene hadde fått før de kom så langt som til å bli fengslet, samt å se litt nærmere på straffereaksjoner. Barneombudet stiller seg selv til disposisjon for å presentere funnene sine for Forsvarergruppen.

Styret synes Barneombudets arbeid er svært interessant, og berømmer de å ta tak i problemstillingen. Styret vil allikevel ikke prioritere en slik presentasjon, og henviser saken til Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg.

5. Kontakt med offentlige instanser med brev- og besøksforbud

Forsvarergruppen har blitt kontaktet av et medlem vedrørende innsattes kontakt med offentlige instanser ved brev- og besøksforbud. Slik kontroll/forbud gjelder ikke korrespondanse med og besøk fra offentlig myndighet med mindre det er uttrykkelig fastsatt i kjennelsen jf. straffeprosessloven § 186 annet ledd.

Av erfaring så viser det seg at innsatte i flere tilfeller ikke får mulighet til slik kontakt, med for eksempel NAV, uten at fengselet får godkjennelse fra påtalemyndigheten. Fengselet ber da om at forsvarer kan få en sånn bekreftelse.

Styret er enig i at denne praksisen er bekymringsverdig. Forsvarergruppen skal prøve å få til et møte med Kriminalomsorgsdirektoratet, og inkluderer denne saken på agendaen.

6. Avhør av vitner i saker etter bl.a. strl. § 282

Et medlem har tatt kontakt med styret vedrørende praksis for vitneavhør. I saker etter blant annet strl. § 282 synes det å være praksis for at man informerer om saken i for stor detalj før man hører vitnets frie forklaring. Dette kan skape et feil utgangspunkt og premiss for avhøret som strider med objektivitetsplikten som følger av blant annet strpl. § 226 (3).

Medlemmet viser til følgende fra et vitneavhør i sak om mishandling i nære relasjoner:

Hun gjøres kjent med at politiet etterforsker om Y er utsatt for mishandling i nære relasjoner av X.

Medlemmet anfører at for å sikre en nøytral, upåvirket forklaring fra et vitne stilles det spørsmål ved om det i slike saker bør være praksis for at man kun informeres om det etterforskes en sak der de og de partene er involvert og så spørre hva man vet om dem og om man har merket seg noe spesielt eller lignende.

Styret diskuterte saken, ser motforestillingene mot denne, men mener likevel at praktiske forhold her ikke krever at vi involverer oss. Blir inngangen til avhøret for åpent vet ikke vitnene hva de avhøres om. De vil fort nok i løpet av avhøret uansett få klarhet i det. 

Saken følges ikke opp videre.

7. Oppnevnelser til lovutvalget for strafferett og straffeprosess.

Styret bestemte seg for å avgjøre oppnevnelsene ved korrespondanse før neste styremøte.

Det vil bli sendt ut informasjon om ledige stillinger i lovutvalget til medlemmene i løpet av kort tid.

8. Eventuelt

 a) Aksjonen

Leder av Forsvarergruppen, og medlem av aksjonskomiteen og dispensasjonsutvalget, Marius Dietrichson, orienterte styret om status på aksjonen.

Forsvarergruppens medlemmer fortjener stor skryt for det harde arbeidet som er lagt ned i fremme aksjonsmålene på nasjonalt og lokalt nivå. Forsvarere i hele landet har skrevet innlegg i aviser, demonstrert utenfor lokale tingretter, og kommunisert med politikere om realitetene på bakken for forsvarere og siktede under dagens rettshjelpssats, og nivå for reisefraværsgodtgjørelse.

Aksjonen har hatt svært bred støtte blant advokater som jobber under den offentlige rettshjelpssatsen, inkludert blant advokatene som til vanlig tar straffesaker i Høyesterett. Alle slutter opp om aksjonen. Det har bare vært ett unntak. Aksjonskomiteen har vært svært fornøyd med starten på aksjonen, men anerkjenner at det først er nå det kommer til å bli vanskelig – nå som sakene skal berammes. Det er nå advokatene settes under press. Alle advokater slutter imidlertid opp om dette, til og med de sivile advokater som fra de sivile firmaene som har stått med et privat antatt forsvareroppdrag, gjør det.

Aksjonen vil med stor sannsynlighet fortsette en stund til, og det er derfor viktig at alle medlemmer fortsatt aktivt støtter opp om streiken.

Alle forsvarere med møterett for Høyesterett anmodes om fortsatt ikke ta berammelser av straffesaker som skal opp i Høyesterett. Det er opprettet et dispensasjonsutvalg som består av advokatene i aksjonskomiteen som har møterett for Høyesterett. Søknader om dispensasjon behandles samme dag som de mottas.

Retningslinjene for dispensasjon finnes her: https://www.advokatforeningen.no/aktuelt/Nyheter/2021/november/streik-for-barekraftig-rettshjelp---retningslinjer-for-dispensasjon/ 

Det vedlegges også et brev på hvordan man kan forholde seg ved å takke nei til nye oppdrag. 

b) Orientering fra årsmøtet

Det vedlegges også orientering fra Forsvarergruppens årsmøte på Sundvolden 23. oktober 2021.

Neste styremøte er lagt til:

Onsdag: 19. januar 2022 kl. 17:00
J
. Hambros plass.

                                      Oslo, den 22. november 2021
                                FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                      Berit Holm
                                                       Sekretær