Referat fra styremøtet 19. januar 2022

Forsvarergruppens styre hadde sitt første møte i 2022 på Teams den 19. januar.

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Bendik Falch-Koslung
Marit Lomundahl Sæther
Espen Wangberg
Jon Anders Hasle
Petter Sogstad Grannes
Armin Khoshnewiszadeh - Advokatforeningens representant
Elin Grinde - konstituert leder av Yngre forsvarere
Berit Reiss-Andersen - Lovutvalgets leder

Sted: Oslo, den 19. januar 2022
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 1/2022

Forsvarergruppens styre hadde sitt første møte i 2022 på Teams den 19. januar. Agenda for møtet var utsendt på forhånd.

1. Referat fra forrige styremøtet, 22. november 2021
Ingen bemerkninger.

2. Orienteringsmøter.

a) Oppfølgingsbrev til Oslo politidistrikt vedrørende mindreårige i arrest.

Forsvarergruppen har sendt et brev til Oslo politidistrikt foranlediget av at 21 mindreårige satt på celle utover 24 timer i 2020, samt konkrete innspill å forbedre forholdene for mindreårige i sentralarrest.

Avventer svar. Purrebrev er sendt.

b) Brev til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende varsel til forsvarer når klient flyttes til nytt fengsel.

Styret sendte brev til Kriminalomsorgsdirektoratet 18. august 2021 om at det er ønskelig at forsvarer får orientering når varetektsinnsatte flyttes fra et fengsel til et annet.  Enkelte av våre medlemmer har klaget over at man ikke blir orientert.

I svarbrev av 15. desember 2021 uttaler Kriminalomsorgsdirektoratet at man vil innta en sentral føring i retningslinjene til straffegjennomføringsloven om at forsvarsadvokater som representerer innsatte i pågående straffesaker (innsatte i varetekt) skal orienteres om eventuell flytting av klient. Det bemerkes videre at det vil bli utfordrende med tilsvarende varsling overfor advokater som representerer innsatte som sitter på dom da kriminalomsorgen ikke har oversikt over eventuelle videreførte representasjonsfullmakter etter rettskraftig dom. Kriminalomsorgen vil i slike tilfeller forholde seg til orientering om oppnevning fra retten, hva som fremkommer av rettsbøker o.l.

Forsvarergruppen vil bli orientert når presiseringen er inntatt i retningslinjene og underliggende etat er orientert.

Styret er fornøyd med svaret fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

c) Brev til Riksadvokaten vedrørende forholdet mellom bøtesatser og den subsidiære fengselsstraffen.

Styret har tilskrevet Riksadvokaten i brev av 6. september om utregningen av den subsidiære fengselsstraffen. Det kan se ut til at bøtene gitt av politiet over tid har økt, formodentlig blant annet av den grunn at lønnsnivået og betalingsevnen i samfunnet har økt, samtidig som beregningen av den subsidiære fengselsstraffen (omregningsnøkkelen) har stått stille: 1 subsidiær dag fengsel pr. påbegynt kr 500 i bot for forhold som gjelder ordensforstyrrelser, våpen og narkotika. Dette betyr at man på grunnlag av det samme lovbrudd stadig må sitte lenger i fengsel hvis man ikke har betalingsevne.

Her venter vi på svar. Purring sendt.

For øvrig er styret kjent med at denne problemstillingen skal behandles av Høyesterett, og ber derfor medlemmer sende inn relevant rettspraksis. Disse kan rettes til Armin Khoshnewiszadeh på .

d) Brev til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende mobilavtaler for innsatt på lavsikkerhet og kriminalomsorgens undersøkelsespraksis.

Styret har i brev av 18. november 2021 bedt Kriminalomsorgsdirektoratet om å redegjøre for lovhjemmel og praksis i landets fengsler vedrørende undersøkelse av mobilen til innsatte på lavsikkerhet i forbindelse med permisjoner og lignende, herunder gjennomgang av innsattes korrespondanse og sikring mot innsyn i taushetsbelagt korrespondanse.

Svar avventes.

Sivilombudet har imidlertid undersøkt kriminalomsorgens kontroll av telefonsamtaler til og fra innsatte i norske fengsler. Konklusjonen er at dagens lov og praksis ikke er i samsvar med de krav som Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og menneskerettighetsdomstolen stiller. Les mer her.

e) Forholdene i arresten i Oslo tinghus.

Forsvarergruppen har mottatt svar fra Oslo tingrett vedrørende forholdene i arresten i Oslo tinghus. Disse er nå utbedret. Ventilasjon og avløp er sjekket, og det ble oppdaget en feil i pumpekummen i kjelleren som nå er utbedret.

Alle celler er malt i løpet av november og desember i 2021. Det er en oppfordring til advokatene om at man ber om at klientene ikke har med penner eller lignende inn i venterommet for å unngå tagging.

Stolene i advokatrommet er byttet ut. I rommet som brukes av mindreårige vil veggene bli utsmykket slik at de får et hyggeligere preg.

f) Ny håndtering av klausulerte dokumenter.

Advokatforeningen hadde 21. desember 2021 møte med Politiets IKT-tjenester. Det ble orientert om at det nå skal innføres støtte for administrasjon av klausulering i Basis Løsning (BL). Dette har tidligere blitt gjort manuelt. Styret er svært positiv til dette, ikke minst fordi det vil tillate innsamling av statistikk av politiets klausuleringspraksis.

Det ble også orientert om at et innledende arbeid er påbegynt for å utarbeide en straffesaksportal. Dette skal være et nettsted for forsvarere og bistandsadvokater hvor man kan logge seg inn og blant annet få tilgang til dokumenter og multimedia tilknyttet en straffesak. En slik straffesaksportal er foreløpig uten dato og avhenger av prioriteringer og kapasitet. Forsvarergruppen har etterspurt en lignende løsning i lang tid, og er fornøyd med at dette nå utredes nærmere.

g) Oslo tingrett – unntak for smittekarantene ved gjennomføring av straffesaker.

Regjeringen har gitt unntak for smittekarantene i arbeidstiden for personell i kritiske samfunnsfunksjoner, herunder forsvarere, dommere, meddommere, påtalemyndigheten, ansatte med støttefunksjoner for å sikre forsvarlig drift, kritisk IKT-funksjonalitet.

Aktører som må testes forutfor rettsmøtet får dekket sine utgifter til hurtigtest. Det kreves ikke bilag for utgifter under kr 100.

I tiden etter styremøtet ble imidlertid karanteneplikten opphevet av regjeringen. Det er derfor ikke lenger så relevant.

I tillegg kan nevnes at Oslo tingrett fortsetter med medforsvarerordningen til og med uke 8. Det understrekes om at man må søke selv. Alle utenfor Oslo oppfordres til å søke med henvisningen til ordningen i Oslo tingrett. Les informasjon fra Oslo tingrett om dette her.

h) Oslo tingrett – Nye krav til salæroppgaver ved oppnevning under etterforskningen.

Forsvarergruppen har den 6. januar 2022 sendt brev til Oslo tingrett vedrørende de nye kravene som skal stilles til forsvareres salæroppgaver som er oppnevnt under etterforskningen. Spesielt har Forsvarergruppen vært skeptisk til kravet om at spesifiserte løpende timelister i alle saker, og at det i mer omfattende saker bør fremgå av timelisten hvilke dokumenter/dokumenttyper som er gjennomgått og hva som har vært formålet med gjennomgangen.

Les Advokatforeningens brev av 6. januar her

Les Oslo tingretts rutiner for salær ved forsvareroppdrag under etterforskningen her.

i) Referat fra møte i Yngre forsvarere

Elin Grinde opplyser at det ikke har skjedd så mye siden forrige styremøte.  Dette er grunnet Covid-19. Det skal imidlertid være årsmøte i gruppen 3. februar 2022, hvor det skal velges et nytt styre.

3. Forsvarergruppens høstseminar 2022

Høstseminaret er berammet til 21. – 23. oktober 2022 og forberedelsene er i gang.

Vi retter derfor en henvendelse til medlemmene – over hele landet – om innspill til temaer og eventuelt også foredragsholdere. Så oppfordringen er: ta kontakt!

Alle arbeidsgivere oppfordres til å dekke kostnader til høstseminaret for sine fullmektiger. Dette er viktig, både med tanke på den enkelte fullmektigens etterutdanning, men og for å bidra til en sterk og samlet forsvarerstand.

4. Mulige endringer i salærforskriften.

Salærforskriften § 11 angir regler for salær ved utsettelse eller bortfall av rettsmøter. Ved bortfall av rettsmøte får advokaten alltid dekket arbeidet med forberedelsen, jf. fjerde ledd. For at salær skal ytes for rettsdagene er det en absolutt forutsetning for godtgjøring at bortfallet skjer tre virkedager eller færre før møtets første dag. Ofte vil annet arbeid kunne tre i stedet for de bortfalte rettsdagene, men i større saker kan dette slå uheldig ut. Hvis en sak for eksempel varer én måned, og saken avlyses fire virkedager før rettsmøtet, vil advokaten med dagens regler ikke få dekket noen dager i retten, kun saksforberedelse. Det vil ofte være vanskelig å fylle alle de bortfalte rettsdagene med annet arbeid. Eller hvis en klient i samme scenario ønsker å tilstå like forutfor hovedforhandling vil det samme problemet oppstå. Styret ønsker nå sende brev til departementet og foreslå at det inntas et nytt ledd i bestemmelsen hvor det gis mulighet til skjønnsmessig godtgjøring for vesentlige endringer i antall rettsdager, eller ved bortfall av saken flere enn tre dager før.

I den forbindelse er det også ønskelig å høre fra Forsvarergruppens medlemmer om det er andre forslag til endringer av salærforskriften som kan spilles inn samtidig. Henvendelser kan rettes til Armin Khoshnewiszadeh på .

5. Retten til forsvarer – behov for lovendring

Marit Lomundahl Sæther redegjorde for at det bør fremgå av enten straffeprosessloven § 96 og/eller § 100 at mistenkte under 18 år skal ha oppnevnt forsvarer på ethvert trinn av saken. Dette er ikke et nyoppstått behov, men har aktualisert seg i diskusjonen om forsvarer for barn i Silje-saken. Styret er enig, og vil tilskrive departementet.

Det vil samtidig vurderes å spille inn en lovendring vedrørende retten til å få oppnevnt forsvarer på etterforskningsstadiet, jf. straffeprosessloven § 100 annet ledd. Bestemmelsen gir uttrykk for en høyere terskel enn det som er gjeldende, hvilket medfører at det er tilfeldig om mistenkte/siktede får oppnevnt forsvarer i saker vedkommende har rett på det. Det medfører også misforståelser hos politiet, særlig i forbindelse med innkalling til avhør, herunder under opphold i arrest, hvor styret er kjent med at mistenkte/siktede til tider får feil informasjon om sin rett til offentlig oppnevnt forsvarer.

6. Masterstipend – forslag til temaer.

Det skal lanseres et masterstipend for strafferett og straffeprosess, og i den forbindelse er det ønskelig å innhente temaer som det fra forsvarerhold er ønskelig å utrede nærmere.

Vi ber derfor medlemmene om å sende forslag til slike temaer til Armin Khoshnewiszadeh på .

7. Eventuelt

a) Vaktordning i lagmannsretten

Styret har blitt kontaktet av et medlem med spørsmål om lagmannsretten har en vaktordning. I en sak ble klienten løslatt av Oslo tingrett. Aktor anket. Retten gav ikke oppsettende virkning da aktor ba om det. Klienten ble allikevel ikke løslatt, og senere samme kveld kom beslutning fra lagmannsretten om å gi oppsettende virkning. Dette skjedde etter at retten hadde realitetsbehandlet begjæringen om omgjøring etter kontortid.

En utlending eller en siktet i en fengslingssak vil ha like stor interesse i å få behandlet saken sin like raskt som det offentlige. Dette er kanskje mest praktisk hvor utlending eller siktede løslates og hvor det ved aktors anke gis oppsettende virkning av tingretten. Muligheten til å få en umiddelbar realitetsbehandling av lagmannsretten bør være samme for utlending/siktede, samt være kjent for alle prosessfullmektiger/forsvarere.

Styret tilskriver Borgarting lagmannsrett.

b) Aksjonen

Alle forsvarere med møterett for Høyesterett anmodes om fortsatt ikke ta berammelser av straffesaker som skal opp i Høyesterett. Det er opprettet et dispensasjonsutvalg som består av advokatene i aksjonskomiteen som har møterett for Høyesterett. Søknader om dispensasjon behandles samme dag som de mottas. Det understrekes at forberedende rettsmøte er lov, så lenge sak ikke berammes.

Retningslinjene for dispensasjon finnes her.

Neste styremøte:
Onsdag 9. mars 2022 kl. 17:00
J.C Habros plass 5

Oslo, den 19. januar 2022
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
Berit Holm
Sekretær