Rutiner for Advokatforeningens tillitsvalgte og medlemmer – Varsling om trakassering

Vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre 10. september 2021

Innledning

Hvem gjelder rutinene for?

Hva menes med trakassering?

Hva menes med seksuell trakassering

Forventinger til tilltisvalgte og medlemmer

Hvordan varsle

Håndtering av varsel

Reaksjoner

1. Innledning

I Advokatforeningen er det nulltoleranse for trakassering i advokatbransjen. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå dette. Alle i bransjen bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for alle.

Det betyr at alle foreningsorganer i Advokatforeningen skal forebygge, håndtere og følge opp trakassering, herunder seksuell trakassering.

Formålet med disse rutinene er å beskrive hvordan tillitsvalgte og øvrige medlemmer skal opptre, og hvordan Advokatforeningen skal håndtere saker der rutinene ikke følges.

2. Hvem gjelder rutinene for?

Rutinene gjelder for alle tillitsvalgte i alle sammenhenger der de representerer Advokatforeningen, herunder på kurs, møter, reiser og andre arrangementer i regi av foreningen.

Tillitsvalgt betyr i denne sammenheng enhver som er valgt eller utnevnt til å gjøre en oppgave for Advokatforeningens foreningsorganer. Dette kan for eksempel være utvalgsmedlemmer, kretsstyremedlemmer, representantskapsmedlemmer, medlemmer i de ulike disiplinærutvalgene eller hovedstyremedlemmer. Varamedlemmer omfattes også.

Rutinene gjelder også for øvrige medlemmer som deltar på arrangementer i regi av Advokatforeningen.

3. Hva menes med trakassering?

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. For å regnes som trakassering må det i tillegg oppleves som uønsket av den som utsettes for det.

Trakassering forekommer i mange varianter, blant annet som mobbing og seksuell trakassering. Eksempler på handlinger som er trakasserende er:

 • Irettesettelse under påhør av andre
 • Usynliggjøring
 • Latterliggjøring
 • Tilbakeholdelse av nødvendig informasjon
 • Fordømmelse uansett hva vedkommende gjør
 • Påføring av skyld og skam
 • Trusler som styrer adferd
 • Sårende fleiping og erting

4. Hva menes med seksuell trakassering?

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal, og omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring.

5. Forventninger til tillitsvalgte og medlemmer

Forstått i lys av de forannevnte definisjonene av trakassering, forventes at tillitsvalgte og medlemmer

 • viser respekt for andres meninger og væremåte
 • viser respekt for andres privatliv og grenser
 • avstår fra alle former for kommunikasjon og handling som kan oppleves diskriminerende og krenkende
 • unngår berøring som kan oppleves som uønsket
 • unngår alle former for verbal intimitet som kan oppleves seksuelt ladet
 • ikke tilbyr noen form for motytelse med den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur

Det forventes dessuten at tillitsvalgte har et særlig ansvar i form av at de griper inn og varsler dersom det oppdages brudd på disse rutinene.

Advokatforeningen har ansvar for at rutinene gjøres kjent og overholdes.

6. Hvordan varsle

 • Den som utsettes for, er vitne til eller blir gjort kjent med trakassering under Advokatforeningens arrangementer, oppfordres til å varsle om dette til overordnet tillitsvalgt. Med overordnet tillitsvalgt menes for eksempel kretsleder eller leder i utvalg. Der saken er særlig alvorlig eller andre forhold tilsier det, kan vedkommende varsle direkte til generalsekretær.
 • Fremgangsmåten ved varslingen skal være forsvarlig. Varslingen kan skje muntlig eller skriftlig. Forsvarlig varsling skal kunne skje uten frykt for konsekvenser.
 • Det er mulig å være anonym som varsler, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter, og krav om anonymitet vil også kunne begrense foreningens mulighet til å følge opp et varsel.

7. Håndtering av varsel

 • Alle varsler skal tas på alvor. Den som mottar et varsel, skal undersøke saken og vurdere hva som skal gjøres. Saken skal behandles så raskt som mulig etter at varsel mottas. Vedkommende skal også informere foreningens generalsekretær. Dersom saken er særlig alvorlig eller sakens karakter tilsier det kan saken deretter bringes inn for hovedstyret.
 • Det skal gis god informasjon til partene om prosessen. Både den som varsler og den det varsles om skal ivaretas. Begge parter må få anledning til å uttalelse seg og legge frem sin side av saken. Begge parter har videre en plikt til å opplyse saken.
 • Etter at begge parter har blitt hørt, må foreningen komme frem til en løsning. Løsning må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Formålet er å hindre at eventuell trakassering fortsetter.
 • Opplysninger i forbindelse med saken skal behandles konfidensielt, og den som mottar eller håndterer et varsel har taushetsplikt. For å verne om partene involveres kun de personene som er strengt nødvendig for å håndtere saken.
 • Varsler skal få informasjon om hva som har blitt gjort med varselet, og begge parter vil motta informasjon når saken er ferdigbehandlet. Varsler har ikke krav på å vite om og eventuelt hvilke tiltak som gjøres/anbefales.
 • Hvis foreningen, etter en helhetlig vurdering, mener at anklagen er ubegrunnet, avsluttes saken så raskt som mulig. De involverte skal i så fall informeres.

8. Reaksjoner

Forutsetningen for å være tillitsvalgt i Advokatforeningen, er at vedkommende har den nødvendige tillit for å inneha vervet. Under behandling av en sak kan det besluttes at den som anklages for trakassering skal fratre sitt verv, enten midlertidig eller permanent.

Beslutning om at den som anklages for trakassering skal fratre sitt verv, utelukker ikke andre reaksjoner som følger av foreningens vedtekter.

For øvrige medlemmer som anklages for trakassering, gjelder de generelle bestemmelsene om reaksjoner i vedtektene.