Behandling av personopplysninger som vilkår for medlemskap

Som en følge av ditt medlemskap i Advokatforeningen, og for å kunne administrere medlemskapet (i forbindelse med innmelding, under og etter opphør av medlemskapet), må personopplysninger som du avgir og som Advokatforeningen mottar eller opparbeider som følge av medlemskapet behandles av Advokatforeningen, herunder Advokatbladet, og våre samarbeidspartnere/leverandører.

Opplysninger som du avgir ved innmeldelse i Advokatforeningen vil derfor bli registrert i medlemsregisteret og behandlet av Advokatforeningen. I tillegg vil opplysninger som kretstilhørighet, kontingent- og kursfakturering, tillitsverv og kurstimer i tilknytning til etterutdanningsordningen bli registrert. Informasjon om permisjon og sykdom registreres ved søknad om nedsettelse av kontingent eller etterutdanningskrav.

I tillegg vil det bli behandlet personopplysninger i forbindelse med fakturering av behandlingsgebyr for nemndssaker som skal behandles i disiplinærutvalg, fakturering og registrering av salg av publikasjoner (Forfallsboken, HMS-håndboken, Advokathåndboken, osv.), samt fakturering og registrering av medlemskap i Advokatforeningens forsvarergruppe, dersom dette er relevant.

Advokatforeningen, herunder Advokatbladet, og Juristenes Utdanningssenter, vil bruke din e-postadresse og telefonnummer for å sende deg informasjon på e-post, SMS, samt eventuelt andre kommunikasjonsmetoder, om medlemstilbud og kurs som Advokatforeningen tilbyr selv eller via våre samarbeidspartnere.

Ved en eventuell klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg, vil personopplysninger knyttet til deg som innklaget advokat, herunder eventuelle sensitive personopplysninger dersom det har betydning for klagen, bli behandlet. Behandlingsgrunnlaget for dette er GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav d og g. Dette er nødvendig å for å sikre etterlevelse av foreningens vedtekter og til å etterleve de vedtak som blir truffet av foreningens organer med hjemmel i vedtektene § 3-3 siste ledd. Eksklusjon av medlemmer er offentlig tilgjengelig, jf. vedtektene § 13-3. Disiplinæravgjørelser er offentlig tilgjengelige i fem år, se Retningslinjer for offentlighet for avgjørelser i disiplinærutvalgene og Disiplinærnemnden.

Hvem som er medlem i Advokatforeningen er offentlig tilgjengelig på foreningens nettsider og også din informasjon vil bli gjort tilgjengelig. Dersom du er privatpraktiserende advokat eller advokatfullmektig, vil din kontaktinformasjon bli lagt ut på Advokatforeningens forbrukerportal advokatenhjelperdeg.no. Alle privatpraktiserende medlemmer med bevilling gjøres også søkbare på European e-Justice Portal. Vi opplyser i tillegg om innmeldingen din, eventuelt endret stilling eller arbeidssted, i Advokatbladet og på foreningens nettsteder.

Se mer om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i Advokatforeningens personvernerklæring.