Advokatforeningens disiplinærutvalg

Advokatforeningens disiplinærutvalg (disiplinærutvalget) behandler klage over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær, jf. Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg § 2.

Hva behandles?

Advokatforeningens disiplinærutvalg (disiplinærutvalget) behandler klage over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær, jf. Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg § 2. Saker hvor det kreves erstatning fra den innklagde advokat, eller saker som hører innunder Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, kan ikke behandles av disiplinærutvalget.

Disiplinærutvalget er obligatorisk førsteinstans for klager hvor advokaten er medlem av Advokatforeningen, eller hvor et ikke-medlem ønsker saken behandlet hos disiplinærutvalget som førsteinstans. Klagebehandlingen er gratis.

En beslutning avsagt av disiplinærutvalget kan påklages til Disiplinærnemnden.

Reaksjonsformene

Dersom disiplinærutvalget finner at en advokat har opptrådt rettsstridig, kan utvalget meddele advokaten en kritikk eller irettesettelse. I alvorlige tilfeller kan disiplinærutvalget meddele advokaten en advarsel.

Finner disiplinærutvalget at en advokat har krevd for høyt salær, kan utvalget fastsette nytt salær og pålegge innklaget advokat å betale det overskytende tilbake. Slike pålegg kan gjøres tvangskraftig ved å bringe dem inn for Disiplinærnemnden.

Dersom et disiplinærutvalg får mistanke om at det foreligger kritikkverdige forhold vedrørende advokatens forvaltning av klientmidler, skal Tilsynsrådet for advokatvirksomhet varsles. Dersom et disiplinærutvalg får mistanke om at det foreligger andre kritikkverdige forhold ved advokatvirksomheten, skal disiplinærutvalget vurdere om Advokatforeningens generalsekretæren bør varsles. Dersom generalsekretæren varsles, tar generalsekretæren stilling til hvordan saken skal behandles videre.

Kontaktinfo

Advokatforeningen har til sammen syv regionale disiplinærutvalg. Hvert utvalg har flere medlemmer som alle er advokater og oppnevnt av Advokatforeningens hovedstyre.

Postadresse:
Advokatforeningens disiplinærutvalg
Kristian Augusts gt. 9
0164 OSLO

Tlf. 22 03 50 50
E-post: post@advokatforeningen.no

Disiplinærutvalgene