Advokatforeningens disiplinærutvalg

Advokatforeningens disiplinærutvalg (disiplinærutvalget) behandler klage over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær, jf. Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg § 2.

Hva behandles?

Advokatforeningens disiplinærutvalg (disiplinærutvalget) behandler klage over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær, jf. Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg § 2.

Disiplinærutvalget kan ikke ta stilling til erstatningskrav mot advokater. Ønsker du erstatning på grunn av feil du mener advokaten din har begått, må erstatningskravet fremsettes overfor advokatens forsikringsselskap. For å få vite hvilket forsikringsselskap advokaten er forsikret i, kontakt Tilsynsrådet for advokatvirksomhet på telefon  22 00 75 00.

Saker som hører innunder Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, kan heller ikke behandles av disiplinærutvalget.

Disiplinærutvalget er førsteinstans ved klage på en advokat som er medlem av Advokatforeningen. Klage på advokater som ikke er medlem av Advokatforeningen behandles av Disiplinærnemnden. Advokaten kan allikevel be om at klagen behandles av disiplinærutvalg mot et gebyr på kr. 5000,-. Klagebehandlingen er gratis.

En beslutning fra disiplinærutvalget kan påklages til Disiplinærnemnden.

Reaksjonsformene

Dersom disiplinærutvalget finner at en advokat har opptrådt rettsstridig, kan utvalget meddele advokaten kritikk eller en irettesettelse. I alvorlige tilfeller kan disiplinærutvalget meddele advokaten en advarsel.

Finner disiplinærutvalget at en advokat har krevd for høyt salær, kan utvalget fastsette nytt salær og pålegge advokaten å betale det overskytende tilbake. Et slikt pålegg kan gjøres tvangskraftig ved å bringe pålegget inn for Disiplinærnemnden.

Dersom et disiplinærutvalg får mistanke om at det foreligger kritikkverdige forhold vedrørende advokatens forvaltning av klientmidler, skal Tilsynsrådet for advokatvirksomhet varsles. Dersom et disiplinærutvalg får mistanke om at det foreligger andre kritikkverdige forhold ved advokatvirksomheten, skal disiplinærutvalget vurdere om Advokatforeningens generalsekretær bør varsles. Dersom generalsekretæren varsles, tar generalsekretæren stilling til hvordan saken skal behandles videre.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Advokatforeningens disiplinærutvalg
Kristian Augusts gt. 9
0164 OSLO

Tlf. 22 03 50 50 kl. 12-15 mandag-fredag
E-post: post@advokatforeningen.no

Disiplinærutvalgene

Kåre I. Moljord er leder og talsperson for Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Advokatforeningen har til sammen syv regionale disiplinærutvalg. Hvert utvalg har minst fem medlemmer. Medlemmene er advokater som blir oppnevnt av Advokatforeningens hovedstyre.