Advokatforeningens disiplinærutvalg

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klage over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær.

Kompetanse

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager mot advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær. Saker som hører innunder Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, kan ikke behandles av disiplinærutvalget. Disiplinærutvalget kan heller ikke ta stilling til erstatningskrav mot advokater.

Disiplinærutvalget er obligatorisk førsteinstans hvor innklagede advokat er medlem av Advokatforeningen. Disiplinærutvalget er også førsteinstans dersom den innklagede advokaten ikke er medlem av Advokatforeningen, men ber om at klagesaken behandles av utvalget som førsteinstans. 

Klagebehandlingen er gratis.

En beslutning fra disiplinærutvalget kan påklages til Disiplinærnemnden.

Her kan du lese mer om Disiplinærnemnden.

Reaksjonsformer

Disiplinærutvalgene kan, når de finner at det foreligger brudd på Regler for god advokatskikk, meddele den innklagede advokaten kritikk, irettesettelse eller advarsel. Dersom disiplinærutvalget finner at en advokat har krevd for høyt salær, kan utvalget fastsette nytt salær og pålegge advokaten å betale et eventuelt overskytende tilbake til klager. Et slikt pålegg kan ved behov gjøres tvangskraftig ved å bringe pålegget inn for Disiplinærnemnden.

Dersom et disiplinærutvalg får mistanke om at det foreligger kritikkverdige forhold vedrørende advokatens forvaltning av klientmidler, skal Tilsynsrådet for advokatvirksomhet varsles.

Dersom et disiplinærutvalg får mistanke om at det foreligger andre kritikkverdige forhold ved advokatvirksomheten, skal disiplinærutvalget vurdere om Advokatforeningens generalsekretær bør varsles. Dersom generalsekretæren varsles, tar generalsekretæren stilling til hvordan saken skal behandles videre.

Kontaktinformasjon

Tlf. 22 03 50 50 kl. 12-15 mandag-fredag
E-post: post@advokatforeningen.no

Disiplinærutvalgene

Kåre I. Moljord er leder og talsperson for Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Advokatforeningen har til sammen syv regionale disiplinærutvalg. Hvert utvalg har minst fem medlemmer. Medlemmene er advokater som blir oppnevnt av Advokatforeningens hovedstyre.