Arbeidsutvalget

Hovedstyrets arbeidsutvalg består av foreningens leder, nestleder og ytterligere ett av hovedstyrets medlemmer.

Arbeidsutvalgets oppgaver

Arbeidsutvalget skal være et rådgivende organ for generalsekretæren i den daglige drift av foreningen. I samarbeid med generalsekretæren skal arbeidsutvalget forberede saker for hovedstyret og sørge for oppfølging av hovedstyrets og representantskapets vedtak.

I den utstrekning generalsekretæren ber om det, treffer arbeidsutvalget vedtak i saker som gjelder foreningens daglige drift.

Arbeidsutvalget har møter så ofte som foreningens leder finner det nødvendig, og er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er til stede.

Innkalling til møte skal skje med minst tre dagers varsel.

 • Reier, Marte

  Medlem

  Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS

  Cort Adelersgt 8
  1515 MOSS

  Telefon: 69 27 85 00

 • Wessel-Aas, Jon

  Medlem

  Advokatfirmaet Lund & Co DA

  Postboks 1148 Sentrum
  0104 OSLO

  Telefon: 99 11 99 00

 • Wold, Trude Marie

  Medlem

  Advokatfirmaet Wold AS

  Postboks 400
  8401 SORTLAND

  Telefon: 76 11 18 20