Arbeidsutvalget

Hovedstyrets arbeidsutvalg består av foreningens leder og nestleder, samt ytterligere ett av hovedstyrets medlemmer.

Arbeidsutvalgets oppgaver

Arbeidsutvalget skal være et rådgivende organ for generalsekretæren i den daglige drift av foreningen. I samarbeid med generalsekretæren skal arbeidsutvalget forberede saker for hovedstyret og sørge for oppfølging av hovedstyrets og representantskapets vedtak.

I den utstrekning generalsekretæren ber om det, treffer arbeidsutvalget vedtak i saker som gjelder foreningens daglige drift.

Arbeidsutvalget har møter så ofte som foreningens leder finner det nødvendig, og er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er til stede.

Innkalling til møte skal skje med minst tre dagers varsel.

 • Hjort, Jens Johan

  Medlem

  Advokatene Rekve, Pleym & Co

  Postboks 520
  9255 TROMSØ

  Telefon: 77 75 12 00

 • Thore, Susanne Munch

  Medlem

  Advokat Susanne Munch Thore

  Postboks 573 Sentrum
  0105 OSLO

 • Wessel-Aas, Jon

  Medlem

  Advokatfirmaet Lund & Co DA

  Postboks 1148 Sentrum
  0104 OSLO

  Telefon: 99 11 99 00