Eiendomsmeglingsgruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Referat fra styremøte i eiendomsmeglingsgruppen 25. september 2018

Møtet bel avholdt i Oslo den 25. september 2018

Til stede var: Lena Drønnesund, Johan Arnt Mettevoll, Birgitte Midgaard, Alf Kåre Knudsen, Paul Henning Fjeldheim, Anton Aarnes og Margrethe Willoch

Styremøte i Advokatforeningens eiendomsmeglingsgruppe

Saker som var til behandling:

1)    Kurs: forslag til temaer og foredragsholdere.

110 advokater mottok i sommer brev fra Finanstilsynet om at de ikke har oppfylt det særlige kravet om etterutdanning, som gjelder for eiendomsmeglere og advokater som driver eiendomsmegling, og at de derfor risikerer å miste retten til å drive eiendomsmegling.

Eiendomsmeglingsgruppen ser alvorlig på dette. Eiendomsmeglingsgruppen har som et av sine formål å arbeide aktivt for kompetanseheving blant medlemmene, og vil i henhold til gruppens vedtekter § 8 ivareta medlemmenes behov for etterutdanning og fagutvikling innenfor eiendomsmegling.

I løpet av 2018 har kurstilbudet innen eiendomsmegling økt betraktelig. Det er avholdt to kurs i Oslo og et kurs i Bergen om de grunnleggende krav til å drive eiendomsmegling. I Oslo har det også blitt avholdt kurs om oppgjørsoppdrag. Kurset ble raskt fulltegnet og hadde venteliste, og skal derfor avholdes igjen 30. oktober. Kurset om oppgjørsoppdrag skal også avholdes i Bergen 16. oktober.

Nye kurstemaer som ble foreslått var:

 • Kurs innen næringsmegling.
 • Kurs om salgsoppgaveutarbeidelse. Mulig foredragsholder: Paul Henning
 • Ev. kurs om eiendomsmeglingsoppdraget og nytten/viktigheten av et fagsystem – praktisk megling, se egen sak om nytt medlemstilbud innen fagsystemer nedenfor. For å sikre at et slikt kurs oppfyller kravet til etterutdanning, bør det ev. tas kontakt med Anne-Kari Tuv/Finanstilsynet. Mulig foredragsholder: advokat Terje Døvik

2)    Advokatforeningens «Huskeliste for eiendomsmegling» under revisjon: Status

Eiendomsmeglingsgruppens huskeliste for eiendomsmegling ble i sin tid utarbeidet av gruppens leder Jens Bull. Huskelisten ble deretter revidert av eiendomsmeglingsgruppen i januar 2014.

Eiendomsmeglingsgruppen er tidligere blitt bedt om å revidere huskelisten. Eiendomsmeglingsgruppen vurderer det imidlertid slik, at dersom medlemmene fremover i større grad vil bruke et fagsystem for meglingen, er behovet for en slik huskeliste mindre. Det er også utfordrende å utarbeide og holde ajour en slik liste, da det i dag er stilles svært mange krav til gjennomføringen av et eiendomsmeglingsoppdrag.

Eiendomsmeglingsgruppen ønsker derfor at huskelisten for eiendomsmegling fjernes fra Advokatforeningens hjemmeside, og erstattes med en oppfordring til medlemmene om å inngå en avtale om fagsystem og til å gå på kurs for å holde seg oppdatert på kravene til eiendomsmegling.

3)    Orienteringssaker: 

  • Nytt medlemstilbud – fagsystem for eiendomsmegling: Status

Margrethe orienterte om status på saken. Advokatforeningen har mottatt et revidert tilbud fra Websystemer på fagsystemet webmegler. Advokatforeningen har også vært i dialog med Mindworking. Advokatforeningen ønsker en for medlemmene enkel prisstruktur - en rabattert pris i form av en fastpris/totalpris per eiendomsmeglingsoppdrag.

Om tilbudet fra Websystemer:

Tilbyr en fastpris per oppdrag. Ingen etableringskostnader. Den rabatterte prisen vil avhenge av advokatfirmaets totale eiendomssalg per kalenderår. Det er en pris per oppdrag for de som har 1-20 eiendomsmeglingsoppdrag per kalenderår, en gunstigere pris per oppdrag for advokatene som har mellom 20-50 eiendomsmeglingsoppdrag per kalenderår og en enda gunstigere pris per oppdrag for advokatene som har mer enn 50 eiendomsmeglingsoppdrag per kalenderår.

 Tilbudet inkluderer nå også standard salgsoppgaveproduksjon med en standard salgsoppgave-mal, hvor advokatfirmaets logo og kontaktopplysninger, flettes inn.

 Webmegler brukes i dag av flere advokater og ikke minst av mange eiendomsmeglere.

Om tilbudet fra Mindworking:

Mindworking tilbyr et 3-modulssystem; markedsføring, CRM og fagsystem.

Per i dag er det bare markedsføringsmodulen som er lansert i Norge, og det er bare et par advokater som har avtale med Mindworking. Mindworking opplyser at CRM-modulen nå er klar til å kunne tas i bruk i Norge, men at fagsystem-modulen først vil bli ferdig og lansert i januar/februar 2019.

To medlemmer som kjenner produktet webmegler godt, har bistått med å vurdere tilbudet fra Websystemer. De er positive til de betingelsene som er fremforhandlet. 

Styret i eiendomsmeglingsgruppen opplever at det haster med å få på plass et medlemstilbud på fagsystemer og at man derfor ikke kan vente på at Mindworking får lansert sitt fagsystem. Det er også stor usikkerhet knyttet til et nytt produkt, og det anbefales ikke at man får rollen som «prøvekanin». Styret i eiendomsmeglingsgruppen støtter og er positiv til at Advokatforeningen inngår en avtale med Websystemer om fagsystemet webmegler.

Det er fint om Websystemer kan tilby webinar, for opplæring i systemet. Det finnes en demo-versjon av systemet, som ev. er fin å bruke i markedsføringen.

  • Høringer

Ingen.

  • Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester – status på arbeidet i den nedsatte arbeidsgruppen

Den nedsatte arbeidsgruppen, som skal vurdere nemndas lokasjon består av en representant fra hver av de fire avtalepartene; Forbrukerrådet, NEF, Eiendom Norge og Advokatforeningen. Advokatforeningens representant er lederen av eiendomsmeglingsgruppen.

 Eiendomsmeglingsgruppens leder orienterte om arbeidet i arbeidsgruppen. Nemndas samlokalisering med NEF anses å være en utfordring. Både det praktiske og det økonomiske ved dagens situasjon har vært tema i arbeidsgruppen. Forbrukerrådet ønsker samlokalisering med Finansklagenemnda m.fl. Gruppen har vært i møte hos Finansklagenemnda.

Eiendomsmeglingsgruppens leder vil holde styret orientert om arbeidet i arbeidsgruppen.

 Nemnda avgjør cirka 120-130 saker i året. Det kom opp som tema at kvaliteten på avgjørelsene ikke er god nok. Avgjørelsene har ofte svake begrunnelser. Dette er med på å undergrave nemndas virke. Styret i eiendomsmeglingsgruppen ser det derfor som viktig å ta opp disse bekymringene med nemnda. En samlokalisering med Finansklagenemnda kan bidra til høyere kvalitet.

Det er uansett ønskelig å få til et møte hos Advokatforeningen med den nye daglig leder av reklamasjonsnemnda. 

 • Eventuelt
 • Representere eiendomsmeglingsgruppen i Hovedstyrets møte 19. oktober for en maks. 10 minutters presentasjon av gruppens arbeid. Lena Drønnesund kan ikke møte. Alf Kåre stiller på vegne av gruppen.
 • Møtedatoer fremover

Det ble besluttet at datoene for de kommende styremøtene i eiendomsmeglingsgruppen blir:

 5. desember kl. 17:00

14. februar kl. 16:00 og

8. april kl. 16:00

 • Forholdet Advokatforeningens eiendomsmeglingsgruppe – servicekontoret

Det ble en diskusjon om forholdet mellom eiendomsmeglingsgruppen og servicekontoret; hvordan bør organiseringen og samarbeidet være - hva bør ligge hvor av tjenester for medlemmene? Det ble derfor besluttet at dette skal behandles som en egen sak på styrets neste møte i desember.

 Saken forberedes av sekretariatet.

 • Faggruppens høyeste organ er årsmøtet, som avholdes innen medio mai måned hvert år. Skal årsmøtet 2019 være del av servicekontorets kurs på DFDS i mai eller avholdes i forbindelse med et annet kurs på land? Saken skal behandles som en egen sak på styrets neste møte i desember.

Saken forberedes av sekretariatet.