Eiendomsmeglingsgruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Referat fra styremøte i eiendomsmeglingsgruppen 4.desember 2017

Møte ble holdt i Advokatforeningens lokaler, Kristian Augusts gate 8

Til stede var: Lena Drønnesund, Birgitte Midgaard, Johan A Mettevoll og Kristian Kleiberg.

Fra Advokatforeningen: Margrethe E. Willoch og Anton Aarnes.

I samsvar med møteinnkallingen ble følgende saker behandlet:

1. Behov for oppdatering/endring i vedtektene til DNA eiendomsmeglingsgruppen

Som vedlegg til innkallingen til møte var vedlagt et notat fra Advokatforeningen om hvilke bestemmelser i de gjeldene vedtektene som avviker fra Advokatforeningens vedtekter og for vedtekter for andre faggrupper. Styret gjennomgikk forslaget og fattet vedtak om å fremme dette for årsmøtet.

Det er ønskelig at praksisen ved at de samme personene sitter både i styret for Eiendomsadvokatenes servicekontor og Den norske Advokatforenings eiendomsmeglingsgruppe videreføres.

Det følger videre av § 3 at styret skal bestå av 5 medlemmer og 1 varamedlem. Det er etablert en praksis hvor varamedlem alltid innkalles til møter. I forbindelse med at DNA EG tilpasser sine vedtekter i forhold til andre grupper i Advokatforeningen er ordningen med varamedlem foreslått avviklet. For å få sammenfallende styrer i de to foreningene bør dette samordnes. Her må også ordlyden i § 5 tilpasses.

2. Behov for endringer i forbindelse med at Advokatforeningen overtar som sekretariat

Saken ble behandlet sammen med sak 1

3. Datoer for styremøter, årsmøte i 2018

Eiendomsadvokatenes servicekontor er frem til årsmøte i 2018 sekretariat for eiendomsmeglingsgruppen, det er derfor bare møtedatoer fram til sommeren.

  • 12. mars 2018,
  • mai 2018 (Kurs DFDS, styremøte etter generalforsamling dersom behov)

4. Vedtak om sletting av organisasjonsnummer i Brønnøysund

I forbindelse med at Advokatforeningen overtar som sekretariat, og fra 2018 har overtatt innfordring av kontingent fra medlemmene har ikke foreningen lengre behov for registrering i Brønnøysund. Styret vedtok derfor å gi daglig leder i Eiendomsadvokatenes servicekontor og styreleder fullmakt til å gjøre nødvendig handlinger slik at organisasjonsnummeret kan slettes.

5. Høring forslag til lovendringer får å øke bruken av tilstandsrapport ved omsetning av bolig i forbrukerforhold

I møtet tok representantene for Advokatforeningen opp forholdet til Advokatforeningens lovutvalg for eiendomsmegling. Det var enighet om at det var ønskelig å samordne dette slik at eiendomsmeglingsgruppen gir innspill til lovutvalget i forbindelse med høringer m.v.

Styret diskuterte lovutkastet. Lovutkastet ble antatt ikke å berøre advokaters eiendomsmegling i vesentlig grad, det var derfor ingen særskilte merknader til dette.

6. Høring — forslag til endringer i avhendingslova § 4-10

Dette lovforslaget innebærer begrensinger i selgers rett til å utbedre mangler. Styret diskuterte forslaget. Slik dette er formulert antas det ikke å innebære en vesentlig endring i dagens rettstilstand. Det var derfor heller ikke her noen særskilte merknader.

7. Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.