Eiendomsmeglingsgruppen

Aktuelt

Fagartikler

 1. Veiledning om rapportering av mistenkelige forhold

  Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim har utarbeidet en veiledning til eiendomsmeglere og advokater som driver eiendomsmegling, vedrørende rapportering av mistenkelige forhold etter hvitvaskingsloven § 26.

 2. Ny veiledning om markedsføring av eiendomsmeglingstjenester

  Forbrukertilsynet har lansert en ny veiledning om markedsføring av eiendomsmeglingstjenester, og gjelder for alle som markedsfører og selger eiendomsmeglingstjenester.

 3. Eiendomsmegling

  Advokater kan drive eiendomsmegling i kraft av sin advokatbevilling, men må stille ekstra sikkerhet for slik virksomhet og være tilknyttet klagenemndsordningen Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

 4. Revidert Løsøreliste

  Advokatforeningen, NEF og Eiendom Norge har utarbeidet en revidert løsøreliste.

 5. Retningslinjer for håndtering av formidlinger som ikke legges ut for salg i det åpne markedet (off market salg)

  Salg av eiendom gjennom megler, uten ordinær annonsering og budrunde, kan utfordre tilliten til meglerens integritet og uavhengighet, særlig i de tilfellene hvor samme eiendom blir videresolgt til en vesentlig høyere pris kort tid etter.

 6. Forholdet mellom taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven

  Finanstilsynets rundskriv 3/2018 omhandler forholdet mellom taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven.

 7. Veileder fra Forbrukerombudet om markedsføring av boliger ved salg

  Forbrukertilsynet har laget en ny veiledning for hvordan markedsføring av boliger skal skje i henhold til markedsføringsloven.

 8. Eiendomsmegling og hvitvasking

  Her finner du lenker til Finanstilsynets risikovurdering knyttet til eiendomsmegling og hvitvasking og tilsynets samlerapport, med blant annet tips til utarbeidelse av skriftlig risikovurdering. Her finner du også informasjon om Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenters utarbeidete liste over forhold som kan indikere en mistenkelig transaksjon i tilknytning til eiendomsmegling.

 9. Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglings-virksomhet

  Advokater som driver eiendomsmegling skal forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger, jf. lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. 2009 nr. 11 § 1.

 10. Grensen mellom advokatoppdrag og eiendomsmegling

  Grensen mellom rettshjelpsvirksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet er ikke regulert i lov, men er av sentral betydning i relasjon til eiendomsmeglingsregelverkets krav.

 1. 1
 2. 2

Neste