Eiendomsmeglingsgruppen

Aktuelt

Fagartikler

 1. Eiendomsmegling

  Advokater kan drive eiendomsmegling i kraft av sin advokatbevilling, men må stille ekstra sikkerhet for slik virksomhet og være tilknyttet klagenemndsordningen Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

 2. Revidert Løsøreliste

  Advokatforeningen, NEF og Eiendom Norge har utarbeidet en revidert løsøreliste.

 3. Behandling av klientmidler ved eiendomsmegling

  Eiendomsmegling er underlagt strenge krav. Dette gjelder ikke minst håndteringen av klientmidler. Advokatforeningen har laget en oversikt over forhold som det er viktig å merke seg når det gjelder behandling av klientmidler ved eiendomsmegling.

 4. Opplysningsplikt ved oppgjørsoppdrag

  Oppgjørsoppdrag med eller uten skriving av kontrakt er omfattet av eiendomsmeglingsloven. Det følger av loven at oppdraget skal utføres i overensstemmelse med god meglerskikk og med omsorg for begge parters interesser. I tråd med formålsbestemmelsen forutsetter god meglerskikk at handelen gjennomføres på en slik måte at ingen av partene utsettes for økonomisk risiko.

 5. Advokatens plikter som oppgjørsansvarlig for nybygg

  Som oppgjørsansvarlig skal man kontrollere om alle lovbestemte og avtalte oppgjørsforutsetninger er oppfylt. Vi gjør oppmerksom på noen forhold det er viktig å merke seg når det gjelder oppgjør av boliger under oppføring.

 6. Grensen mellom advokatoppdrag og eiendomsmegling

  Grensen mellom rettshjelpsvirksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet er ikke regulert i lov, men er av sentral betydning i relasjon til eiendomsmeglingsregelverkets krav.

 7. Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglings-virksomhet

  Advokater som driver eiendomsmegling skal forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger, jf. lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. 2009 nr. 11 § 1.

 8. Eiendomsmegling og hvitvasking

  Her finner du lenker til Finanstilsynets risikovurdering knyttet til eiendomsmegling og hvitvasking og tilsynets samlerapport, med blant annet tips til utarbeidelse av skriftlig risikovurdering. Her finner du også informasjon om Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenters utarbeidete liste over forhold som kan indikere en mistenkelig transaksjon i tilknytning til eiendomsmegling.

 9. Veileder fra Forbrukerombudet om markedsføring av boliger ved salg

  Forbrukertilsynet har laget en ny veiledning for hvordan markedsføring av boliger skal skje i henhold til markedsføringsloven.

 10. Forholdet mellom taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven

  Finanstilsynets rundskriv 3/2018 omhandler forholdet mellom taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven.

 1. 1
 2. 2

Neste