Eiendomsmeglingsgruppen

Aktuelt

Tilbake til Fagartikler

Eiendomsmegling og hvitvasking

Her finner du lenker til Finanstilsynets risikovurdering knyttet til eiendomsmegling og hvitvasking og tilsynets samlerapport, med blant annet tips til utarbeidelse av skriftlig risikovurdering. Her finner du også informasjon om Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenters utarbeidete liste over forhold som kan indikere en mistenkelig transaksjon i tilknytning til eiendomsmegling.

Finanstilsynets risikovurdering knyttet til eiendomsmegling og hvitvasking - oppdatert

Finanstilsynet publiserte våren 2016 en vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoen som rapporteringspliktige som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, er utsatt for. Risikovurderingen er nå oppdatert og danner grunnlag for Finanstilsynets prioriteringer på området. Når det gjelder advokater og eiendomsmegling, se særlig pkt. 2.9. Finanstilsynet forventer at foretakene, som driver virksomhet som er omfattet av risikovurderingen, følger opp informasjonen som fremkommer ved utarbeidelse og oppdatering av sine risikovurderinger knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering.

Lenke til Finanstilsynets oppdaterte vurdering finnes nederst på siden.

Finanstilsynets samlerapport med blant annet tips til utarbeidelse av skriftlig risikovurdering

I perioden november-desember 2016 gjennomførte Finanstilsynet et tematilsyn mot eiendomsmeglingsforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Tilsynet avdekket store variasjoner i art og omfang av iverksatte tiltak. I tilsynets samlerapport omtales de forhold som ble avdekket under tilsynet, og som Finanstilsynet finner grunn til å bemerke, bl.a.: plikten til å foreta en vurdering av virksomhetens hvitvaskingsrisiko, plikten til å etablere forsvarlige interne rutiner for å forebygge og avdekke at virksomheten ikke misbrukes til hvitvasking og taushetsplikt.

Lenke til Finanstilsynets samlerapport: etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, finnes nederst på siden.

Liste til hjelp mot hvitvasking

Norske myndigheter ved Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har laget en liste over forhold som kan indikere en mistenkelig transaksjon i tilknytning til eiendomsmegling. Advokatforeningen anbefaler at advokatene ser hen til listen både ved sine interne, virksomhetsrettede risikovurderinger og ved vurdering av risikoen knyttet til det enkelte eiendomsmeglingsoppdrag. Listen er unntatt offentlighet og skal ifølge Økokrim ikke deles utenfor den rapporteringspliktige institusjonen. Listen er sendt til alle medlemmer av Advokatforeningen som benytter Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse for eiendomsmegling, og kan ved behov sendes på nytt ved en henvendelse til post@advokatforeningen.no..