Eiendomsmeglingsgruppen

Aktuelt

Tilbake til Praktisk informasjon

Vedtekter for eiendomsmeglingsgruppen

Vedtatt på årsmøte i Eiendomsmeglingsgruppen 3. mai 2018.

§ 1 Bakgrunn og formål

Eiendomsmeglingsgruppen er en faggruppe i Advokatforeningen, jf. Advokatforeningens vedtekter § 7-1.

Eiendomsmeglingsgruppen har som formål å:

  • styrke advokatens rolle som eiendomsmegler,
  • være et forum for drøfting av faglige spørsmål knyttet til eiendomsmegling,
  • arbeide aktivt for kompetanseheving blant medlemmene,
  • ivareta medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter og andre organisasjoner.

§ 2 Medlemskap

Som medlemmer av eiendomsmeglingsgruppen kan bare opptas medlemmer i Advokatforeningen som driver med eiendomsmegling. Innmelding skjer til Advokatforeningen.

§ 3 Årsmøtet

Faggruppens høyeste organ er årsmøtet som avholdes innen medio mai måned hvert år. Årsmøtet velger styre, herunder styreleder (§ 4) og fastsetter vedtekter og endringer i disse (§ 12).

Årsmøtet innkalles med to ukers skriftlig varsel til medlemmene. Det er ikke adgang til å stemme ved fullmakt.

Styret fremlegger en årsberetning og revidert regnskap for foregående år.

Årsmøtet fastsetter kontingenten for kommende kalenderår.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt skriftlig innen 1. mars. Alle saker som skal behandles må være nevnt i innkallingen.

§ 4 Styret

Gruppens oppgaver ivaretas av et styre på fem medlemmer. Minst to av styrets medlemmer bør velges blant medlemmene av Advokatforeningens lovutvalg for eiendomsmegling. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.

Styrets medlemmer velges av årsmøtet for to år. Gjenvalg skal normalt ikke skje mer enn en gang. Et medlem kan gjenoppnevnes for ytterligere en periode som leder av styret.

Styret innkaller til medlemsmøter og bestemmer dagsorden og møtested. Det føres protokoll fra styremøtene i eiendomsmeglingsgruppen.

Styret velger en representant til Representantskapet.

§ 5 Valgkomite

Årsmøtet velger en valgkomite på tre medlemmer, hvorav et medlem velges som leder. Valgkomiteens medlemmer velges for to år og kan gjenvelges for en periode. Et medlem av valgkomiteen som ikke kan gjenvelges, er likevel valgbar som leder.

§ 6 Regnskap

Gruppens regnskap føres av Advokatforeningen og revideres av foreningens revisor.

§ 7 Høringsuttalelser

Eiendomsmeglingsgruppen skal få alle Advokatforeningens høringssaker innen eiendomsmegling til uttalelse. Innspill gis til Advokatforeningens lovutvalg for eiendomsmegling. Endelig høringsuttalelse avgis av hovedstyret.

§ 8 Etterutdanning

Eiendomsmeglingsgruppen vil ivareta medlemmenes behov for etterutdanning og fagutvikling innenfor eiendomsmegling.

§ 9 Disiplinærsaker

Eiendomsmeglingsgruppen har ingen disiplinærmyndighet. Henvendelser i enkeltsaker som gjelder spørsmål om god advokatskikk og/eller salærberegning henvises til disiplinærutvalget. Faggruppen kan på anmodning fra Advokatforeningen gi generelle uttalelser om hva som må antas å være god advokatskikk for advokater som driver eiendomsmegling.

§ 10 Kontakt med Advokatforeningens ledelse

Et møte mellom eiendomsmeglingsgruppens leder og Advokatforeningens generalsekretær avholdes hvert år.

§ 11 Utmelding

Utmelding av Eiendomsmeglingsgruppen skjer skriftlig til Advokatforeningen.

§ 12 Endring av vedtekter

Forandring av disse vedtekter kan bare foretas av årsmøtet ved 2/3 flertall og etterfølgende godkjennelse av Advokatforeningens hovedstyre.

§ 13 Oppløsning

Oppløsning av eiendomsmeglingsgruppen kan besluttes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Oppløsning kan også besluttes av Advokatforeningens representantskap dersom gruppen ikke lenger oppfyller vilkårene i Advokatforeningens vedtekter § 7-1