Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Bruk av klausulering av dokumenter i straffesaker

Forsvarergruppen i Advokatforeningen har over tid vært bekymret for politiets økende bruk av klausulering av saksdokumenter i etterforskningsfasen av straffesaker.

Denne bekymringen knytter seg både til art/alvor av saker der klausulering benyttes, hvilke dokumenter som klausuleres og varigheten av klausuleringsvedtaket i den enkelte sak.

Særlig bekymringsfullt er det at domstolene synes å mangle evne/vilje til reelt å overprøve klausuleringsvedtak etter strpl. § 242, slik at forsvarer i økende grad blir tvunget til å akseptere klausulering uten å kunne bestride dette.

Advokatforeningen er også kjent med tilfeller der dokumenter klausuleres for forsvarer, til tross for at forsvarer har erklært seg villig til å motta dokumentene mot taushetserklæring. Dette forholdet har for øvrig Forsvarergruppen tatt opp med Riksadvokaten.

I forslaget til nye retningslinjer for forsvarere, som nå er til behandling i Advokatforeningens organer, er det foreslått at forsvarer som utgangspunkt ikke skal delta i politiavhør uten å ha fått innsyn i sakens dokumenter på forhånd. Videre er det foreslått at siktede ikke bør akseptere å avhøres uten selv å ha fått innsyn.

Forsvarergruppen ønsker å ta opp med Riksadvokaten den økende bruken av klausulering – med sikte på en vesentlig reduksjon.

Forsvarergruppen ber på dette grunnlag medlemmene om å gjøre styret oppmerksom på bruk av klausuleringsinstituttet, som anses i strid strpl. § 242 eller som for øvrig fremstår som misbruk av myndighet.

Innspill sendes til Didrik Beck Rodarte på e-post: db@advokatforeningen.no