Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Halvering av reisetid – ikke ennå for alle saker; nærmere om overgangsreglene

Styret i forsvarergruppen vet at den nye regelen om halvering av reisetiden, har skapt mye frustrasjon blant våre medlemmer. Forsvarergruppen vil derfor tilkjennegi sitt syn på hvordan overgangsreglene skal forstås. Forsvarergruppen har også spurt Oslo tingrett v/ salærgruppen om hvordan den nye regelen skal praktiseres i en overgangsperiode.

Under henvisning til salærforskriften § 8 (reisefravær) og § 14 (overgangsbestemmelse) ga forsvarergruppen overfor Oslo tingrett uttrykk for at disse reglene må innebære at halv sats for reisefravær ikke kommer til anvendelse på oppdrag som er gitt eller påbegynt før ikrafttredelsen 1. januar 2017. Det er i disse saker gammel sats som gjelder.
 
Forsvarergruppen mener dette bør medføre at det ikke bare gjelder den enkelte sak (f.eks. fengslingsperiode), men for hele oppnevningen. Dette betyr at for en fengslingssak hvor § 98-oppnevningen er fra 2016 så skal man honoreres etter full sats helt frem til løslatelse selv om dette skjer først langt inn i 2017. Hvis imidlertid tiltale først tas ut i 2017 og §96-oppnevning kommer i 2017, vil §96-oppnevningen kan hende måtte gå etter nye regler selv om fengslingssaken følger gamle regler.
 
Salærgruppen i Oslo tingrett har svart at de vil gi følgende anbefaling internt:
  • Den nye regelen om halv sats kommer ikke til anvendelse på oppnevninger gitt før 1.1.2017. Det gjelder selv om fengslingsperioden fortsetter ut over i 2017. Det er altså gammel sats som gjelder.
  • Den nye regelen om halv sats kommer heller ikke til anvendelse dersom forsvarer har en fengslingsoppnevning fra 2016 og deretter en hovedforhandlingsoppnevning i 2017 (og siktede fortsatt sitter i varetekt). Det er også her gammel sats som gjelder.
  • Skjæringstidspunktet for tolker er når oppdraget utføres.
Salærgruppen har understreket at dette er en anbefaling, og ikke bindende for den enkelte dommer.