Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Informasjon til forsvarere, bistandsadvokater, påtalemyndigheten og PU

Som følge av den såkalte britiske mutasjonen av koronaviruset i Nordre Follo, har regjeringen innført skjerpede smittevernstiltak i en rekke kommuner i Oslo-regionen.  Samlet sett tilsier situasjonen at vi nå må jobbe aktivt for å gjennomføre flere rettsmøter som fjernmøter eller delvis fjernmøter, der det er mulig, forsvarlig og ubetenkelig.

Domstolene ivaretar en kritisk samfunnsfunksjon, og det er viktig at vi så langt som mulig får avviklet berammede rettsmøter. Erfaringene viser at smittevernrutinene i Oslo tingrett fungerer godt, og vi iverksetter derfor ikke like inngripende tiltak som i tiden etter 12. mars 2020. Det er imidlertid av avgjørende betydning at alle fortsatt overholder smittevernrutinene.

Mer bruk av fjernmøter

Iht. nødvendighetsvilkåret i den midlertidige prosessloven § 3 første ledd kan retten beslutte fjernmøte/fjernavhør, selv om ikke partene samtykker. 

Oslo tingrett viderefører praksisen med at meddomsrettssaker og andre saker med meddommere ikke gjennomføres som rene fjernmøter. Videre bør vi som i dag gjennomføre rettsmøter som delvis fjernmøter der alternativet er utsettelse (eks. som følge av koronasmitte, sykdomssymptomer, karanteneplikt, konkret smitterisiko eller lang reiseavstand), forutsatt at gjennomføring som fjernmøte er forsvarlig.  Når det gjelder fjernavhør av vitner viser vi til vedlagte retningslinje som samsvarer med vårt brev av 24.09.20.

Vi viderefører også praksisen med å gjennomføre tilståelsessakene i tinghuset, men dersom alternativ er utsettelse, kan også fjernmøte være en aktuell løsning her.

Nødvendighetsvilkåret i den midlertidige prosessloven  § 3 første ledd vil i dagens situasjon i mange saker som gjelder begjæring om førstegangsfengsling og førstegangs internering være oppfylt slik at siktede/utlendingen kan fremstilles på video.

Det understrekkes imidlertid at det er en dommerbeslutning i den enkelte sak, og at begjæring om dette må fremsettes så raskt som mulig og at forsvarer må gis anledning til å uttale seg.

Her finner du informasjon om hvor vitner bør møte i straffesaker.