Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Oppnevning av offentlig forsvarer

Høyesterett avsa 1. juli 2015 to kjennelser som gjaldt siktedes rett til å få oppnevnt offentlig forsvarer ved avhør under etterforskningen.

I avgjørelsene vises det til betydningen av at en forsvarer involveres på et tidlig stadium i etterforskningen. I tillegg fremkommer det at det offentlige må ta regningen for denne bistanden i videre utstrekning enn hva som tidligere har vært praktisert i norske domstoler.