Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Referat fra styremøte 12. juni 2018

Forsvarergruppen holdt møte i Oslo 12. juni 2018

Emne: Forsvarergruppens styremøte
Møtedato: 12. juni 2018

Deltakere:

  • Marius O. Dietrichson
  • Kim Gerdts
  • Mette-Julie Sundby
  • Cecilie Nakstad
  • Marit Lomundal Sæther

Kopi:
Arne Gunnar Aas
Anne Kroken
Halvard Helle
Bendik Falch-Koslung
Didrik Beck


Sted Oslo, den 14. juni 2018
Referent Berit Holm
Dok. nr. 5/2018

Styret var tilsendt agenda forutfor styremøtet.

1. Referat fra styremøtet 24. mai 2018 –
Det var ingen bemerkninger til referatet.

I tillegg til punkt 4 i referatet, om fengslets krav om at politiet skal godta tolker til klienter som sitter på restriksjoner, ble det opplyst at nå også Drammen
fengsel krever forhåndsgodkjent tolk. Generelt: Man har anledning til å bruke
den tolk som er oppnevnt for fengslingsmøtet, og man kan f.eks.
be protokollert at man ønsker å bruke rettens tolk til fengselsbesøk. FG arbeider med å endre ordningen som oppleves som svært tungvint og prinsipielt uheldig.

2. Orienteringssaker

a) Forsvarers rett til innsyn i saksdokumenter før avhør.
Forsvarergruppen har sendt brev til Riksadvokaten den 5. juni 2018
med anmodning om en redegjørelse. Avventer svar.

3. Høstseminaret

4. Innspill til møte for Rettspsykiatrisk poliklinikk.
Forsvarergruppen har mottatt invitasjon fra Oslo Universitetssykehus
til fagrådsmøte 13. juni 2018. Marit Lomundal Sæther møter fra FG på
konferansen på vegne av Styret. Konferansen holdes på Scandic
Holmenkollen Park Hotell
Temaet for konferansen er «Konsekvenser med ordningen med nasjonal
rettspsykiatrisk enhet (NERS) for Rettspsykiatrisk poliklinisk virksomhet».
Enheten skal ledes fra St. Olavs Hospital i Trondheim. Rettssakkyndige vil
bli oppnevnt fra denne enhet, og det innebærer at det ikke lenger er
påtalemyndigheten som vil oppnevne sakkyndige.
Styret vil informere mer om dette etter at konferansen har funnet sted.

5. Eventuelt
Workshop – digitalisering domstolene
Marius O. Dietrichson og Mette-Julie Sundby deltok på workshopen på
vegne av styret.
Domstolsadministrasjonens prosjekt «Digitale domstoler» som har som oppdrag
å jobbe mot alle saker, korrespondanse og arbeidsprosesser i norske domstoler
kal være heldigitale og papirløse innen 2022. I workshopen ble det særlig
drøftet hvilke verktøy som er nødvendige for å kunne gjennomføre heldigitale
prosesser og rettsmøter, og også spørsmålet rundt fremgangsmåter og hvilke av
partene som skal ha hvilke tilganger og oppgaver. Forsvarergruppen var invitert
for å gi innspill fra strafferettsadvokatens ståsted, og vi opplevde at det var stor interesse for våre synspunkter.
FGs hovedsynspunkt var at de digitale systemene, og hvordan disse ble håndtert, også mht rettsbokføring, burde være likt for alle domstoler. For det andre at partene måtte ha lik tilgang til det digitale – også i praksis. For det tredje at dette bør gjøres enkelt slik at man unngår løpende fellesprosjekter (her det digitale) mellom dommerne og en av partene (her politi og påtalemyndighet) i en pågående rettssak. For det fjerde at fellesskjerm-materiale må tilgjengliggjøres for alle parter før fremvisning. For det femte at systemene ikke må stenge for prosesslovgivingen, som for eks tilgang til bevis som er for hånden, eller stenge for advokater som ikke håndterer det digitale system.

NESTE STYREMØTE ER:

TORSDAG 23. AUGUST 2018 KL. 17:00.

Etter styremøtet den 23 aug er det Styret i Forsvarergruppens årlige
«sommermiddag» - hvor Lovutvalgets medlemmer også blir invitert.

Oslo, den 14. juni 2018
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

Berit Holm