Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Referat fra styremøte 20. april 2018

Forsvarergruppen holdt møte i Oslo 20. april 2018

Emne: Styremøte i Forsvarergruppen
Møtedato: 20. april 2018

Deltakere:

  • Marius O. Dietrichson
  • Anne Kroken
  • Kim Gerdts
  • Arne Gunnar Aas
  • Mette Julie Sundby
  • Marit Lomundal Sæther
  • Cecilie Nakstad
  • Halvard Helle leder - Høringsutvalget
  • Didrik Beck fra Advokatforeningen

Kopi :
Bendik Falck-Koslung


Sted Oslo, den 23. april 2018
Referent Berit Holm
Dok. nr. 3/2018

Styrtet var tilsendt agenda forutfor styremøtet.

1. Referat fra forrige møte, 22. mars.
Godkjent.

2. Orienteringssaker
a) Oslo fengsel – kun én time samtale med forsvarer pr. uke Oslo fengsel Styret har mottatt svar fra Oslo fengsel, der det fremgår at det ikke skal gjelde en begrensning på kun én time samtale med forsvarer på telefon per uke.

b) Seminar om advokatutdanning 24. april.
Cecilie Nakstad møter på seminaret på vegne av Forsvarergruppen. Forsvarergruppen er særlig opptatt av at advokatutdanningen må omfatte prosedyretrening, etikk, samt praktiske problemstillinger en advokat må håndtere i hverdagen.

c) Telefonsituasjonen i arresten.
Styret har sendt skriftlig henvendelse til sentralarresten i Oslo. Avventer svar.

d) Valg av forsvarere når den pågrepne ikke har et konkret forsvarerønske
Styret har bedt Oslo politidistrikt om en kort redegjørelse for hva slags opplysninger en siktet person får ved innbringelse i arresten etter pågripelse. Styret ønsket videre å vite hva de siktede blir forelagt i avhørssituasjonen.
Politiet har besvart vår henvendelse og sier at dersom siktede ikke har et konkret forsvarerønske, blir vedkommende først spurt hvilken forsvarer de ønsker. Dersom vedkommende ikke har et konkret ønske, blir siktede forelagt en liste over forsvarere i Oslo, som inneholder 450 navn. Dersom man fortsatt ikke uttrykker et konkret ønske, oppnevnes en forsvarer fra Oslo tingretts forsvarerturnus, som omfatter alle de faste forsvarerne.

e) Godkjenning av tolk
Forsvarergruppen har tidligere sendt henvendelse til Ringerike fengsel/ Kriminalomsorgsdirektoratet region sør om dette spørsmålet. På bakgrunn av svaret herfra henvendte styret seg til Kriminalomsorgsdirektoratet. I forbindelse med at Halden fengsel nå har begynt å følge samme praksis som Ringerike fengsel, ønsker styret å diskutere hva som kan gjøres videre.

Saken ble utsatt til neste styremøte, fordi AGA og DB skal fremskaffe all tidligere korrespondanse i saken.

Av og til forekommer det at en fullmektig møter på vegne av den oppnevnte forsvarer, og at også dette må godtas av politiet på forhånd. Denne problemstillingen bør også adresseres i en henvendelse til Kriminalomsorgsdirektoratet.

f) Status arbeidsgruppe saksbehandlingstid i domstolene
Riksadvokaten har laget et utkast til mandat og vi avventer videre oppfølging.

g) Vendepunktmodellen
Henvendelsen fra Jostein Sandvik i Øst politidistrikt ble tatt til orientering.

3. Status høstseminaret
Se for øvrig eget vedlegg til referatet om dette.

4. Kameraovervåking i Oslo tinghus
Styret var enige om å informere medlemmene om hvordan kameraovervåkingen i tinghuset foregår.

5. Oppfølging av seminar om kriminalpolitikk og straff 4. april 2018
På seminaret 4. april ble det varslet initiativ fra lovgiver når det gjelder minstestraffer, herunder å finne løsninger for å unngå urimelige utslag av disse. Styret satte ned en arbeidsgruppe for å se på dette, som består av AGA, AK, MLS og DB.

6. Eventuelt
AGA tok opp spørsmålet om godkjenning av prosedyrekravet for advokatfullmektiger som skal ha advokatbevilling. Tilsynsrådet godtar bare prosedyreerfaring hvor fullmektigen opptrer som autorisert fullmektig for en prinsipal. Dersom fullmektigen er personlig oppnevnt blir ikke prosedyreerfaringen godkjent. Dette må Forsvarergruppen ta tak i. DB tar kontakt med Henrik Bøhlke i Hjort, som kjenner til denne problemstillingen.

MOD meddelte at lovforslaget om sikkerhetskontroll av advokater i fengsler med høyt sikkerhetsnivå ble vedtatt.

Berammede styremøter:

Torsdag 24. mai 2018 kl. 17:30
Tirsdag 12. juni 2018 kl. 17:30

Oslo, den 24. april 2018
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

Berit Holm
sekretær