Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Referat fra styremøte 22. mars 2018

Forsvarergruppen holdt møte i Oslo 22.mars 2018

Emne: Styremøte
Møtedato: 22. mars 2018
Deltakere:

  • Marius O. Dietrichson
  • Kim Gerdts
  • Bendik Falch-Koslung
  • Marit Lomundal Sæther
  • Cecilie Nakstad
  • Halvard Helle - Høringsutvalget
  • Didrik Beck - Advokatforeningen
  • Martin Kaasgaard Nielsen - Advokatforeningen

Kopi:

Anne Kroken
Arne Gunnar Aas
Mette-Julie Sundby


Sted Oslo, den 26. mars 2018
Referent Berit Holm
Dok. nr. 2/2018

Styrets medlemmer ble tilsendt agenda forut for styremøtet.

Før styremøtet startet, orienterte Martin Kaasgaard Nielsen om følgende:

Salærsats:
Det er arbeidet målrettet mot revidert statsbudsjett med krav om 1050 kroner i timen.

Reisefravær:
Regjeringen skal gjennomføre en evaluering innen utgangen av 2019. Det er allerede igangsatt egen evaluering, og det gjennomføres nå intervju med en rekke advokater. Det er også dialog med Domstolsadministrasjonen om hvordan man skal merke utgiftene slik at man får god oversikt over konsekvensene.

Forsvarerrollen:
Som oppfølging på at regjeringen innfører inngangskontroll i fengsler med høyt sikkerhetsnivå, er det vurdert om det burde utredes hvilke endringer og utviklingstrekk som har påvirket forsvarerrollen de siste 30-40 år. Formålet vil være å peke på om forsvarerrollen er under systematisk press og samtidig peke på grep som kan være med på å sikre en fremtidig fri forsvarerrolle. Her ønsker man innspill fra Forsvarergruppen om dette er relevant og hva man eventuelt bør se nærmere på.

1. Referat fra styremøtet 24. januar 2018.
Referatet godkjent.

Når det gjelder punkt 1 i referatet og restriksjoner med tolk i Halden fengsel, så er et utkast
oversendt til AGA.

Når det gjelder oppfølging av møtet med Riksadvokaten, skal DB følge opp punktet om å opprette en arbeidsgruppe som skal se på tidsbruk i domstolene. RA har meldt at de skal se på dette over påske.

2. Orienteringssaker
a) Det arrangeres seminar om kriminalpolitikk 4. april 2018.Her har mange meldt sin interesse.
MOD meddelte at han ville skrive en kronikk om straffeskjerpelser og kostnader ved dette.

Det ble oppfordret til å dra på Kriminalistforeningens seminar på Frokostkjelleren 23. april.

3. Høstseminaret
Enighet om at man sender ut påminnelse om høstseminaret over påske. Da gis medlemmene
anledning til å melde seg på pr. e-post.

Til programmet: Lene Vågslid, Peter Frølich og Magni Elsheim bekreftet. Enighet om å invitere Emilie Enger Mehl. Se for øvrig eget vedlegg til referatet om dette.

4. Ungdomsstraff og kjennskap til alternative straffereaksjoner
Forsvarergruppen har mottatt en henvendelse fra Konfliktrådet om at ungdomsstraffen ikke er
Godt nok kjent blant forsvarere. Forsvarergruppen er enig i at disse forhold bør bli bedre kjent og styret ser dette i sammenheng med Høstseminaret, der ungdom blir et eget tema.

DB besvarer henvendelsen fra Konfliktrådet.

5. Kurs om advokatutdanning
Advokatforeningen har sendt ut invitasjon til seminar om advokatutdanning til 24. april 2018.
Møtet holdes på Stratos fra kl. 13:00-17:00. Seminaret gir 4 etterutdanningstimer.

6. Henvendelse om å bruke Forsvarergruppens e-postliste for å markedsføre utleie av lokaler
Forsvarergruppen har mottatt henvendelse fra et av medlemmene om å benytte vår e-postliste
i forbindelse med utleie av kontorer. Styret kom frem til at vi ikke kan bistå med dette.

7. Henvendelse fra Jan Bøhle om politiets avhør av vitner før man møter i retten
Spørsmålet som stilles er om det er greit at politiet avhører forsvarets vitner før vitnet møter i retten. Styret diskuterte saken, men var enige om at dette ikke er noe man ønsker å gå videre med. DB svarer Jan Bøhle og orienterer om styrets diskusjon rundt temaet.

8. Valg av forsvarere når den pågrepne ikke har et konkret forsvarerønske
KG informerer om at han har kjennskap til at en pågrepet person som ikke hadde et konkret forsvarerønske kun ble forelagt listen over faste forsvarere. Styret ble enige om at DB retter en forespørsel til politiet og ber om kort redegjørelse for hva slags opplysninger en siktet person får ved innbringelse i arresten etter pågripelse. Vi ønsker videre å vite hva de siktede blir forelagt i avhørssituasjonen.

9. Telefonsituasjonen i arresten
Problemene med telefontjenesten i arresten er ikke bedret. CN og DB følger opp.

10. Oslo fengsel – kun én time samtale med forsvarer pr. uke
KG mener at Oslo fengsel praktiserer kun én time telefonsamtale mellom forsvarer og klient pr. uke. Ønsker man mer tid, må man besøke klienten. DB retter en henvendelse til Oslo fengsel og ber om informasjon, og en bekreftelse på at det ikke skal gjelde en slik begrensning.

11. NESTE STYREMØTE:

Fredag 20. april kl. 17:00 C. J Hambros Plass 5.

Oslo, den 22. mars 2018
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

Berit Holm
sekretær