Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Referat fra styremøte 23. august 2018

Forsvarergruppen hadde møte i Oslo den 23. august 2018

Emne: Referat fra Forsvarergruppens styremøte
Møtedato: 23. august 2018


Deltakere:

  • Marius O. Dietrichson leder
  • Kim Gerdts
  • Mette-Julie Sundby
  • Arne Gunnar Aas
  • Bendik Falch-Koslung
  • Cecilie Nakstad
  • Marit Lomundal Sæther
  • Halvard Helle - Høringsutvalgets representant
  • Didrik Beck - Advokatforeningens representant

Kopi:
Anne Kroken


Sted: Oslo, den 28. august 2018
Referent: Berit Holm
Dok. nr. 6/2018

Styret tilsendt agenda forutfor styremøtet.

1. Referat fra styremøte 12. juni 2018
Godkjent.

2. Orienteringssaker
a) Endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv. og straffegjennomføringsloven mv.
Tatt til orientering.

b) Ikrafttredelse av Protocol no. 16 to the ECHR.
Arne Gunnar Aas sjekker hvorfor Norge ikke har ratifisert denne protokollen.

c) Status for vår henvendelse til Riksadvokaten vedrørende forsvarers
adgang til straffesaksdokumenter.
Forsvarergruppen venter fortsatt på tilbakemelding på vår henvendelse, og styret vil rette en ny forespørsel til Riksadvokaten for å høre hvor saken står.

d) Workshop – fremtidens rettssaler.
Marius Dietrichson og Mette-Julie Sundby deltok på et workshopen og fremmet forsvarerperspektivet.

e) Aktørmøte – Borgarting lagmannsrett.
Møtet er berammet 15. oktober 2018 kl. 13.00. Mette-Julie Sundby deltar som Forsvarergruppens representant.

f) Møte med rettspsykiatrisk poliklinikks fagråd 13. juni 2018.
Marit Lomundal Sæther deltok på møtet. Cecilie Nakstad vil fra nå av delta som fast medlem i fagrådet.

g) Status – arbeidsgruppe/samarbeid med Riksadvokaten om tidsbruk i domstolene
Den interne arbeidsgruppen som Riksadvokaten har nedsatt for å se på tidsbruk i domstolene har avgitt sin rapport. Rapporten er lagt ut på Riksadvokatens nettsider. Den videre prosessen er at Dommerforeningen

3. Høstseminaret.
Styret foretok enkelte omrokkeringer i programmet.

4. Vedtak om at Advokatforeningens medlemsvilkår om behandling av personopplysninger gjelder tilsvarende for de av Forsvarergruppens medlemmer som ikke er medlem av Advokatforeningen.
Vedtatt, med noen endringer. Avsnitt nummer fire og siste avsnitt strykes.

5. Strategi– kontakt med departementet om godkjennelse av tolk til varetektsinnsatte som er ilagt restriksjoner.
Styret diskuterte om det er strategisk å sende brev til departementet for å få en avklaring av departementets syn på den praksisen som Kriminalomsorgsdirektoratet legger opp til. Styret ble enige om å avvente.

6. Besøk til klienter som sitter på restriksjoner.
Ringerike fengsel har startet med en praksis der de krever forhåndsgodkjenning dersom en annen oppnevnt forsvarer skal besøke en klient som er ilagt restriksjoner.

Styret retter en henvendelse til Ringerike fengsel styret spør om dette vitterlig er praksis ved fengselet og i så fall hva som er hjemmelen for praksisen. Didrik Beck forfatter et utkast i samråd med Marius Dietrichson.

7. Henvendelse om digitale straffesaker – forespørsel om møte og innlegg på Sundvolden
Styret var enige om at vi bør avholde et møte om dette. Det er imidlertid ikke ledig plass i programmet til et innlegg på høstseminaret. Marius Dietrichson besvarer henvendelsen.

8. Henvendelse fra forsvarer som blir nektet tilgang til beslaglagt materiale i seksuallovbruddssak.
Styrets holdning er at dette bør tas direkte med retten, eventuelt bør han få se materialet hos politiet/påtalemyndigheten uten å få det tilsendt. Didrik Beck besvarer henvendelsen.

9. EK som varetektssurrogat.
Styret diskuterte saken, og var enige om å ikke arbeide for EK som varetektssurrogat nå, i fare for at det vil føre til en utglidning i bruken av EK. Styrets bekymring er at en slik adgang vil føre til en lavere terskel for å bli ilagt varetekt/varetektssurrogat, heller enn at EK vil erstatte dagens varetektsfengsling. Dette må diskuteres videre ved en senere anledning.

10. Vendepunkt-modellen.
Styret berømmer arbeidet med Vendepunkt-modellen. Styret vil bidra til å opprettholde arbeidet, ved å berømme arbeidet og på den måten legge et visst press på relevante myndigheter for å opprettholde prosjektet. Marius Dietrichson avtaler et møte med Maria Mollatt.

11. Eventuelt
Halvard Helle orienterte om Lovutvalget for strafferett og straffeprosess' arbeid med forslagene til endringer i straffeloven, som har frist 10. september. Styret hadde ingen innvendinger mot lovutvalgets vurderinger og standpunkter.

Berammede styremøter: Torsdag 11. oktober 2018 kl. 17:00

Oslo, den 28. august 2018
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

Berit Holm
sekretær