Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Referat fra styremøte 24. januar 2018

Forsvarergruppen holdt møte i Oslo 24. januar 2018

Sted Oslo, 28. januar 2018
Referent Berit Holm
Dok. nr. 1/2018

Deltakere

 • Marius O. Dietrichson
 • Anne Kroken
 • Kim Gerdts
 • Arne Gunnar Aas
 • Mette Julie Sundby
 • Bendik Falch-Koslung
 • Cecilie Nakstad
 • Marit Lomundal Sæther
 • Halvard Helle -  Lovutvalgets representant
 • Didrik Beck - Advokatforeningens representant
 • Martin Kaasgaard-Nielsen Fra Advokatforeningen

Styrets medlemmer var tilsendt agenda forut for styremøtet.

1. Referat fra styremøtet 30. november 2017 – ingen bemerkninger.

2. Orienteringssaker:
A. Det er fra Forsvarergruppens side v/AGA gjort undersøkelser ved Halden
fengsel om hvordan det gikk med godkjenning av tolk. Det er blitt presisert at alle som sitter på restriksjoner må ha tolk som er godkjent av politiet. Dette er uholdbart og Forsvarergruppen ønsker å gå videre med dette. DB følger opp.

B. Forsvarergruppen har også fulgt opp saken om forsvareres rett til å medbringe iPhone inn på Politihuset i Stavanger v/AK – og dette er nå gått i orden.

C. Det var rollespill om «sovevoldtekt» 9. januar sammen med Justiskomiteen og Riksadvokaten. Dette var et meget vellykket møte og man kan tenke seg et slikt rollespill også om andre emner.

3. Påmelding til Forsvarergruppens høstseminar 2018
Styret har besluttet at påmelding til høstseminaret denne gang skal
foregå elektronisk. BH utarbeider brev etc. som sendes medlemmene.
Det skal fortsatt være mulig å melde seg på telefonisk og pr e-post.

4. Temaer for Høstseminaret
Se eget dokument.

5. Entledigelse og oppnevning – Lovutvalget for strafferett og
straffeprosess
Styret besluttet enstemmig å oppnevne advokat Lars Christian Sunde
som nytt medlem av Lovutvalget, idet advokat Knut Rognlien har trukket
seg.

6. Status ECBA-konferansen i Oslo 20.- 22. april 2018
BH påmelder hele Styret til konferansen i Oslo. Forsvarergruppens
medlemmer vil også bli tilsendt invitasjonen fra ECBA. Det gjøres
oppmerksom på at seminaret/konferansen gjelder som etterutdanning.

7. Møtet med Riksadvokaten 19. desember 2017
På møtet med Riksadvokaten ble man enige om å nedsett en arbeidsgruppe for å se på tidsbruk i domstolene. Arbeidsgruppen skal
bestå av to representanter fra Riksadvokaten, to representanter fra
Advokatforeningen/Forsvarergruppen. MJS vil sitte i denne arbeidsgruppen. Videre ble man enige om å arrangere et seminar om samspillet mellom fag og politikk og utviklingen av kriminalpolitikken – antagelig i starten av april. DB tar seg av dette videre.

8. Ny regjering – hvilken betydning får dette for oss?
MOD har vært på møte med Advokatforeningen og statssekretær Rotevatn. – og følte at tingene er som før – man er lyttende og skal ta det med seg. Salærene stod sentralt og man skal arbeide videre for å få til en intensjonsavtale.

9. Eventuelt
Videre ble det diskusjon om de nye sikkerhetsrutiner, dvs. at også advokater skal gjennom samme sikkerhetskontroll som andre besøkende ved fengslene. Det var også tale om stikkprøver. Det skal være et møte 31. januar og AGA møter på dette. Styret er imot en slik ordning. Man må i det minste vite hvorfor man skal gå gjennom en slik kontroll. Det kan jo ikke bety at man mistenkes for å smugle narkotika – det vil jo ikke sees på denne måten. Styret ønsker å forfølge denne saken.

Styret har også fått en henvendelse fra Konseptutvalget når det gjelder Oslo fengsel om hvilke behov vi mener er viktig. DB følger opp.

AK deltok på et statusmøte hos Riksrevisjonen, i forbindelse med at de skal gjøre et arbeid for å se på saksbehandlingstid i domstolene. Forhåndsberammelser, absolutte frister og mer aktiv saksstyring var noe av det AK mente man burde se på. De ville muligens komme tilbake med tanke på en mulig referansegruppe.

Nye styremøter:

Torsdag 22. mars 2018 kl. 18:00
Fredag 20. april 2018 kl. 17:00

Oslo, den 28. januar 2018
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

Berit Holm
sekretær