Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Referat fra styremøte 24. mai 2018

Forsvarergruppen holdt møte i Oslo den 24. mai 2018

Emne: Styremøte i Forsvarergruppen
Møtedato: 24. mai 2018

Deltakere:

  • Marius O. Dietrichson - Styreleder
  • Arne Gunnar Aas
  • Mette-Julie Sundby
  • Bendik Falch-Koslung
  • Cecilie Nakstad
  • Halvard Helle - Høringsutvalget
  • Didrik Beck - Advokatforeningen

Kopi:
Anne Kroken
Marit Lomundal Sæther
Kim Gerdts

Sted Oslo, 27. mai 2018
Referent Berit Holm
Dok. nr. 4/2018

Styret var tilsendt agenda forutfor styremøtet.

1. Referat fra styremøte 20. april 2018
Godkjent.
Når det gjelder punkt d) Valg av forsvarere når den pågrepne ikke har et konkret forsvarerønske, så er det reist et spørsmål om hvor man kan finne listen over de 450 advokatene som forelegges siktede. DB undersøker dette.

2. Orienteringssaker
a) Status arbeidsgruppe saksbehandlingstid i domstolene
Riksadvokaten har nedsatt en intern arbeidsgruppe som skal avgi rapport 1. juli 2018. Deretter skal de utvide arbeidsgruppen med representanter fra Advokatforeningen, Dommerforeningen og Domstoladministrasjonen og i samråd med disse angi en tilleggsrapport 1. desember 2018. Forsvarergruppen er skuffet over at Advokatforeningen involveres så sent i prosessen.

3. Status høstseminaret
Styret besluttet å minne om påmeldingen, og minne om at man kan melde seg på seminaret ved å ringe eller sende e-post til Berit Holm, i tillegg til den digitale påmeldingen som allerede foregår.

Se for øvrig eget vedlegg til referatet om dette.

4. ECBA
a) New Roadmap
Tatt til etterretning.

b) Gjør vi noe med Roadmap fra 2009 og forholdet til norsk rett?
Tatt til etterretning.

5. Godkjenning av tolk
Ringerike og Halden fengsel fastholder at tolk skal være godkjent
av politiet når det gjelder innsatte på restriksjoner. Forsvarergruppen har besluttet at dette problemet må vi arbeide videre med. Styret ønsker at det sendes brev til departementet fra Jens Johan Hjort og Merete Smith, der vi opplyser om praksisen direktoratet legger opp til, og ber om deres vurdering. DB følger opp.

6. CCBE Comments on Commision Proposal on countering money
laundering by criminal law (hvitvasking)
Styret mener at de eksisterende hjemlene er gode nok. Vi foretar oss derfor ikke noe her.

7. Godkjennelse av straffesaker til oppfyllelse av prosedyrekravet i
saker hvor fullmektiger er oppnevnt som forsvarere
Tilsynsrådet godtar bare prosedyreerfaring hvor fullmektigen opptrer som autorisert fullmektig for en prinsipal. Dersom fullmektigen er personlig oppnevnt blir ikke prosedyreerfaringen godkjent.

Oppfølging: Forsvarergruppens medlemmer bør orienteres om praksisen på dette området. DB følger opp. Styret vil videre vurdere hvordan dette kan angripes rettslig. AGA tar kontakt med Henrik Bøhlke i Hjort, som har arbeidet med denne problemstillingen, og hører om det er noen av sakene til fullmektigene der som egner seg for prøving. DB forhører seg om muligheten for at Advokatforeningen kan gå inn som partshjelper i en slik eventuell sak.

8. Forsvarers innsyn i saksdokumenter før avhør.
Det virker som at det har utviklet seg en praksis som går ut på at forsvarere ikke skal få innsyn i sakens dokumenter før et eventuelt avhør. Styret mener at dette er uholdbart, og ønsker derfor å sende et brev til Riksadvokaten. AGA lager et utkast, med innspill fra CN og MJS.

9. Hurtigbehandlingsprosjektet.
Tatt til etterretning.

10. Møte med Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Oslo
Byfogdembete sammen med Oslo krets
Styret er interessert i å delta på møtet sammen med Oslo krets. Styret avventer mer informasjon om tid og sted, før det avgjøres hvem som deltar.

11. Samhandlingsmøte med Oslo tingrett og OPD 12. september 2018
Tatt til etterretning. Styret er interessert i å delta, men avventer når det gjelder hvem som skal delta.

12. Eventuelt
Halvard Helle (Lovutvalget for strafferett og straffeprosess) vil fra nå av sende kopi til Forsvarergruppens styre av de høringsuttalelser som avgis.

CN overtar for MLS som representant i fagrådet for Rettspsykiatrisk poliklinikk.

Vi har ikke hørt noe mer fra sentralarresten vedrørende vårt brev til dem om problemene med telefonsystemet. Vi avventer litt og purrer dersom vi ikke hører noe. DB og CN følger opp.

Berammede styremøter: Tirsdag 12. juni 2018 kl. 17:30

Oslo, den 27. mai 2018
FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

Berit Holm
sekretær