Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Saksforberedelse og hovedforhandling i store straffesaker

I januar 2020 avga en bredt sammensatt arbeidsgruppe anbefalingen «Bedre og mer effektiv straffesaksbehandling i domstolene». Oslo tingrett har fra 1. februar 2021 iverksatt tiltak for å følge anbefalingene i alle saker hvor det skal settes av 10 dager eller mer til hovedforhandling.
Oslo tingretts brev av 3. februar 2021 til aktørene i store straffesaker, samt tilhørende vedlegg, følger gjennom lenke nederst i denne e-posten.
Den delen av de vedlagte retningslinjene som omhandler forsvarers redegjørelse til retten forut for hovedforhandling (se s. 4-5), er etter Forsvarergruppens oppfatning ikke helt treffende idet det tydeligere burde fremgå at slik redegjørelse er frivillig. Det må ligge innenfor forsvareroppdraget hva som her formidles. Det burde tydeligere fremgå av retningslinjene at det ikke vil være noen brutte forventninger om forsvarer ikke har merknader å formidle på dette stadiet av saken.

Oslo tingretts brev til aktørene i store straffesaker av 3. februar 2021.
Felles retningslinjer for behandlingen av straffesaker i tingrettene av 13. januar 2021.
Mal for planmøte i straffesak i tingretten før hovedforhandling er berammet.
Mal for planmøte etter at hovedforhandling er berammet.

Med vennlig hilsen
Marius O. Dietrichson
Leder, Forsvarergruppen i Advokatforeningen